پلان استراتیژیک

سخن نخست

سپاس بی­پایان خدایی را که به ما توفیق خواندن و نوشتن عنایت فرمود.

جهان امروزی متفاوت تر از گذشته به هدف دستیابی به اهداف بزرگ در مدت زمان کمتر، نیازمند برنامه ریزی دقیق، منسجم و مدیریت عالی در تمام عرصه­ها است. نهادهای تحصیلی که مرکز تربیه کادرهای متخصص و مدیران آیندۀ کشور است، بیشتر نیازمند داشتن پالیسی و برنامۀ مدون می­باشند. مؤسسه تحصیلات عالی پیمان با الهام از معیارهای تحصیلی انکشاف ملی و قوانین و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی و دورنمایی این مؤسسه در نقش آفرینی در تحولات مثبت کشور، به غرض شگوفایی علمی و رسیدن به اهداف متعالی، این استراتیژیک پلان پنج ساله را تدوین نموده است. این سند، تضمینی است برای رشد و ارتقای کیفیت، تطبیق پروژه­ها، ارایه خدمات مؤثر، حاکمیت قواعد بر ضوابط، پاسخ­گویی به نیازهای قانونی اساتید و محصلان، انکشاف تشکیل تدریسی و اداری و در نهایت دریافت نقاط قوت به هدف تقویت بیشتر و نقاط ضعف جهت جبران و تبدیل به نقاط قوت.

اظهار سپاس از معاونیت محترم علمی، معاونیت محترم مالی و اداری، آمریت تضمین کیفیت و اعتبار دهی، کمیتۀ پلان و پالیسی و کمیتۀ مؤظف تسوید و تدوین این سند ارزشمند.

بااحترام

محمد همایون پیمان

رئیس موسسه تحصیلات عالی خصوصی پیمان

 

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

پس منظر. ۲

فصل اول. ۳

کلیات.. ۳

تشکیلات اداری.. ۳

تعداد کارمندان اداری مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان ازبابت سال (۱۳۹۹) ۳

تعداداعضای کادرعلمی به تفکیک دایمی، قراردادی و رتب علمی. ۴

تعداد اعضای کادرعلمی به تفکیک پوهنحی‌ها و درجات تحصیلی.. ۵

وضعیت مطالعات و تحقیقات.. ۶

زیرساخت ها ۶

تجهیزات موجود ۷

پوهنحی ها و دیپارتمنت ها ۷

فعالیت علمی و تحقیقی. ۸

مقاطع تحصیلی.. ۸

فعالیت‌های خدماتی و تحصیلی.. ۸

عوامل مؤفقیت استراتیژیک پلان قبلی مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان. ۹

عوامل عدم موفقیت استراتیژیک پلان قبلی مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان. ۱۰

مجله علمی. ۱۰

کمیته تحقیق.. ۱۱

چارچوب پلان استراتژیک موسسه تحصیلات عالی پیمان. ۱۳

فصل دوم ۱۵

دیدگاه ۱۵

ماموریت… ۱۵

ارزش ها ۱۵

اهداف استراتیژیک پلان مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان. ۱۶

 1. اهداف علمی و تحقیقی. ۱۶
 2. اهداف مربوط به محصلان. ۱۶
 3. اهداف مالی و اداری و زیرساخت ها ۱۷

فصل سوم ۱۸

تحلیل عوامل محیطی و اولویت استراتیژی‌ها ۱۸

قسمت اول – تحلیل عوامل محیطی. ۱۸

الف. تحلیل عوامل محیط داخلی.. ۱۸

قوت‌ها ۱۸

ضعف‌ها ۱۹

ب- تحلیل عوامل محیط خارجی… ۱۹

فرصت‌ها ۱۹

تهدید‌ها ۲۰

تحلیل عوامل محیطی. ۲۱

الف- تحلیل عوامل محیط داخلی (قوت ها وضعف ها) به اساس روش IFEM… 21

ب- تحلیل عوامل محیط خارجی ( فرصت‌ها و تهدید‌ها) به اساس روشEFEM… 23

قسمت دوم- اولویت‌ استراتیژیها ۲۸

اول- مالی.. ۲۸

 1. انکشاف و تطبیق پلان مالی پنج ساله. ۲۸
 2. جلب کمک های مالی دونرها ۲۸
 3. وضع و تطبیق پالیسی مالی.. ۲۸
 4. وضع و تطبیق پالیسی افزایش بودجه. ۲۸
 5. تقویه استقلالیت مالی و مدیریت سالم آن. ۲۹

۶  منابع درامد های مالی پنج ساله. ۲۹

دوم-  انکشاف منابع بشری.. ۲۹

 1. وضع و تطبیق پالیسی ارتقاء ظرفیت استادان. ۲۹
 2. وضع و تطبیق پالیسی ارتقاء ظرفیت کارمندان. ۳۰
 3. وضع و تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان در پروسۀ استخدام ۳۰
 4. استخدام نیروی بشری.. ۳۰

سوم- انکشاف اداره و تشکیلات.. ۳۰

 1. وضع و تطبیق پالیسی انکشاف تشکیلات علمی و اداری.. ۳۰
 2. انکشاف دیتابیس دجیتلی واحد. ۳۰
 3. وضع و تطبیق پالیسی مدیریت و رهبری.. ۳۱

چهارم- خدمات و محصولات خدمات علمی و تحقیقی. ۳۱

 1. استخدام استادان. ۳۱
 2. ارتقای ظرفیت تحصیلی و مسلکی استادان. ۳۱
 3. ایجاد دیپارتمنت‌ها و پوهنحی‌ها ۳۲
 4. انکشاف و بازنگری کوریکولم و نصاب درسی… ۳۲
 5. امضاء تفاهم‌ نامه‌ها و توامیت‌ها ۳۲
 6. انکشاف و تقویت کمیته‌ها ۳۲
 7. ایجاد و تجهیز مجله علمی. ۳۳
 8. انکشاف تحقیقات علمی. ۳۳
 9. استقلالیت اکادمیک… ۳۳

پنجم-  زیربناها ۳۳

 1. اعمار یک باب شفاخانه معالجوی.. ۳۳
 2. اعمار و تجیز صالون طعام خانه. ۳۴
 3. اعمار و تجهیز مرکز تحقیقات علمی. ۳۴
 4. اعمار و تجهیز تالارکنفرانس‌ها ۳۴
 5. اعمار بلاک‌های رهایشی. ۳۴
 6. اعمار و تجهیز مهانخانه نهاد تحصیلی.. ۳۴
 7. اعمار و تجهیز خوابگاه محصلان طبقه اناث.. ۳۵
 8. کانکریت ریزی و میزایک کاری سرک‌های فرعی. ۳۵
 9. اعمار و تجهیز کفتریا. ۳۵
 10. اعمار و تجهیز کلنیک حقوقی.. ۳۵
 11. اعمار یک باب مسجد. ۳۵
 12. تجهیز صنوف درسی باتکنالوژی معیاری.. ۳۶
 13. ایجاد سیستم مراسلات الکترونیکی. ۳۶
 14. تجهیز و تقویت مرکز تکنالوژی معلوماتی (ICT) 36
 15. ایجاد و تجهیز کتابخانۀ دیجیتلی و ویدیوکنفرانس… ۳۶
 16. انکشاف ساحات کامره های امنیتی.. ۳۷

۱۷٫- کانتین.. ۳۷

ششم- دسترسی به تحصیلات عالی و نیازمندیهای بازار ( ارایه خدمات تحصیلی) ۳۷

 1. ایجاد وتطبیق سیستم HEMIS. 37
 2. انکشاف و تقویت سیستم OBE وSEL. 37
 3. آموزش الکترونیکی و دسترسی محصلان به انترنیت کلپ… ۳۸
 4. برگزاری کنفرانس‌های علمی و محاکم تمثیلی.. ۳۸
 5. انکشاف و تقویت اتحادیه محصلان. ۳۸
 6. جذب محصلان در کلینیک حقوقی.. ۳۸

هفتم- حکومت داری خوب.. ۳۹

 1. رهبری و مدیریت مؤثر. ۳۹
 2. اتخاذ سیاست‌های سالم جهت مبارزه بافساد ۳۹
 3. تصویب و تطبیق میکانیزم رعایت حقوق زنان. ۳۹
 4. وضع و تطبیق پالیسی مبارزه علیه تعصب و خشونت‌ها ۳۹
 5. وضع و تطبیق پالیسی کنترول و نظارت از چگونگی تطبیق اسناد تقنیی.. ۴۰
 6. انکشاف و تقویه سیستم پاسخگویی.. ۴۰

فصل چهارم ۴۱

انتخاب استراتیژی‌های پنج ساله مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان برای سال (۱۳۹۹-۱۴۰۳) ۴۱

زیربنا و تجهیزات.. ۴۱

مالی و اداری.. ۴۱

انکشاف منابع بشری.. ۴۲

انکشاف اداره و تشکیلات.. ۴۲

دسترسی به تحصیلات عالی( ارایه خدمات تحصیلی) ۴۲

حکومت داری خوب.. ۴۲

خدمات و محصولات علمی و تحقیقی. ۴۳

تعیین اولویت های استراتژی به اساس (SQPM) 43

تعیین اولویت استراتیژیک… ۴۸

فصل پنجم. ۵۰

اجرای پلان استراتیژیک… ۵۰

مقدمه. ۵۰

اهداف کوتاه مدت.. ۵۰

برنامه عمل مؤسسه تحصیلات عالی پیمان. ۵۰

مدیریت مخاطره ۹۵

سبک رهبری مؤسسه تحصیلات عالی پیمان. ۹۵

تخصیص منابع برای اجرای پلان استراتیژیک… ۹۵

منابع مالی.. ۹۵

منابع انسانی.. ۹۶

منابع و امکانات فیزیکی اجرای پلان استراتیژیک… ۹۶

پالیسیهای اجرایی.. ۹۷

فصل ششم. ۹۸

طرح تجدید ساختار تشکیلاتی.. ۹۸

فصل هفتم. ۱۰۰

نظارت و ارزیابی استراتیژیک پلان. ۱۰۰

نتیجه گیری.. ۱۰۲

 

مقدمه

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی پیمان به عنوان یکی از مراکز علمی و اکادمیک دولت جمهوری اسلامی افغانستان در چارچوب وزارت تحصیلات عالی همانند سایر مؤسسات تحصیلات خصوصی و پوهنتون­های دولتی سیر صعودی و نزولی خویش را در روند علمی و تحصیلی پیموده و به تجربه گرفته است. این نهاد تحصیلی علی­الرغم مشکلات و چالش­های موجوده افغانستان و نبود کادرهای متخصص و مسلکی به سویه ماستر و دوکتور، مکلفیت­ها و مسئولیت­های اسلامی، قانونی و اکادمیک خویش را درقبال شهروندان افغانستان با عرضۀ خدمات علمی با کیفیت و معیاری تا حدالامکان اداء نموده است. یکی از ویژگی­های نظام تحصیلی مبتنی بر نتیجه، سازمان­دهی و برنامه­ریزی موضوعات و مسائل اکادمیک مطابق معیارها و استندردهای پذیرفته شدۀ ملی و بین المللی دریک سند مدون می­باشد. این مؤسسه تحصیلی با توجه به سرعت علم و تکنالوژی و نیازمندی­های علمی جامعۀ افغانی و تغییر شرایط بخش­های مختلف و بهترشدن روند کاری از لحاظ کیفی و کمی، استراتیژیک پلان خویش را به عنوان یک سند معتبر برای پنج سال آینده (۱۳۹۹-۱۴۰۳)  تدوین و در شورای علمی تصویب نموده است.

