دیدگاه موسسه تحصیلات عالی پیمان

مؤسسه‌ی تحصیلات عالی خصوصی پیمان، متعهد است تا خدمات ارزنده‌ی علمی را با روش‌های جدید و مؤثر از طریق ایجاد پوهنحی‌های مختلف و راه اندازی برنامه‌های علمی-تحقیقی مطابق به استانداردهای ملی و بین المللی به ملت عزیز خویش عرضه نموده و کادرهای متخصص و رسالت‌مند را به جامعه تقدیم نماید.