آمریت تضمین کیفیت

معلومات

از اینکه تضمین کیفیت در پوهنتون‌ها وموسسات تحصیلات عالی دولتی و  خصوصی کشور از اولویت وزارت محترم تحصیلات عالی کشور بوده تا پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالی کشور شرایط رقابت علمی و اکادمیکی را در منطقه و جهان بدست آورند واز جانب دیگر در نظر است که اسناد پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالی کشور در تمام کشور های جهان از اعتبار علمی و اکادمیکی برخور دار شوند بناً لازم است درین راستا قدمات موثر و مفید برداشته شود.

با توجه به موضوع فوق موسسه تحصیلات عالی پیمان اقدام عملی وموثری را در این راستا  انجام داده است که عبارت از ایجاد آمریت تضمین کیفیت در تشکیل موسسه و استخدام یک تن از استادان واجد شرایط به این سمت و  کمیته اصلی تضمین کیفیت به سطح نهاد و کمیته های فرعی به سطح پوهنحی ها را ایجاد نموده است و همچنان تنظیم دفتر مشخص با تجهیزات کافی می باشد. ناگفته نباید گذاشت که بخش تضمین کیفیت در موسسه تحصیلات عالی از سال ۱۳۹۶ تا اکنون فعال بوده، متشکل از۷ تن اعضای کادرعلمی به شمول آمر تضمین کیفیت میباشد که همه آنها درپروسه تضمین کیفیت سهم چشمگیری داشته اند. وظیفه اساسی وهدف این کمیته همانا برنامه ریزی وپیگیری، انجام ارزیابی خودی از طریق سنجش فعالیت ها وهمچنان ارایه  یی راهکارها وپیشنهادات مناسب و کمک به برنامه ریزی برای بهبود کیفیت تدریس در مطابقت با اهداف، پالیسی ها، طرزالعل ها، رهنمودها،  وهدایات ریاست محترم تضمین کیفیت واعتباردهی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و استراتیژیک پلان موسسه تحصیلات عالی خصوصی پیمان می باشد که با درنظرداشت لایحه وظایف کمیته تضمین کیفیت واعتبار دهی نهادهای تحصیلات عالی افغانستان فعالیت های خویش را تحت ریاست معاون محترم علمی انجام میدهند.