این استراتیژیک پلان درمطابقت با اصول اساسی قانون اساسی، معیارهای تحصیلی استراتیژی انکشاف ملی، استندرد ها و مفاهیم استراتیژی وزارت تحصیلات عالی و برنامه استراتیژیک مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان وضع شده است، و این سند با وضع تکالیف و مسئولیت‌ها می تواند مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان را در جهت رهبری و مدیریت در جای‌گاه رفیع علمی قرار دهد.

این استراتیژیک‌پلان، در قسمت تولید و شگوفائی روند علمی، رهبری و مدیریت مؤثر مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان را کمک می‌نماید تا در زمینه‌ی عرضه‌ی خدمات علمی مطابق معیارهای ملی و جهانی و رفع نیازها و ضرورت‌های محصلان و شهروندان افغانستان پاسخ‌گوباشد.  این نهاد تحصیلی با تطبیق استراتیژیک‌پلان و با ایجاد شرایط رقابت علمی می‌تواند شاخص‌های بنیادی نقاط قوت و فرصت‌ها را تشخیص و بر تقویت بیشتر آنها اقدام نموده و مؤلفه‌های نقاط ضعف  و چالش‌ها را شناسایی و بر رفع آنها تلاش نماید.

در استراتیژیک پلان این مؤسسه تحصیلی، به تمام بخش‌ها از قبیل موضوعات انکشافی، نیازمندی‌ها، نقاط قوت و نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌ها، ارتقاء ظرفیت، بسترسازی علمی، تحقیقی و پژوهشی پرداخته شده است. این استراتیژیک پلان در بخش‌های چون مقدمه، دیدگاه، ماموریت، تحلیل عوامل داخلی، تحلیل عوامل خارجی، انتخاب استرایژی‌های مؤسسۀ تحصیلی، تعیین اولویت‌های استراتیژی، زیربناها، خدمات‌ علمی و تحقیقی، دسترسی محصلان به  تحصیلات عالی، مسائل مالی، حکومت داری خوب، اجرای پلان استرایژیک، طرح تجدید ساختارتشکیلاتی و میکانیزم ارزیابی استراتیژیک پلان نهاد تحصیلی ترکیزیافته است.

پس منظر

موسسۀ تحصیلات عالی پیمان توسط محترم محمد همایون پیمان در ۲۸ ثور سال (۱۳۹۳) با گرفتن جواز از مقام وزارت محترم تحصیلات عالی در چوکات پوهنحی‌های (طب معالجوی، حقوق و علوم سیاسی و تعلیم و تربیه) تأسیس گردید، پوهنحی‌های حقوق و علوم سیاسی و تعلیم تربیه با داشتن دیپارتمنت‌های مربوطه درهمین سال به فعالیت خویش آغاز نمود. اما پوهنحی طب معالجوی علی‌الرغم تأئیدی کوریکولم آن از طریق ریاست نصاب وزارت تحصیلات عالی، طی مراحل قانونی اسناد استادان، خریداری مواد و وسایل لابرتواری با هزینه صدهزار دالر آمریکایی و تائیدی آن به و سیلۀ هیأت مؤظف وزارت تحصیلات عالی، متأسفانه به دلایل نا معلوم تا اکنون جواز آن معطل قرارگرفته است.

پوهنحی قابلگی عالی در چوکات موسسۀ تحصیلات عالی پیمان در سال (۱۳۹۶) در یک دیپارتمنت   ( قابلگی عالی)  ایجاد گردید و شروع به فعالیت نمود.

خدمات علمی و تحصیلی این مؤسسه از سال (۱۳۹۳- ۱۳۹۵) در تعمیر کرائی جریان داشت و از سال (۱۳۹۵) تا اکنون در تعمیر دایمی خویش که درپنج منزل در مساحت (۳۲۰۰) متر مربع زمین اعمار گردیده است، ادامه دارد. این نهاد تحصیلی اولین مؤسسۀ تحصیلی در زون شمالشرق است که با داشتن تعمیر دایمی فعالیت های علمی خویش را به صورت مؤثر برای متقاضیان ارایه می نماید، و قابل یاد دهانی است که تعمیر دایمی این نهاد تحصیلی توسط عبدالتواب بالا کرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی و هیأت معیتی شان در سال (۱۳۹۸) رسماً افتتاح گردید. در حال حاضر این نهاد تحصیلی سه پوهنحی و دوازده دیپارتمنت داشته و از سال (۱۳۹۵-۱۳۹۸) به تعداد (۱۳۷۲)  تن را از پوهنحی‌های حقوق و علوم سیاسی و تعلیم وتربیه فارغ کرده و تقدیم جامعه نموده است.

فصل اول

کلیات

تشکیلات اداری

 

نمو دار(۱) تشکیلات اىاری

نمودار (۱) نشان می دهد که  مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان دارای (۳۷) بست بوده و همه این بست ها نظر به نیازمندی‌ها و ضرورت های اداری ایجاد گردیده است.

تعداد کارمندان اداری مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان ازبابت سال (۱۳۹۹)

شماره تعداد کارمندان تعداد کارکنان خدماتی
۱ ذکور ۱۹ ذکور ۸
  اناث ۱۰ اناث ۰
مجموع ۲۹ ۸
کل مجموع کارمندان ۳۷

جدول(۱) تعداد کارمندان اداری و خدماتی

جدول (۱) نشان می‌دهد که مجموع کارمندان و کارکنان خدماتی مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان در سال (۱۳۹۹) به ۳۷ تن می رسد.

نمودار(۲) کارمندان وکارکنان خدماتی

تعداداعضای کادرعلمی به تفکیک دایمی، قراردادی و رتب علمی

این نهاد تحصیلی استادان پوهنتون دولتی را نظر به نیازمندی‌ها و ضروریات و با رعایت موضوع جندر و با استفاده از تجارب علمی در پوهنحی‌های حقوق و علوم سیاسی و تعلیم‌ و تربیه به شکل قرار دادی استخدام نموده است.

جدول تعداد اعضای کادرعلمی مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان به اساس رتب علمی ازبابت (۱۳۹۹)
رتبه علمی پوهاند پوهنوال پوهندوی پوهنمل پوهنیار نامزد پوهنیار
ذکور ۰ ۰ ۳ ۶ ۳ ۰
اناث ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دایمی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
قراردادی ۰ ۰ ۳ ۶ ۳ ۰
مجموع ۰ ۰ ۳ ۶ ۳ ۱۲
مجموع کل ۱۲

جدول(۲) تعداد اعضای کادرعلمی به تفکیک دایمی وقراردادی

جدول (۲) نشان می دهد که نهاد تحصیلی عالی پیمان نظر به نیازمندی‌ها در سال (۱۳۹۹) به تعداد (۱۲) تن استادان پوهنتون دولتی را به شکل قرار دادی استخدام  کرده است.

 

 

نمودار(۳)  اعضای کادرعلمی قراردادی (۱۳۹۹)

تعداد اعضای کادرعلمی به تفکیک پوهنحی‌ها و درجات تحصیلی

جدول تعداد استادان مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان به تفکیک پوهنحی ها و مقاطع تحصیلی ازبابت سال (۱۳۹۹)
جنسیت مقاطع تحصیلی
پوهنحی ها ذکور اناث دوکتور ماستر فوق لیسانس لیسانس
حقوق وعلوم سیاسی

 

۲۰ ۱   ۸ ۰ ۱۳
قابلگی عالی ۳ ۹ ۰ ۴ ۰ ۶
تعلیم وتربیه ۳۸ ۹ ۲ ۱۱ ۲ ۳۵
مجموع ۶۱ ۱۹ ۲ ۲۲ ۲ ۵۴
مجموع کل ۸۰ ۸۰

جدول(۳) تعداد اعضای کادرعلمی به تفکیک پوهنحی ها و مقاطع تحصیلی

جدول (۳) نشان می‌دهد که در این نهاد تحصیلی، (۲) تن دکتور، (۲۲) تن ماستر، (۲) تن فوق لیسانس و (۵۴) تن لیسانس که مجموعاً به (۸۰) تن می رسد به حیث استاد استخدام گردیده است.

 

نمودار(۴) تعداد اعضای  کادرعلمی به تفکیک پوهنحی ها و درجات تحصیلی

وضعیت مطالعات و تحقیقات

این نهاد تحصیلی، از بدو تأسیس تا اکنون استادان و دانشجویان را در امر مطالعات و تحقیقات علمی تشویق کرده و برنامه‌های مؤثری را از قبیل کنفرانس های علمی، تحقیقی برگذار نموده که در حدود (۱۰)  مقاله علمی را در مجله فرعی و دو جلد کتاب را چاپ نموده است. وضعیت مطالعات و تحقیقات در این نهاد تحصیلی در حالت نورمال قرار داشته و مطابق رهنمود وزارت تحصیلات عالی برنامه های علمی را به منظور ظرفیت سازی استادان و دانشجویان برگزار می نماید.

زیرساخت ها

زیرساخت‌ها یکی از اساسی ترین برنامه‌های مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان به حساب آمده و قرار ذیل می باشند:

 • تعمیرشش منزله اداری- تدریسی.
 • کتابخانه عمومی به منظور مطالعات و تحقیقات استادان و محصلان.
 • موجودیت ساحۀ سبز برای حفاظت محیط زیست.
 • یک سیت تشناب معیاری مربوط طبقه اناث درداخل تعمیر اداری.
 • سه سیت تشناب معیاری برای طبقه ذکورخارج از تعمیر اداری.
 • موجودیت صنوف معیاری مجهز با پروژکتور و LCD.
 • تالار کنفرانس‌ها به منظور برگزاری برنامه های علمی.
 • تالار جلسات به منظور برگزاری جلسات علمی و اداری.
 • موجودیت سیستم آب آشامیدنی صحی بخاطرحفظ الصحه محصلان، استادان و کارمندان.

بودجه

 • مجموع بودجه عادی موسسه تحصیلات عالی خصوصی پیمان در سال ۱۳۹۸ در حدود مبلغ ۶۸۷۴۴۰۰ افغانی می باشد.
 • مجموع بودجه انکشافی این نهاد در سال ۱۳۹۸ در حدود ۲۵۰۰۰۰۰ افغانی است.

تجهیزات موجود

 • موجودیت لابراتوارهای پوهنحی‌های قابلگی عالی، تعلیم و تربیه و طب عالی.
 • موجودیت میزهای خطابه، جلسات و کار.
 • انترنت کلپ مجهز به منظور تحقیقات علمی استادان و دانشجویان.
 • کفتریا و کانتین مجهز به منظور استفاده استادان و دانشجویان.
 • موجودیت حاضری الکترونیکی(برقی).
 • دستگاه های فوتوکاپی به منظور ارایه خدمات طباعتی محصلان و استادان.
 • موجودیت کامره های امنیتی به منظور نظارت وکنترول اوضاع امنیتی و وضعیت دانشجویان و کارمندان.
 • بالون های ضد حریق با اسباب آن.
 • موجودیت جنراتوربرقی و استفاده آن درصورت نبود برق دولتی.
 • موجودیت و سایل و تجهیزات تدریسی و اداری ازقبیل الماری، چوکی، میز و موبل و فرنیچر.
 • موجودیت اسباب و وسایل تکنالوژیکی مانند پروجکتور، پکه، ایرکندیشن، کامپیوتر و تلویزیون.

پوهنحی ها و دیپارتمنت ها

این نهاد تحصیلی دارای ۳ پوهنحی و۱۲ دیپارتمنت فارغ ده بوده که به منظور ارایه خدمات علمی و تحصیلی فعالیت می نمایند و قرار ذیل اند:

 • پوهنحی حقوق و علوم سیاسی باداشتن دیپارتمنت‌های ( قضا و سارنوالی و اداری و دیپلوماسی).
 • پوهنحی تعلیم و تربیه با داشتن دیپارتمنت‌های (کمپیوترساینس، بیولوژی، کیمیا، انگلیسی، ریاضی، تاریخ، ادبیات دری، فیزیک و علوم و فرهنگ اسلامی).
 • پوهنحی قابلگی عالی باداشتن دیپارتمنت ( قابلگی عالی).

فعالیت علمی و تحقیقی

فعالیت های علمی و تحقیقی است که هسته و ستون اصلی این نهاد تحصیلی را تشکیل داده و زمینۀ انکشاف و ارتقاء مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان را فراهم می نماید که ذیلا به آنها پرداخته می شود:

 • افزایش میزان مؤثریت مطالعات و تحقیقات.
 • آموزش و انتقال معیارها و استندرد های تحصیلات مبتنی بر نتیجه.
 • رهنمایی مونوگراف محصلان طبق رهنمود وزارت تحصیلات عالی.
 • جذب و استخدام استادان ماستر و دکتور به منظور بهبود کیفیت تدریس و تحقیقات علمی.
 • نظارت و ارزیابی از روند تدریس استادان درسطح پوهنحی‌ها و دیپاتمنت‌ها.
 • کنترول از چگونگی تطبیق کوریکولم درسی در سطح پوهنحی‌ها و دیپارتمنت‌ها.
 • تطبیق پالیسی‌ها، مقرره ها، لوایح و رهنمود های ارتقای کیفیت وزارت تحصیلات عالی.
 • تدویر کنفرانس ها و ورکشاب ها به منظور بلند بردن فرهنگ ارتقای کیفیت.
 • تحریک روند تحقیقات میدانی بخاطر مؤثریت تحقیقات علمی.
 • ارتقای ظرفیت استادان و دانشجویان از طریق برگزاری کنفرانس‌ها و سیمینارهای تحقیقی و علمی.
 • تدوین پلان‌های عملیاتی، تطبیقی، بهبود تدریس و علمی توسط دیپارتمنت ها و استادان.
 • نظارت از انجام کارهای تجربی و عملی محصلان دربخش لابراتوارها.
 • تحقیق و تدوین مقاله های علمی وچاپ آن در مجله فرعی این نهاد تحصیلی.

مقاطع تحصیلی

مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان از ابتدا تا اکنون(۱۳۹۹) در‌مقطع تحصیلی لیسانس فعالیت داشته و تلاش دارد با ارایه خدمات مؤثر تحصیلی و جیبه ایمانی و علمی خویش را در قبال دانشجویان ایفا نماید.

فعالیت‌های خدماتی و تحصیلی

این نهاد تحصیلی با انجام فعالیت های خدماتی و تحصیلی توانسته است که میزان رضایت متقاضیان را افزایش دهد و این فعالیت‌ها قرار ذیل می باشند:

 • ایحاد بستر مناسب آموزشی برای دانشجویان درسطح پوهنحی‌ها و دیپارتمنت‌ها.
 • ایحاد انگیزه و تشویق دانشجویان به منظور تحقیق و تدوین مقاله های علمی.
 • فراهم نمودن مکان مناسب بخاطر استفاده دانشجویان از انترنیت کلپ.
 • تسهیل عرضۀ خدمات ترانسکریپت برای دانشجویان با طی مراحل قانونی آن.
 • زمینه سازی مناسب به منظور استفاده عملی از پروجکتورها در روند تدریس و ارائه کنفرانسها.
 • موجودیت کتابخانه مجهز بخاطر مطالعه و تحقیق استادان و دانشجویان در سطح نهاد تحصیلی.
 • موجودیت لابراتوارهای پوهنحی‌های تعلیم و تربیه و قابلگی عالی به منظور استفاده تجربی و عملی دانشجویان.
 • موجودیت لابراتوارهای پوهنحی طب معالجوی.
 • فراهم سازی امکانات و منابع به منظور ارتقای کیفیت در سطح نهاد تحصیلی.
 • مجهز بودن صنوف درسی و بخش های اداری با تکنالوژی و امکانات معیاری.
 • تدویر کنفرانس های علمی و تحقیقی به منظور ظرفیت سازی دانشجویان در سطح نهاد تحصیلی.
 • ایجاد اتحادیه دانشجویان به منظور ارتقاء ظرفیت آنها.

عوامل مؤفقیت استراتیژیک پلان قبلی مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان

موضوعات و اهدافی که در استراتیژیک‌پلان قبلی این نهاد تحصیلی در نظر گرفته شده بود از طریق پلان های عملیاتی تطبیق گردیده و عوامل موفقیت استراتیژیک پلان قبلی قرارذیل می باشند:

 • مدیریت و رهبری مؤثر در سطح مؤسسۀ تحصیلی.
 • تولید و ایجاد هماهنگی و فضای اعتماد بین اعضای مؤسسه تحصیلی.
 • موجودیت محیط امن و عاری از هر گونه تهدیدات امنیتی.
 • موجودیت کتابخانه مجهز به منظور مطالعه و تحقیق علمی استادان و دانشجویان.
 • موجودیت تعمیرتدریسی- اداری در پنج منزل به حدود (۳۲۰۰) مترمربع زمین.
 • داشتن محیط سالم و سبز بخاطر تولید طراوت و نشاط ذهنی استادان، کارمندان و دانشجویان.
 • داشتن یک سیت تشناب معیاری برای طبقه اناث.
 • داشتن سه سیت تشناب برای طبقه ذکور.
 • داشتن صنوف معیاری مجهز با وسایل پیشرفته تکنالوژیکی.
 • داشتن تالارکنفرانس‌ها و تالار جلسات.
 • موجودیت لابراتوارها درپوهنحی‌های تعلیم وترببه و قابلگی عالی.
 • موجودیت انترنیت کلپ جهت استفاده دانشجویان.
 • جذب و استخدام کادرهای علمی و متخصص در پوهنحی های مربوطه و ارتقا و بلند بردن کیفیت تدریس.

عوامل عدم موفقیت استراتیژیک پلان قبلی مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان

عوامل عدم موفقیت استراتیژیک پلان قبلی عبارت از موانع و فکتورهای اند که با موجودیت و عدم موجودیت آن سازمان خصوصی نمی تواند به دیدگاه، رسالت و اهداف خویش توفیق یابد. عوامل و مشکلات که در مقابل تطبیق پلان استرایژیک قبلی نهاد تحصیلی پیمان قرارداشته وبا‌عث عدم موفقیت آن گردیده قرار ذیل اند:

 • عدم موجودیت مجله علمی به منظور چاپ و انعکاس مقاله های علمی استادان.
 • ضعف وکمبود پلان های مالی و تدریسی به منظور بهبود امور مالی وتدریسی.
 • ضعف رهبری و مدیریتی مسئولین.
 • ضعف روحیه ارایه خدمات علمی از سوی استادان به نسبت عدم مشمولیت آنها در سیسیتم اعضای کادرعلمی وزارت تحصیلات عالی.
 • ضعف نظارت و کنترول وزارت تحصیلات عالی از عمل کرد و اجراآت این نهاد تحصلی.
 • پائین بودن فیس دانشجویان به منظور ادامه تحصیلات عالی.
 • موجودیت تهدید های امنیتی.
 • کمبود استادان ماستر و دکتور و استادان بلند رتبه در سطح نهاد تحصیلی.

مجله علمی

مجله علمی یکی از مهمترین نیازمندی‌ها وضرورت‌های علمی این نهاد تحصیلی می باشد. رهبری مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان کارهای مقدماتی ایجاد مجله علمی را تصویب و پیشنهاد اخذ جواز آن را به وزارت تحصیلات عالی ارسال داشته است وتا اکنون جواز فعالیت آن به این نهاد تحصیلی مواصلت نه ورزیده است.

 

کمیته تحقیق

کمیته تحقیق مرکزی است که با موجودیت آن باید‌ها و نباید‌های تحقیق بررسی و ماهیت اصلی تحقیق در آن مشخص می گردد. مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان با درک این وضعیت، کمیته مرکزی وکمیته های فرعی تحقیق را در سطح نهاد تحصیلی و پوهنحی‌ها به منظوربررسی مقالات علمی و تحقیقی استادان ایجاد نموده است.

 افزایش دانشجویان و تعداد فارغان مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان ازبابت سال ( ۱۳۹۴-۱۳۹۸)

میزان جذب، افزایش و فارغان(دانشجویان) مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان ازبابت سال

 (۱۳۹۴-۱۳۹۹)

سال ها تعداد جذب شده ها ضایعات مجموع دانشجویان تعداد فارغان مجموع فارغان هرسال
۱۳۹۴ ۲۶۱ ۱۳۱ ۲۶۱ ۱۱۳ ۱۱۳
۱۳۹۵ ۳۴۶ ۹۱ ۳۴۶ ۱۶۱ ۱۶۱
۱۳۹۶ ۸۶۴ ۲۷۵ ۸۶۴ ۲۷۷ ۲۷۷
۱۳۹۷ ۸۱۱ ۲۰۷ ۸۱۱ ۴۶۵ ۴۶۵
۱۳۹۸ ۱۴۱۰ ۵۱۴ ۱۴۱۰ ۳۵۷ ۳۵۷
مجموع کل جذب شده ها ۳۶۹۲ مجموع کل فارغان ۱۳۷۳

جدول(۴) افزایش دانشجویان و فارغان نهاد تحصیلی پیمان ازسال(۱۳۹۴-۱۳۹۸).

جدول(۴) نشان می دهد که میزان کل دانشجویان جذب شده از سال (۱۳۹۴-۱۳۹۸) به (۳۶۹۲) تن، مجموع کل ضایعاتی که ازسیستم تحصیلی خارج شده (۱۲۱۸) تن و مجموع کل فارغان مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان به (۱۳۷۳) تن می رسد.

 

 

 

 

 

نمودار(۵) افزایش دانشجویان و فارغان نهاد تحصیلی عالی پیمان ازبابت سال (۱۳۹۴- ۱۳۹۸).

ارتقای درجه تحصیلی استادان مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان از سال های(۱۳۹۴-۱۳۹۸)

جدول میزان ارتقای درجه تحصیلی استادان مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان ازبابت سال

 (۱۳۹۴-۱۳۹۸)

سال‌ها دکتر ماستر لیسانس فوق لیسانس مجموع
۱۳۹۴ ۰ ۴ ۶۴ ۰ ۷۱
۱۳۹۵ ۰ ۶ ۶۵ ۰ ۶۷
۱۳۹۶ ۰ ۷ ۶۰ ۰ ۶۵
۱۳۹۷ ۱ ۹ ۵۶ ۱ ۶۱
۱۳۹۸ ۲ ۱۰ ۶۷ ۲ ۷۲

جدول(۵) جدول میزان افزایش درجه تحصیلی استادان(۱۳۹۴-۱۳۹۸)

جدول(۵) نشان می دهد که میزان افزایش استادان مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان در سال(۱۳۹۴-۱۳۹۸) به ترتیب ۴، ۶، ۷، ۹ و۱۰ تن که مجموع آنها به (۳۶) تن می رسند.

نمودار(۶) میزان ارتقای درجه تحصیلی استادان

در تهیه و تدوین این پلان استراتژیک از مدل پیشنهادی اول رهنمود استفاده صورت گرفته که شامل محتویات و مفاهیم ذیل می باشد.

مقدمه: معرفی پوهنتون، فعالیت های پوهنتون، استراتژی ها قبلی پوهنتون.
تعیین دیدگاه ، ماموریت، ارزش ها و تعیین اهداف استراتژیک
مطالعه عوامل محیطی و اولویت های برنامه استراتژیک
انتخاب استراتژی های ممکن پنج ساله:

تعیین اولویت های استراتژی ها

تعیین اولویت استراتژیک.

تعیین اهداف کوتاه مدت.

برنامه عمل سالانه:

تدوین بودجه، برنامه مالی، مدیریت مخاطره، تجدید ساختار پوهنتون، انتخاب سبک رهبری پوهنتون، تخصیص منابع و تدوین پالیسی های اجرای.

نظارت و ارزیابی برنامه استراتژیک
مرحله تدوین
مرحله اجرا
مرحله ارزیابی
عوامل محیطی (داخلی و خارجی) قوت‌ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها
اولویت های وزارت تحصیلات عالی: حکومت داری، علمی و اکادمیک، دسترسی به تحصیلات عیالی، زیرساخت ها
چارچوب برنامه استراتژیک موسسه تحصیلات عالی خصوصی پیمان

چارچوب پلان استراتژیک موسسه تحصیلات عالی پیمان

مرحله اول ( تدوین پلان استراتژیک)

فصل دوم

دیدگاه

مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان به عنوان یک نهاد تحصیلی معتبر متعهد است در پنج سال آینده با ارایه خدمات علمی- تحقیقی، تولید، انکشاف ونشر علم مطابق معیارها و استندرد های ملی وبین المللی درجایگاه پوهنتون قرارگرفته و کادرهای متخصص و رسالت مند را به جامعه تقدیم نماید.

ماموریت

مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان به  عنوان  یک نهاد تحصیلی با اعتبارعلمی متعهد است تا از طریق فعالیت‌های علمی و بهره گیری از تکنالوژی مدرن ضمن رعایت اخلاق وسلوک اکادمیک ومسئولیت‌های اجتماعی زمینۀ خدمات علمی- تحقیقی و گسترش علم را با رویکرد‌ها و روش های تحصیلی جدید مطابق معیارها و استندرد های ملی و بین المللی مساعد نموده و باتربیه کادرهای متخصص و مسلکی این نهاد تحصیلی را از لحاظ ماهوی و شکلی در جایگاه پوهنتون قرار دهد.

ارزش ها

 • پایبندی و رعایت اصول و قواعد اسلامی.
 • احساس مسئولیت در قبال وظایف محوله.
 • در نظر گرفتن اصول شایسته سالاری به منظور استخدام کادرهای علمی و اداری.
 • پاسخگویی در قبال فعالیت‌های انجام شده و نتایج آن.
 • افزایش میزان کیفیت خدمات تحصیلی و تحقیقی.
 • ایجاد فضای خلاقیت و نو آوری علمی و اداری.
 • پاسخگویی در قبال نیاز‌ها و ضروریات مارکیت و بازار کار.
 • تولید و انکشاف علم مطابق معیارها و استندرد‌های ملی و بین المللی.
 • بهره گیری از تکنالوژی مدرن به منظور عرضۀ خدمات علمی و تحقیقی.
 • نهادینه ساختن مفاهیم حقوق بشری مطابق اصول اسلامی و جهانی.
 • رعایت فرهنگ و اخلاق سازمانی.

اهداف استراتیژیک پلان مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان

۱٫ اهداف علمی و تحقیقی

 • ایجاد یک مرکزتحقیقات علمی در سطح نهاد تحصیلی به منظور پیشبرد فعالیت‌های علمی و تحقیقی.
 • ایجاد و اخذ جواز رسمی هفت پوهنحی جداگانه مطابق نیازمندی‌های مارکیت کار و متقاضیان.
 • فعال نمودن ده دیپارتمنت در چوکات هفت پوهنحی جدید التأسیس.
 • عقد سه تفاهم نامه با پوهنتون‌های معتبرکشور‌های همسایه.
 • عقد چهار تفاهم نامه علمی و تحقیقی با پوهنتون‌های معتبر ملی (دولتی).
 • عقد پنج تفاهم نامه علمی و تحقیقی با پوهنتون‌های خصوصی( داخلی).
 • ایجاد یک مجله علمی و تحقیقی به منظور چاپ مقالات علمی استادان.
 • قرار گرفتن مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان در جمع پوهنتون‌های معتبرکشور.
 • اعزام ده تن استادان و ده تن دانشجویان به منظورادامه تحصیل مقطع ماستری به پوهنتون‌های داخلی و خارجی.
 • ارتقاء مؤسسۀ تحصیلی به سطح پوهنتون مطابق معیارها و استندردهای وزارت تحصیلات عالی
 • وضع و تطبیق پالیسی‌ها به منظور ارتقاء ظرفیت استادان.

۲٫ اهداف مربوط به محصلان

 • ایجاد و تطبیق سیستم HEMIS به منظور پیشبرد ثبت و راجستر دانشجویان.
 • نظارت و ارزیابی دوامدار از تطبیق سیستم کریدت از دو منظر( کمی وکیفی).
 • انکشاف کریکولم درسی مطابق ظرفیت و معیارهای بازار کار.
 • دسترسی محصلان به دو منبع تحقیق (انترنیت و کتابخانۀ مجهز) موسسۀ تحصیلی.
 • برگزاری کنفرانس‌های علمی- تحقیقی از سوی محصلان در هر سمستر.
 • برگزاری پنج دور محاکم تمثیلی دربخش‌های ( مدنی، جزایی، تجارتی و اداری) برای محصلان در هر سمستر.
 • انکشاف و تقویت سیستم کریدت و نظارت از چگونگی تطبیق آن به گونه‌ی دوامدار.
 • ایجاد کلینیک حقوقی و تجهیز آن.

۳٫ اهداف مالی و اداری و زیرساخت ها

 • انکشاف و تقویت هردو( سیستم مالی و اداری) به منظورثبت و محاسبه درامدهای مالی و ثبت هویت کارمندان، کار گران و استادان.
 • تدوین و تصویب یک پلان مالی پنج ساله بخاطر مدیریت موضوعات مالی.
 • تدوین و تصویب پالیسی‌ها به منظور ارتقاء ظرفیت کارمندان.
 • اعمار یک باب تالار کنفرانس‌ها در منزل ششم تعمیر اداری و اعمار نمرات رهایشی برای کارمندان و استادان.
 • تقویت کتابخانۀ عمومی مؤسسۀ تحصیلی، تقویت و استندرد سازی حاضری برقی.
 • انکشاف و تقویت منابع تکنالوژی معلوماتی، ایحاد و فعال ساختن مراسلات الکترونیکی.
 • تقویت و انکشاف کامره های تکنالوزژی- امنیتی در تعمیراداری- تدریسی و مجهزسازی تمام صنوف با پروژکتور وLCD .
 • کانکریت ریزی ومیزایک کاری سرک های فرعی داخل موسسه تحصیلی با میزایک، انکشاف و مراقبت ازمحیط سبز وپارک داخل نهاد تحصیلی به منظور حفظ محیط زیست.
 • انکشاف وتجیهز کانتین به منظور رفع ضروریات دانشجویان.
 • ساختن یک باب شفاخانه معالجوی و اعمار یک باب طعام خانه برای استادان و کارمندان.
 • اعمار کفتریا به منظوراستفاده استادان، کارمندان و دانشجویان.
 • اعمار و تجهیز مرکز مطالعات و تحقیقات.
 • اعمار یک باب مهمانخانه به منظور استفاده استادان، کارمندان و مهمانان.
 • اعمارکلنیک حقوقی به منظور انجام کارهای عملی.
 • اعماریک باب مسجد
 • اعمارخوابگاه برای طبقه اناث و اعمار بلاک‌های رهایشی.
 • اعمار شفاخانه معالجوی بخاطر ارایه خدمات عملی وصحی.

 

                            

فصل سوم

تحلیل عوامل محیطی و اولویت استراتیژی‌ها

قسمت اول – تحلیل عوامل محیطی

الف. تحلیل عوامل محیط داخلی

قوت‌ها

 1. موجودیت مدیریت و رهبری سالم و موجودیت استقلالیت مالی.
 2. موجودیت تعمیر اداری- تدریسی.
 3. موجودیت و حفظ سلسله مراتب اداری
 4. رعایت حقوق زنان و موضوعات جندر.
 5. موجودیت کادرهای علمی به سویه های لیسانس، ماستر و دکتور.
 6. موجودیت نیروی بشری (اداری) با تجربه دربست های مختلف.
 7. موجودیت ساختار وتشکیلات کادری و اداری منظم در سطح نهاد تحصیلی.
 8. موجودیت پلان مدون پنج ساله مالی و تدوین پلان بودجوی درهر سال در سطح مؤسسۀ تحصیلی.
 9. موجودیت انترنیت کلپ به منظور استفاده محصلان.
 10. داشتن پلان‌های کاری و تدریسی درسطح پوهنحی‌ها و دیپارتمنت‌ها.
 11. بلند بودن ظرفیت علمی و تدریسی استادان در سطح پوهنحی‌ها و دیپارتمنت‌ها.
 12. تطبیق پالیسی‌ها، مقرره‌ها، لوایح و رهنمود‌های وزارت تحصیلات عالی در بخش‌های مختلف.
 13. موجودیت مجله فرعی به منظور چاپ مقالات علمی و تحقیقی استادان.
 14. موجودیت لابراتوارهای پوهنحی‌های تعلیم و تربیه و قابلگی عالی به منظور استفاده تجربی وعملی دانشجویان.
 15. موجودیت لابراتوارهای پوهنحی طب عالی.
 16. داشتن امکانات و منابع مورد نیاز به منظور ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهاد تحصیلی.
 17. مجهز بودن صنوف درسی و بخش‌های اداری با تکنالوژی و امکانات
 18. موجودیت محیط سبز بخاطر حفظ محیط زیست.
 19. موجودیت یک سیت تشناب معیاری مربوط طبقه اناث در داخل تعمیر اداری.
 20. موجودیت دو سیت تشناب معیاری برای طبقه ذکور خارج از تعمیر اداری.
 21. موجودیت تالار کنفرانس‌ها به منظور برگزاری برنامه‌های علمی.
 22. موجودیت تالارجلسات به منظور برگذاری جلسات علمی و اداری.
 23. داشتن ارتباطات مؤثر با پوهنتون‌ها و ادارات دولتی و جامعه.
 24. موجودیت هماهنگی و ارتباطات سازمانی میان کارمندان و استادان.

ضعف‌ها

 1. عدم موجودیت کتابخانه‌های مستقل درسطح پوهنحی‌ها.
 2. پائین بودن تعداد استادان دایمی به سویه ماستر و دکتور.
 3. نا کافی بودن تجهیزات موجوده در سطح مؤسسۀ.
 4. کمبود صنوف درسی معیاری در سطح پوهنحی‌ها.
 5. نبود مرکز خلاقیت و مشوره دهی برای محصلان درسطح نهاد تحصیلی.
 6. عدم موجودیت کتابخانۀ الکترونیکی مطابق معیارهای ملی وبین المللی.
 7. کمبود دیپارتمنت‌های تخصصی در سطح پوهنحی‌ها ( حقوق و علوم سیاسی، تعلیم وتربیه و قابلگی عالی).
 8. نبود بستر لازم و اساسی به منظور سفر علمی دانشجویان به پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشور.
 9. کمبود انترنیت سریع به منظور استفاده محصلان در سطح نهاد تحصیلی.
 10. عدم تکافوی تعمیر اداری- تدریسی برای استادان و کارمندان.
 11. نبود وسایل ترانسپورتی به منظور انتقال استادان و دانشجویان.
 12. نبود مرکز مطالعات و تحقیقات در سطح مؤسسۀ تحصیلی.
 13. کمبود تجهیزات لازم و کافی در سطح کمیته‌های پوهنحی‌های نهاد تحصیلی.
 14. کمبود پلان ها، طرزالعمل ها ومیکانیزم ها مطابق معیارهای تضمین کیفیت.
 15. کندکاری استادان، کارمندان و کارگران در بخش های علمی، اداری و خدماتی
 16. تأخیر پرداخت حق الزحمه مؤسسۀ تحصیلی از سوی محصلان و متقاضیان در زمان معینه.

ب- تحلیل عوامل محیط خارجی

فرصت‌ها

 1. کمک و همکاری نهاد‌های امنیتی در امر تأمین امنیت نهاد تحصیلی.
 2. موجودیت امنیت نسبی.
 3. موجودیت روحیه عالی به منظور ادامه تحصیلات عالی.
 4. موجودیت اعتماد دایمی متقاضیان به این نهاد تحصیلی.
 5. همکاری دایمی هیأت رهبری و اعضای کادرعلمی پوهنتون دولتی تخار با این نهاد تحصیلی.
 6. امضاء تفاهم نامه با شفاخانه دولتی تخار و همکاری دایمی شفاخانه مذکور با این مؤسسۀ تحصیلی.
 7. انگیزه و علاقه‌مندی متقاضیان و مردم جامعه به فراگیری علم و دانش.
 8. حمایت و همکاری‌های دایمی مردم با این نهاد تحصیلی.
 9. حمایت و همکاری دایمی وزارت تحصیلات عالی درپیشبرد امورات اداری، علمی و تحقیقی.
 10. زیاد بودن نیروی متخصص و مسلکی در امر خدمت گذاری اداری، علمی و تحقیقی.
 11. حمایت علماء، مردم و جامعه مدنی از نهاد های تحصیلی.
 12. حمایت، همکاری و تشویق اداره معارف و معلمین از ادامه تحصیلات عالی جوانان.

تهدید‌ها

 1. نبود امنیت سرتاسری در سطح کشور.
 2. رقابت‌های ناسالم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در سطح کشور.
 3. ضعف اقتصاد مردم و تأخیر در امر پرداخت حق الزحمه مؤسسۀ تحصیلی در وقت معینه از سوی محصلان.
 4. عدم توجه حکومت محلی و مرکزی در امر استخدام فارغ‌ التحصیلان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی.
 5. عدم توجه لازم مؤسسات ملی و بین المللی در امر فراگیری تحصیل دانشجویان.
 6. نبود توجه لازم مسؤلین حکومتی و وزارت تحصیلات عالی در امر تمویل مالی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصیی.
 7. ضعف بودجه انکشافی در قسمت تجهیز و انکشاف ساحات مؤسسۀ تحصیلی.
 8. نبود برنامه‌ها و پالیسی‌های لازم حکومت مرکزی در قسمت تشویق و ادامه تحصیلات عالی بزرگسالان، زنان و بازماندگان کانکور.
 9. نبود برنامه‌ها و پالیسی‌ها جهت تولید انگیزه و ادامه تحصیلات عالی از سوی احزاب سیاسی و جامعه مدنی.
 10. عدم انگیزدهی جوانان به منظور ادامه تحصیلات عالی از سوی علماء اسلامی از طریق منابر.

تحلیل عوامل محیطی

الف- تحلیل عوامل محیط داخلی (قوت ها وضعف ها) به اساس روش IFEM

شماره عوامل داخلی (قوت‌ها وضعف‌ها) ضریب وزنی امتیاز وزنی ضریب موزون
۱ داشتن مدیریت و رهبری سالم و موجودیت استقلالیت مالی. ۰۰٫۰۵ ۳۳۳٫۸٫۸ ۰٫۱۹
۲ داشتن تعمیر اداری- تدریسی. ۰٫۰۴ ۳٫۹ ۰٫۱۵۶
۳ موجودیت و حفظ سلسله مراتب اداری و کادری. ۰٫۰۲ ۳٫۸ ۰٫۰۷۶
۴ رعایت حقوق زنان و موضوعات جندر. ۰٫۰۲ ۴ ۰٫۰۸
۵ موجودیت کادرهای علمی به سویه های لیسانس، ماستر و دکترا. ۰٫۰۳ ۳ ۰٫۰۹
۶ داشتن نیروی بشری(اداری) در بست های مختلف. ۰٫۰۳ ۳٫۷ ۰٫۱۱۱
۷ داشتن ساختار و تشکیلات کادری و اداری در سطح نهاد تحصیلی. ۰٫۰۳ ۳٫۸ ۰٫۱۱۴
۸ داشتن سیاست سالم در قبال تحصیلات موثر و با کیفیت. ۰٫۰۲ ۴ ۰٫۰۸
۹ تشویق و انگیزه دهی دانشجویان در راستای تحقیق و پژوهش. ۰٫۰۳ ۳ ۰٫۰۹
۱۰ موجودیت مکان مناسب انترنیت کلپ به منظور استفاده محصلان. ۰٫۰۳ ۳٫۹ ۰٫۱۱۷
۱۱ داشتن پلان‌های کاری و تدریسی در سطح پوهنحی‌ها و دیپارتمنت‌ها. ۰٫۰۲ ۳ ۰٫۰۶
۱۲ بلند بودن ظرفیت علمی و تدریسی استادان در سطح پوهنحی‌ها و دیپارتمنت‌ها ۰٫۰۳ ۳٫۸ ۰٫۱۱۴
۱۳ تطبیق پالیسی‌ها، مقرره‌ها، لوایح و رهنمود‌های وزارت تحصیلات عالی دربخش های مختلف ۰٫۰۲ ۳ ۰٫۰۶
۱۴ موجودیت مجله فرعی به منظور چاپ مقالات علمی و تحقیقی استادان. ۰٫۰۱ ۳٫۵ ۰٫۰۳۵
۱۵ موجودیت لابراتوارهای پوهنحی‌های تعلیم و تربیه و قابلگی عالی به منظور استفاده تجربی وعلمی. ۰٫۰۲ ۴ ۰٫۰۸
۱۶ موجودیت لابراتوارهای پوهنحی طب عالی. ۰٫۰۳ ۳ ۰٫۰۹
۱۷ داشتن امکانات و منابع به منظور ارتقای کیفیت در سطح نهاد تحصیلی. ۰٫۰۲ ۳٫۸ ۰٫۰۷۶
۱۸ داشتن امکانات و منابع تحقیقی به منظور استفاده استادان و دانشجویان. ۰٫۰۱ ۳ ۰٫۰۳
۱۹ مجهز بودن تمام صنوف درسی و بخش های اداری با تکنالوژی و امکانات ۰٫۰۳ ۳٫۹ ۰٫۱۱۷
۲۰ موجودیت محیط سبز بخاطر حفظ محیط زیست. ۰٫۰۳ ۴ ۰٫۱۲
۲۱ موجودیت یک سیت تشناب معیاری مربوط طبقه اناث در داخل تعمیر اداری. ۰٫۰۱ ۴ ۰٫۰۴
۲۲ داشتن دو سیت تشناب معیاری برای طبقه ذکور خارج از تعمیر اداری. ۰٫۰۲ ۴ ۰٫۰۸
۲۳ داشتن تالار کنفرانس‌ها به منظور برگزاری برنامه‌های علمی. ۰٫۰۲ ۴ ۰٫۰۸
۲۴ موجودیت تالارجلسات به منظوربرگذاری جلسات علمی و اداری. ۰٫۰۱ ۳ ۰٫۰۳
۲۵ موجودیت مشاوران قوی و متخصص به منظورمشوره دهی سالم. ۰٫۰۳ ۳٫۷ ۰٫۱۱۱
۲۶ داشتن ارتباطات مؤثر با پوهنتون و ادارات دولتی و مردم جامعه. ۰٫۰۳ ۳ ۰٫۰۹
۲۷ حفظ هماهنگی کامل و مؤثر میان کارمندان بست های مختلف. ۰٫۰۲ ۴ ۰٫۰۸
۲۸ عدم موجودیت کتابخانه های مستقل درسطح پوهنحی ها. ۰٫۰۲ ۱ ۰٫۰۲
۲۹ نا کافی بودن تجهیزات موجوده در سطح مؤسسۀ تحصیلی. ۰٫۰۲ ۱ ۰٫۰۲
۳۰ کمبود صنوف درسی معیاری در سطح پوهنحی‌ها. ۰٫۰۲ ۲ ۰٫۰۴
۳۱ عدم موجودیت مرکز خلاقیت و مشوره دهی برای محصلان مؤسسۀ تحصیلی. ۰٫۰۳ ۱ ۰٫۰۳
۳۲ عدم موجودیت استادان دایمی به سویه ماستر و دکتر. ۰٫۰۳ ۱ ۰٫۰۳
۳۳ عدم موجودیت کتابخانۀ الکترونیکی مطابق معیارهای ملی و بین المللی. ۰٫۰۱ ۱ ۰٫۰۱
۳۴ تقلیل دیپارتمنت‎‌های تخصصی در.سطح پوهنحی‌ها (حقوق وعلوم سیاسی، تعلیم و تربیه وقابلگی عالی). ۰٫۰۲ ۲ ۰٫۰۴
۳۵ نبود بسترلازم و اساسی به منظور سفر علمی دانشجویان به پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشور. ۰٫۰۳ ۱٫۶ ۰٫۰۴۸
۳۶ کمبود انترنیت سریع به منظور استفاده محصلان در سطح مؤسسۀ تحصیلی. ۰٫۰۲ ۱٫۹ ۰٫۰۳۸
۳۷ عدم تکافوی تعمیر اداری- تدریسی برای تمام دانشجویان. ۰٫۰۱ ۱ ۰٫۰۱
۳۸ نبود وسایل ترانسپورتی به منظور انتقال استادان و دانشجویان. ۰٫۰۲ ۲ ۰٫۰۴
۳۹ نبود مرکز مطالعات و تحقیقات در سطح مؤسسۀ تحصیلی. ۰٫۰۲ ۱٫۸ ۰٫۰۳۶
۴۰ کمبود تجهیزات لازم و کافی در سطح کمیته‌ها و درسطح پوهنحی‌ها. ۰٫۰۳ ۱ ۰٫۰۳
۴۱ کمبود پلان‌ها، طرزالعمل‌ها ومیکانیزم‌ها مطابق معیارهای تضمین کیفیت. ۰٫۰۳ ۲ ۰٫۰۶
۴۲ کندکاری استادان، کارمندان و کارگران در بخش های علمی، اداری و خدماتی. ۰٫۰۱ ۱٫۵ ۰٫۰۱۵
۴۳ تأخیر پرداخت حق الزحمه مؤسسۀ تحصیلی از سوی محصلان و متقاضیان در زمان معینه. ۰٫۰۲ ۱٫۴ ۰٫۰۲۸
   میزان ۱ ۲٫۸۹۲

جدول( ۶) تحلیل عوامل محیطی داخلی ( قوت‌ها وضعف‌ها)

جدول ( ۶) تحلیل عوامل محیط داخلی را نشان می‌دهد که قوت‌های موجود در مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان برضعف‌هایش غلبه دارد، و این حالت بیان میدارد که این نهاد تحصیلی در حال پیشرفت قرارداشته است.

 

 

 

ب- تحلیل عوامل محیط خارجی ( فرصت‌ها و تهدید‌ها) به اساس روشEFEM

شماره عوامل محیط خارجی ( فرصت ها وتهدید ها) ضریب وزنی امتیاز وزنی ضریب موزون
۱ همکاری دایمی نهادهای امنیتی در قسمت تأمین امنیت نهاد تحصیلی.   ۰٫۲ ۳٫۸ ۰٫۰۷۶
۲ موجودیت امنیت نسبی- دایمی. ۰٫۰۱۲ ۴ ۰٫۰۴۸
۳ موجودیت محیط سالم و کارا به منظور پیشبرد امور اداری، علمی وتحقیقی. ۰٫۰۳ ۳ ۰٫۰۹
۴ موجودیت اعتماد دایمی متقاضیان به نهاد تحصیلی. ۰٫۰۸ ۳٫۹ ۰٫۳۱۲
۵ همکاری دایمی هیأت رهبری و اعضای کادرعلمی پوهنتون دولتی تخار با این نهاد تحصیلی. ۰٫۰۱۲ ۴ ۰٫۰۴۸
۶ امضاء تفاهم نامه با شفاخانه دولتی تخار و همکاری دایمی شفاخانه با این مؤسسۀ تحصیلی. ۰٫۰۹ ۳٫۸ ۰٫۳۴۲
۷ انگیزه لازم و علاقمندی متقاضیان و مردم جامعه به فراگیری علم و دانش. ۰٫۰۱۱ ۴ ۰٫۰۴۴
۸ حمایت و همکاری‌های دایمی مردم با نهاد تحصیلی عالی خصوصی پیمان. ۰٫۰۱۳ ۳٫۲۵ ۰٫۰۴۲۲۵
۹ حمایت و همکاری دایمی وزارت تحصیلات عالی درپیشبرد امورات اداری، علمی و تحقیقی. ۰٫۰۲ ۳٫۵ ۰٫۰۷
۱۰ زیاد بودن نیروی متخصص و مسلکی در امر خدمت گذاری اداری، علمی و تحقیقی. ۰٫۰۶ ۳ ۰٫۱۸
۱۱ حمایت علماء، مردم و جامعه مدنی از تولید و انکشاف علم و دانش در سطح حکومت محلی. ۰٫۰۷ ۳٫۹ ۰٫۲۷۳
۱۲ حمایت، همکاری و تشویق اداره معارف و معلمین از ادامه تحصیلات عالی جوانان. ۰٫۰۳ ۳ ۰٫۰۹
۱۳ نبود امنیت سرتاسری در سطح حکومت محلی. ۰٫۰۱۲ ۲ ۰٫۰۲۴
۱۴ موجودیت رقابت‌های ناسالم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در سطح اداره محلی. ۰٫۱۲ ۲ ۰٫۲۴
۱۵ ضعیف بودن اقتصاد مردم و تأخیر پرداخت حق الزحمه مؤسسۀ تحصیلی در و قت معینه از سوی محصلان. ۰٫۰۲ ۱٫۹ ۰٫۰۳۸
۱۶ بی توجهی حکومت محلی و مرکزی در امر استخدام فارغ التحصیلان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی. ۰٫۰۴ ۲ ۰٫۰۸
۱۷ عدم توجه لازم مؤسسات ملی و بین المللی در امر تمویل و فراگیری تحصیل دانشجویان. ۰٫۰۹ ۱٫۸ ۰٫۱۶۲
۱۸ نبود توجه لازم حکومت ملی و مرکزی در امر تمویل مالی و یا تخفیف مزد تحصیلی محصلان. ۰٫۰۸ ۲ ۰٫۱۶
۱۹ ضعف بودجه انکشافی در قسمت تجهیز و انکشاف ساحات مؤسسۀ تحصیلی. ۰٫۰۳ ۱٫۹ ۰٫۰۵۷
۲۰ نبود برنامه‌ها و پالیسی‌های لازم حکومت مرکزی در قسمت تشویق و ادامه تحصیلات عالی بزرگسالان، زنان و بازماندگان کانکور. ۰٫۰۹ ۲ ۰٫۱۸
۲۱ نبود برنامه‌ها و پالیسی‌ها جهت تولید انگیزه و ادامه تحصیلات عالی از سوی احزاب سیاسی و جامعه مدنی. ۰٫۰۵ ۲ ۰٫۱
۲۲ عدم انگیزه‌ دهی جوانان به منظور ادامه تحصیلات عالی از سوی علماء اسلامی ازطریق منابر. ۰٫۰۲ ۱٫۹ ۰٫۰۳۸
میزان      ۱                           ۲٫۶۹۴ 

جدول (۷) تحلیل عوامل محیط خارجی( فرصت‌ها و تهدید‌ها)

جدول(۷) تحلیل عوامل محیط خارجی ( فرصت‌ها و تهدید‌ها) نهاد تحصیلی عالی پیمان را نشان می‌دهد و بیان میدارد که فرصت‌های بیرونی نهاد تحصیلی بر تهدید‌های بیرونی آن غلبه داشته و این حالت بیان می­دارد که نهاد تحصیلی در وضعیت تهاجمی قرار گرفته است.

 

 

مقایسه عوامل محیطی (داخلی و خارجی)

در این مرحله عوامل اصلی داخلی و خارجی با استفاده از ابزارهای همچون ماتریکس سوات و ماتریکس داخلی و خارجی (IE) تطبیق داده شده که درنتیجه استراتژی‌های موسسه تحصیلات عالی خصوصی پیمان به اساس آن تعیین گردیده که این استراتژی در راستای ماموریت این نهاد تحصیلی بوده و متناسب با عوامل داخلی و خارجی می باشد.

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی به اساس روش IE

۴                            ۲٫۵                            ۱

 نمره نهایی ماتریس ارزیابی  عوامل خارجی به اساس روش IE

 

۱                           ۲٫۵                         ۴

 

۲

استراتیژی تهاجمی

 

 

 

موقعیت مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان

 

 

۱

استراتیژی محافظه کارانه

 

۴

استراتیژی رقابتی

 

 

 

 

۳

استراتیژی تدافعی

جدول (۸) مقایسه عوامل محیط خارجی و داخلی و تعیین حالت استراتیژیک

جدول(۸) مقایسه عوامل محیط بیرونی و درونی و تعیین موقعیت و حالت استراتیژیک مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان را نشان میدهد و بیان میدارد که این نهاد تحصیلی در موقعیت استراتیژی تهاجمی قرار گرفته است.

 

 

تحلیل عوامل محیطی به اساس روش(SWOT)

تحلیل عوامل محیطی (داخلی و خارجی) به اساس روش سوات باعث می شود که این نهاد تحصیلی از طریق استراتژی‌های اثربخش خویش  قوت ها و فرصت ها را به حد اکثر رسانیده و ضعف ها و تهدید‌ها را به حد اقل برساند که در نتیجه بین عوامل داخلی و خارجی نهاد تحصیلی موازنه بر قرار نماید.

جدول: ماتریکس اولویت بندی عوامل داخلی

میزان اهمیت مقایسه اثر برعملکرد یا قابلیت رقابتی پوهنتون
زیاد متوسط زیاد
زیاد اولویت بالا اولویت بالا اولویت متوسط
متوسط اولویت متوسط اولویت متوسط اولویت پائین
کم اولویت متوسط اولویت پایئن اولویت پائین

 

جدول: اولویت بندی ماتریکس بندی عوامل خارجی

میزان اهمیت مقایسه اثر برعملکرد یا قابلیت رقابتی پوهنتون
زیاد متوسط زیاد
زیاد اولویت بالا اولویت بالا اولویت متوسط
متوسط اولویت متوسط اولویت متوسط اولویت پائین
کم اولویت متوسط اولویت پایئن اولویت پائین

 

 

 

 

 

 

تحلیل سوات (SWOT)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل داخلی

 

 

عوامل داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل خارجی

قوت ها(Stengths)

۱٫     داشتن مدیریت و رهبری سالم و موجودیت استقلالیت مالی.

۲٫     داشتن تعمیراداری- تدریسی.

۳٫     موجودیت و حفظ سلسله مراتب اداری و کادری.

۴٫     رعایت حقوق زنان و موضوعات جندر.

۵٫     موجودیت کادرهای علمی و تحقیقی به سویه های لیسانس، ماستری ودوکتورا.

۶٫     داشتن نیروی بشری( اداری) دربست های مختلف.

۷٫     داشتن ساختار و تشکیلات کادری واداری در سطح نهاد تحصیلی

۸٫     موجودیت پلان مدون پنج ساله مالی و تدوین پلان بودجوی درهرسال درسطح مؤسسۀ تحصیل.

۹٫     موجودیت مکان مناسب انترنیت کلپ به منظور استفاده محصلان.

۱۰٫  داشتن پلان های کاری و تدریسی درسطح پوهنحی ها و دیپارتمنت ها.

۱۱٫  بلند بودن ظرفیت علمی و تدریسی استادان درسطح پوهنحی ها و دیپارتمنت ها.

۱۲٫  تطبیق پالیسی ها، مقرره ها، لوایح و رهنمود های وزارت تحصیلات عالی دربخش های مختلف.

۱۳٫  موجودیت مجله فرعی به منظور چاپ مقالات علمی و تحقیقی استادان.

۱۴٫  موجودیت لابراتورهای پوهنحی های تعلیم و تربیه و قابلگی عالی به منظور استفاده تجربی و علمی.

۱۵٫  موجودیت لابراتوارپوهنحی طب عالی.

۱۶٫  داشتن امکانات و منابع برای ارتقای کیفیت درسطح نهاد تحصیلی.

۱۷٫  مجهزبودن تمام صنوف درسی و بخش های اداری با تکنالوژی و امکانات معیاری.

۱۸٫  موجودیت محیط سبز بخاطر حفظ محیط زیست.

۱۹٫  موجودیت یک سیت تشناب معیاری مربوط طبقه اناث درداخل تعمیراداری.

۲۰٫  داشتن سه سیت تشناب معیاری برای طبقه ذکورخارج ازتعمیراداری.

۲۱٫  داشتن تالار کنفرانس ها به منظور برگزاری برنامه های علمی

۲۲٫  موجودیت تالارجلسات به منظوربرگذاری جلسات علمی و اداری.

۲۳٫  داشتن ارتباطات مؤثر با پوهنتون ها و ادارات دولتی و مردم جامعه

۲۴٫               حفظ هماهنگی کامل و مؤثر میان کارمندان بست های مختلف.

ضعف ها(ًWeaknesses)

۱٫        عدم موجودیت کتابخانه های  مستقل درسطح پوهنحی ه.

۲٫        عدم موجودیت استادان دایمی به سویه دکتر.

۳٫        نا کافی بودن تجهیزات موجوده درسطح مؤسسۀ تحصیلی.

۴٫         کمبود صنوف درسی معیاری در سطح پوهنحی ها.

۵٫        عدم موجودیت مرکزخلاقیت و مشوره دهی برای محصلان مؤسسۀ تحصیلی.

۶٫        عدم موجودیت کتابخانۀ الکترونیکی مطابق معیارهای ملی و بین المللی.

۷٫        تقلیل دیپارتمنت های تخصصی درسطح پوهنحی ها( حقوق وعلوم سیاسی، تعلیم وتربیه وقابلگی عالی).

۸٫        نبود بسترلازم و اساسی به منظورسفرعلمی دانشجویان به پوهنتون های دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشور.

۹٫        کمبود انترنیت سریع به منظور استفاده محصلان درسطح مؤسسۀ تحصیلی.

۱۰٫     عدم تکافوی تعمیراداری- تدریسی برای تمام دانشجویان.

۱۱٫     نبود و سایل ترانسپورتی به منظورانتقال استادان و دانشجویان.

۱۲٫     نبود مرکز مطالعات و تحقیقات درسطح مؤسسۀ تحصیلی.

۱۳٫     کمبود تجهیزات لازم و کافی در سطح کمیته ها درسطح پوهنحی ها.

۱۴٫     کمبود پلان ها، طرزالعمل ها و میکانیزم ها مطابق معیارهای تضمین کیفیت.

۱۵٫     کندکاری استادان، کارمندان و کارکنان خدماتی در بخش های علمی، اداری و خدماتی.

۱۶٫     تأخیر پرداخت حق الزحمه مؤسسۀ تحصیلی ازسوی محصلان و مشتریان در زمان معینه.

 

فرصت ها(Opportunities)

۱٫       همکاری دایمی نهاد های امنیتی در قسمت تأمین امنیت نهاد تحصیلی.

۲٫       موجودیت امنیت نسبی.

۳٫       موجودیت روحیه عالی به  منظور ادامه تحصیلات عالی.

۴٫       موجودیت اعتماد دایمی مشتریان به نهاد تحصیلی.

۵٫       همکاری دایمی هیأت رهبری و اعضای کادرعلمی پوهنتون دولتی تخار با نهاد تحصیلی.

۶٫       امضاء تفاهم نامه با شفاخانه دولتی تخار و همکاری دایمی شفاخانه با مؤسسۀ تحصیلی.

۷٫       انگیزه لازم و علاقمندی مشتریان و مردم جامعه به فراگیری علم و دانش.

۸٫       حمایت و همکاریهای دایمی مردم با نهاد تحصیلی پیمان.

۹٫       حمایت و همکاری دایمی وزارت تحصیلات عالی درپیشبرد امورات اداری، علمی و تحقیقی.

۱۰٫    زیاد بودن نیروی متخصص و مسلکی درامر خدمات گذاری اداری، علمی و تحقیقی.

۱۱٫    حمایت علماء، دانشمندان و جامعه مدنی ازتولید و انکشاف علم و دانش درسطح حکومت محلی.

۱۲٫    حمایت، همکاری و تشویق اداره معارف و معلمین ازادامه تحصیلات عالی جوانان.

(SO) وضعیت تهاجمی

مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی با توجه اینکه درموقعیت تهاجمی قرار گرفته، ظرفیت استفاده ازفرصت های بیرونی دارا می باشد.

۱٫       ازطریق ( S1,S2,S4) برای کسب (O9).

۲٫       ازطریق (S3,S5, S10) برای کسب (O10).

۳٫       ازطریق (S11,S16,24) برای کسب (O7).

۴٫       ازطریق (S7,S23,S6) برای کسب (O4).

۵٫       ازطریق (S8,S12) برای کسب(O3).

۶٫       ازطریق (S21,S22) برای کسب (O12).

۷٫       ازطریق (S17,S19,S20) برای کسب (O8,S11).

۸٫       ازطریق (S14,S18) برای کسب (O5,O6).

۹٫       ازطریق (S9,S13,S15) برای کسب (O1,O2).

 

 

 

(WO) وضعیت محافظه کارانه

مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان تصمیم دارد که ازطریق فرصت های موجوده برضعف های داخلی غلبه حاصل کند.

۱٫       ازطریق (O8,O9) برای رفع (W4,W7).

۲٫       ازطریق (O4,O6) برای رفع (W10).

۳٫       ازطریق (O7) برای رفع (W2).

۴٫       ازطریق (O3) برای رفع (W15, W16).

۵٫       ازطریق (O1,O2) برای رفع (W5,W6).

۶٫       ازطریق (O10) برای رفع  (W9,W 12,W 14).

۷٫       ازطریق (O11,O12) برای رفع (W11,W13).

۸٫       ازطریق (O5) برای رفع (W1,W3,W8).

 

تهدیدها(Threats)

۱٫  نبود امنیت سرتاسری و درسطح حکومت محلی.

۲٫  موجودیت رقابت های نا سالم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی درسطح اداره محلی.

۳٫   ضعیف بودن اقتصاد مردم و تأخیر درامر پرداخت حق الزحمه مؤسسۀ تحصیلی در وقت معینه ازسوی محصلان.

۴٫   عدم توجه لازم حکومت محلی و مرکزی درامر استخدام فارغ التحصیلان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی.

۵٫  عدم توجه لازم مؤسسات ملی و بین المللی درامرتمویل و فراگیری تحصیل دانشجویان.

۶٫  عدم توجه لازم حکومت محلی و مرکزی درامرتمویل مالی و یا تخفیف مزد تحصیلی محصلان.

۷٫  ضعف بودجه انکشافی درقسمت تجهیز و انکشاف ساحات مؤسسۀ تحصیلی.

۸٫  نبود برنامه ها و پالیسی های لازم حکومت مرکزی درقسمت تشویق و ادامه تحصیلات عالی بزرگسالان، زنان و بازماندگان کانکور.

۹٫  نبود برنامه ها و پالیسی ها درجهت تولید انگیزه و ادامه تحصیلات عالی ازسوی احزاب سیاسی و جامعه مدنی.

۱۰-     عدم انگیزدهی جوانان به منظورادامه تحصیلات عالی ازسوی علماء اسلامی ازطریق منابر.

(ST) وضعیت رقابتی

مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان درنظردار با توجه به نقاط قوت داخلی خود، نقاط تهیدید ها را تا حدلامکان کاهش یا ازبین ببرد.

۱٫        ازطریق(S1,S2,S11,S12,S18,S23). برای رفع (T6,T7).

۲٫        ازطریق (S5,S6,S19,S20) برای رفع (T10).

۳٫        ازطریق (S21,S22,S10,S13) برای رفع (T9).

۴٫        ازطریق (S4,S9,S16,S17) برای (T4,T5).

(WT) وضعیت تدافعی

موسسه تحصیلات عالی پیمان در نظردارد که با توجه به نقاط ضعف خویش، از نقاط بحران زا جلو گیری بعمل آورد.

۱٫ از طریق ( W!, W2,W5) بری جلوگیری بحران ( T10) و (T6)

۲٫ از طریق ( W4, W&, W8)  برای جلوگیری بحران (T1,) ، ( T3) و ( T7).

جدول(۹) تحلیل عوامل محیطی بربنیاد تحلیل سواد

جدول(۹) تحلیل عوامل محیطی ( داخلی و خارجی) را توسط تحلیل سوات (Swot) نشان می‌دهد و بیان می‌دارد که نهاد تحصیلی عالی پیمان در پنج سال آینده با استفاده از این تحلیل می‌خواهد از طریق نقاط قوت داخلی خویش از فرصت‌ها بیرونی بهره بگیرد، و با استفاده از فرصت‌های بیرونی نقاط ضعف داخلی خود را تقویت بخشد و با تکیه بر نقاط قوت داخلی اثرات ناشی از تهدید های موجود در محیط خارجی نهاد تحصیلی را کاهش دهد یا آن ها را از بین ببرد.

 

 

قسمت دوم- اولویت‌ استراتیژی­ها

اولویت‌های استراتیژی مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان بر بنیاد استراتیژیک‌پلان وزارت تحصیلات عالی و استراتیژی‌های منتخب این نهاد تحصیلی، تعیین گردیده  وقرار ذیل به آن‌ها پرداخته می‌شود.

اول- مالی

۱٫ انکشاف و تطبیق پلان مالی پنج ساله

موجودیت سیستم مالی منظم از جمله اولویت‌های نهاد تحصیلی بوده و با رعایت و تطبیق این سیستم می‌توان درآمد‌ها و مصارف مالی نهاد تحصیلی را به صورت مؤثر سنجش و ارزیابی کرد. مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان در گام نخست تصمیم دارد تا در امر رعایت و تطبیق برنامه‌ها و سیستم مالی از احتیاط لازم کار گرفته و جدیت اساسی را در قسمت انکشاف و تطبیق پلان مالی پنج ساله مندرج این استراتیژیک پلان بخرچ دهد.

۲٫ جلب کمک های مالی دونرها

نهاد‌های تحصیلی عالی خصوصی نیازمند کمک های مالی دونر‌ها در امر تعمیل برنامه‌های کار آموزی فارغ التحصیلان خویش، می باشند. این نهاد تحصیلی به منظور کاهش بیکاری و ارتقاء ظرفیت فارغ التحصیلان خود، می‌خواهد که پروپوزل‌های معیاری را به منظور جلب کمک های مالی دونر‌های خارجی و داخلی تهیه و به مراجع آنها ارسال نماید، و در صورت دریافت کمک‌ها مطابق اولویت‌ها، افراد مورد نظر را به پروسۀ کار آموزی استخدام می‌دارد.

۳٫ وضع و تطبیق پالیسی مالی

پالیسی‌های مالی به پالیسی گفته می شود که در آن نقشه‌ها و رهنمود‌های حل مشکلات مالی و مدیریت سالم آن درنظر گرفته می شود. ادارات دولتی و خصوصی بدون موجودیت پالیسی منظم مالی نمی توانند سیاست‌های مالی خویش را رهبری و مدیریت نمایند. بنابر این، مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان درجریان پنج سال آینده تصمیم دارد تا پالیسی مالی را به منظور حل مشکلات مالی و جلوگیری از سوء استفاده مالی وضع وتطبیق کند.

۴٫ وضع و تطبیق پالیسی افزایش بودجه

بودجه سندی است که  میزان عواید سال مالی و مصارف سال آینده در آن انعکاس می‌یابد، برنامه‌ها و پالیسی‌های موثر به منظور افزایش بودجه سبب می شود تا نهاد تحصیلی عالی خصوصی به هیچ وجه در قسمت بودجه به مشکل مواجه نگردد. این نهاد تحصیلی در جریان تطبیق این استراتیژیک‌پلان مکلف است تا پالیسی افزایش بودجه را تصویب و تدابیر لازم را به منظور تطبیق آن در نظرگیرد.

۵٫  تقویه استقلالیت مالی و مدیریت سالم آن

استقلالیت مالی به حالتی گفته می شود که  نهاد تحصیلی می‌تواند به صورت مستقل از بودجه خود دربخش‌های مختلف استفاده نماید، استقلالیت مالی باعث رشد و شگوفایی زیربنا‌ها، مسائل علمی و تحصیلی می گردد. این نهاد تحصیلی در پنج سال آینده مصمم است تا با تدوین و تصویب میکانیزم تقویت استقلالیت مالی و مدیریت سالم آن، استقلالیت مالی و مدیریت سالم  آنرا تقویت بخشد.

۶  منابع درامد های مالی پنج ساله

معیین و مشخص بودن منابع درامد‌های مالی نهاد‌های تحصیلات عالی خصوصی به حدی پر اهمیت است که از طریق آن می‌توان میزان درامد‌های مالی هر بخش را مشخص و در پرداخت مالیات اصل قانونیت را در نظرگرفت و واقعیت عینی درامد‌های مالی را معیین کرد. منابع عایداتی مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان عبارت اند از فیس محصلان، پرداخت داخله، قیمت دیپلوم وترانسکریپت، کافتریا وکانتین بنابراین، این نهاد تحصیلی تا پنج سال آینده در نظردارد با وضع و تطبیق میکانیزم منابع درامدهای مالی پنچ ساله، واقعیت‌های عینی درامد‌های مالی را به حکومت انعکاس دهد.

