شورا ها

مؤسسه تحصیلات عالی پیمان، در چارچوب فعالیت‌های علمی و اکادمیک خویش هفت شورا دارد، که هر یک ازین شوراها بصورت نوبتی در سطوح مختلف جلسات خویش را داشته و به حل مسایل مربوط به شورا و مسایل دیگر می پردازند.

علامت (√) نشان دهنده‌ی موجودیت شورا در همان سطح مورد نظر است: