دستآوردهای پیمان

جشن دانشجویی

 

 • اعمار تعمیر دایمی موسسه در سال ۱۳۹۵٫
 • ایجاد دانشکده قابلگی عالی (چهار ساله) درسال ۱۳۹۶٫
 • امضای توأمیت با موسسه‌ی ملی تاجکستان در سال ۱۳۹۷
 • ایجاد مرکز خدمات مشوره دهی و کار آفرینی برای فارغان رشته‌های مختلف در سال ۱۳۹۷
 • امضای تفاهم‌نامه‌ها با مؤسسات، شرکت‌ها، و نهادهای خدماتی دیگر برای جذب و استخدام فارغان این مؤسسه در استقامت‌های کاری مختلف.
 • جذب بیش از سه هزار دانشجو در رشته‌های مختلف و فراغت نزدیک به یک هزار دانشجو ازین رشته‌ها
 • راه اندازی نه دور امتحانات بهاری و خزانی کانکور تا سال ۱۳۹۸
 • راه اندازی سیمینارهای طبی به منظور حمایت طفل و مادر، محو مرض توبرکلوز و توجه به حفظ الصحه‌ی محیطی، به همکاری ریاست صحت عامه تخار برای محصلین پوهنحی قابلگی عالی در سال ۱۳۹۷و ۱۳۹۸٫
 • ایجاد مرکز تحقیقات علمی و مجله علمی و طرح و دیزاین وبسایت مؤسسه در فضای مجازی
 • راه اندازی سیمینار کمپاین مالیه دهی به همکاری ریاست مستوفیت ولایت تخاردر سال ۱۳۹۶٫
 • تدویر ورکشاپ معرفی چهارچوب و معیارهای یازده گانه ارتقای کیفیت و اعتباردهی درسال ۱۳۹۷٫
 • چاپ ماه نامه (علمی، فرهنگی و تربیتی پیمان ) در سال ۱۳۹۷
 • ایجاد مکتب خصوصی پیام پیمان برای کارهای عملی محصلان پوهنحی تعلیم و تربیه و جذب فارغان کار و تدریس آموخته درسال ۱۳۹۶

 

شعار: پیمان، نردبان صعود به بلندای دانش و تخصص