حقوق و علوم سیاسی

انگیزه و تاریخچه ایجاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی به عنوان یکی از بخش های مهم، همزمان با ایجاد موسسه تحصیلات عالی پیمان در ۲۸ ثور سال ۱۳۹۳ ش مطابق ۲۰۱۴ م  در شهر تالقان ولایت تخار تاسیس گردید.

دلیل و انگیزه ایجاد دانشکده متذکره در قدم نخست، علاقه مندی فطری و دلچسپی دست اندرکاران امور به علم و دانش میتواند باشد. و در نهایت ضرورت مبرم اجتماعی امروز و تهیه کادرهای متخصص و دانشمند برای ساختار یک افغانستان نوین دلیل دیگر ایجاد این دانشکده تلقی میشود.

ساختار تشکیلاتی