دوم-  انکشاف منابع بشری

۱٫  وضع و تطبیق پالیسی ارتقاء ظرفیت استادان

انکشاف و ارتقای ظرفیت استادان چه از لحاظ ترفیع علمی طبق مقرره جدید وزارت تحصیلات عالی و چه از لحاظ ارتقای مقاطع تحصیلی از جمله موضوعات و مسائل است که توجه وتعمیل آن بر میزان کیفیت تدریس، تحقیق و پژوهش اثرگذار می‌باشد، روی همین منظور، این نهاد تحصیلی در نظردارد تا پالیسی انکشاف و ارتقای ظرفیت استادان را وضع نموده و مقرره جدید وزارت تحصیلات عالی را در مورد ترفیع علمی استادان نهاد‌های تحصیلی عالی خصوصی تطبیق و تعداد استادان واجد الشرایط را به منظور ادامه تحصیلات عالی به مقاطع تحصیلی( ماستری و دکترا) به بورسه‌های داخلی و خارجی اعزام بدارد.

 

 

۲٫ وضع و تطبیق پالیسی ارتقاء ظرفیت کارمندان

انکشاف و ارتقای ظرفیت کارمندان از حیث انتقال تجارب کاری و برگزاری کنفرانس‌ها و ورکشاب‌ها به منظور بلند رفتن مهارت‌های فنی آنها از جمله اهدافی است که همواره نها‌ های تحصیلی در پی تحقق آن می‌باشند. بنابر این، مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان بعد از منظوری استراتیژیک‌پلان خویش، مکلف است تا پالیسی استخدام کارمندان و ارتقای ظرفیت آنان را وضع و تطبیق نماید.

۳٫  وضع و تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان در پروسۀ استخدام

مشارکت زنان در پروسۀ استخدام باعث تقویت بیشتری نهاد‌های تحصیلی گردیده و تحقق این امر در مورد رعایت حقوق زنان و موضوعات جندر نهایت مهم و اساسی می‌باشد. این نهاد تحصیلی ، موضوع فوق را به عنوان یکی از جذاب ترین اولویت‌های استراتیژی خویش می‌داند و به منظور دستیابی به آن در نظر دارد تا پالیسی افزایش مشارکت زنان در پروسۀ استخدام را وضع و زمینه تطبیق آن را فراهم کند.

۴٫  استخدام نیروی بشری

منابع انسانی یا نیروی بشری به عنوان هسته و ستون اصلی سازمان‌های عامه و خصوصی است و باید‌ها و نباید‌های سازمان‌های خصوصی و عامه به همین نیروی بشری تعلق دارد. بنابر این، این نهاد در پنج سال آینده در نظر دارد که مطابق افزایش پوهنحی‌ها و دانشجویان و مطابق پالیسی نهاد تحصیلی افراد شایسته و مسلکی  را استخدام کند.

سوم- انکشاف اداره و تشکیلات

۱٫ وضع و تطبیق پالیسی انکشاف تشکیلات علمی و اداری

تشکیلات اداری و علمی به عنوان یکی از ارکان مهم و اساسی نهاد‌های تحصیلات عالی خصوصی بوده و استخدام افراد شایسته در ساختار و تشکیلات اداری – علمی، میزان موثریت عملکرد علمی و اداری را در سطح نهاد‌های تحصیلات عالی خصوصی افزایش می‌دهد. نهاد تحصیلی پیمان برمبنای این پلان استراتیژیک مکلف است تا با وضع و تطبیق پالیسی افزایش ساختار و تشکیلات اداری و علمی، کارآیی و مؤثریت را در سطح این نهاد تحصیلی عالی خصوصی به وجود آورد.

۲٫ انکشاف دیتابیس دجیتلی واحد

دیتابیس دیجیتلی مرکزی است که تمام واحد‌ها و معلومات علمی، اداری و محصلان در آن مسجل و در صورت نیاز به شکل آسان از آن استفاده می شود. نهاد‌های تحصیلات عالی خصوصی همواره نیازمند ایجاد مرکز دیجیتلی (دیتابیس) واحد اند تا تمام معلومات خویش را در آن ثبت نمایند. بنابر این، مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان بعد از منظوری این استراتیژیک پلان تصمیم دارد تا دیتابیس دیجیتلی خود را انکشاف داده و تمام واحد‌های اداری، علمی، مالی و نیروی بشری خویش را در آن ثبت کند.

۳٫  وضع و تطبیق پالیسی مدیریت و رهبری

مدیریت و رهبری مؤثر و سالم از جمله اولویت‌های اساسی و بنیادی نهاد‌های تحصیلات عالی خصوصی می‌باشد و نهاد تحصیلی عالی خصوصی پیمان این مسئله را از جدی ترین مسائل بنیادی خویش دانسته و بر بنیاد این استراتیژیک‌پلان در نظردارد که از طریق وضع و تطبیق پالیسی رهبری و مدیریت، تغییرات بنیادی و اساسی را در سطوح مدیریت و رهبری در این نهاد تحصیلی به وجود آورد.

چهارم- خدمات و محصولات خدمات علمی و تحقیقی

۱٫ استخدام استادان

استخدام استادان، پروسۀ است که بربنیاد نیازمندیهای دیپارتمنت‌های پوهنحی‌های مربوطه و موجودیت بست انجام می‌یابد. نخست بست مورد نیاز از طریق ویبسایت رسمی مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان اعلان و بعد از تکمیل شدن پروسیجرقانونی و اخذ امتحان رقابتی، کسانی که نمره معیاری را اخذ و سیمینار علمی را موفقانه سپری نمایند، از طریق این نهاد تحصیلی به صفت کادر علمی استخدام و اسناد شان طی مراحل بعدی به وزارت تحصیلات عالی ارسال می‌گردد. این نهاد تحصیلی در پنج سال آینده مصمم است تا قسمت استخدام استادان ماستر توجه جدی خویش را مبذول دارد.

۲٫ ارتقای ظرفیت تحصیلی و مسلکی استادان

درحال حاضر تعداد استادان لیسانس، به ۶۷٫۵% فیصد، ماستر به ۲۷٫۵% فیصد و دکتر، به۲٫۵% میرسد. مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان د رنظردارد تا پنج سال آینده ازطریق تطبیق برنامه های علمی خود و همکاری وزارت تحصیلات عالی تعداد استادان ماستر را به ۶۰% فیصد و استادان دکتور را به ۱۰% فیصد افزایش دهد. هم چنان رهبری این نهاد تصمیم دارد تا پنج سال آینده ظرفیت اداری و علمی استادان را از طریق راه اندازی برنامه‌های اداری و علمی ارتقاء داده و مؤثریت اجراءات و عملکرد ایشان را بهترسازد.

 

 

۳٫  ایجاد دیپارتمنت‌ها و پوهنحی‌ها

این نهاد تحصیلی عالی خصوصی، در نظر دارد تا پنچ سال آینده با توجه به نیاز‌ها و ضرورت‌های مارکیت و بازار کار دیپارتمنت‌ها و پوهنحی‌های مورد نیاز را از قبیل پوهنحی‌های طب معالجوی، اقتصاد، کمپیوترساینس، ژورنالیزم، ستوماتولوژی، فارمسی وشرعیات با اخذ جواز رسمی از وزارت تحصیلات عالی ایجاد نماید.

۴٫ انکشاف و بازنگری کوریکولم و نصاب درسی

تحصیلات عالی یک پروسۀ دایمی است و کیفیت آن بستگی به مؤثریت نصاب و کوریکولم  درسی آن می باشد، نصاب تحصیلی مبیین و موضح نوعیت دانش، مهارت و تغییرات ذهنی و مسلکی است که دریک مقطع تحصیلی فراگرفته می‌شود. بنابر این، نهاد تحصیلی عالی خصوصی پیمان در جریان پنج سال آینده در نظردارد تا نصاب درسی خویش را مطابق نیازمندی‌ها وضروریات مارکیت و تقاضای مشتریان بازنگری انکشاف داده و بازنگری نماید.

۵٫ امضاء تفاهم‌ نامه‌ها و توامیت‌ها

 تفاهم نامه و توامیت‌ها با پوهنتون های ملی و بین المللی باعث رشد و اعتبار بیشتر اکادمیک نهاد تحصیلی می‌گردد. مؤسسۀ تحصیلی عالی خصوصی پیمان در پنج سال آینده در نظر دارد که تفاهم نامه‌ها و توامیت‌ها را با تعداد از پوهنتون های ملی و بین المللی امضاء نموده و از دست آوردهای علمی آن‌ها در جهت شگوفایی علمی این نهاد استفاده کند. و این نهاد تحصیلی مکلف است تا تعداد استادان و فارغ التحصیلان خویش را جهت فراگیری مقطع ماستری به پوهنتون‌های داخلی و خارجی معرفی نماید.

  ۶٫ انکشاف و تقویت کمیته‌ها

اهمیت فعالیت‌های کمیته‌های مختلف در سطح نهاد تحصیلی و مخصوصاً کمیته تضمیین کیفیت به حدی است که با موجودیت و تداوم فعالیت‌های آن‌ها نهاد تحصیلی از مراحل مختلف تضمین کیفیت و اعتبار دهی عبور نموده و ارزش اکادمیکی حاصل می نماید. ازینرو، این نهاد تحصیلی تا پنج سال آینده در نظر دارد که با توجه به فعالیت‌های قبلی آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی و با تقویه کمیته‌های فرعی در سطح پوهنحی‌ها، زمینۀ رشد و فراگیری آموزش بهتر را برای دانشجویان فراهم نموده و این نهاد تحصیلی را شامل مرحله اعتباردهی تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی نماید.

 

 

۷٫ ایجاد و تجهیز مجله علمی

مجله علمی منبع است که مقالات علمی و تحقیقی استادان در آن چاپ و نشر می‌شود، موجودیت مجله علمی یکی از ضروریات و نیازمندی‌های نهاد تحصیلی بوده و باعث پشرفت علمی نهاد اکادمیک می‌گردد. در حال حاضر این مؤسسۀ تحصیلی دارای مجله علمی نبوده، اما تمام اسناد وپشنهاد مربوط به اخذ جواز رسمی آن به وزارت تحصیلات عالی ارسال گردیده و عنقریب جواز رسمی آن به این اداره مواصلت خواهد ورزید. بنابراین، مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان در نظردارد تا پنج سال آینده تمام موضوعات و وسایل چاپ از قبیل ماشین و… مجله علمی را تجهیز کند.

 ۸٫ انکشاف تحقیقات علمی

تمام پیشرفت‌ها و تمدن بشری محصول و مدیون تحقیقات علمی پوهنتون‌ها است و مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان در جریان تطبیق این استراتیژیک پلان تصمیم دارد که مرکز تحقیقات علمی را انکشاف داده و بودجه کافی را به منظور اعمار و تجهیز آن اختصاص دهد.

۹٫ استقلالیت اکادمیک

استقلالیت اکادمیک و مالی پوهنتون باعث خود‌باوری و انگیزش کاری استادان و کارمندان می‌گردد، و این نهاد تحصیلی از لحاظ مالی مستقل بوده و تا پنج سال آینده در نظر دارد با عبور از مراحل سه گانه تضمیین کیفیت و اعتباردهی، ازلحاظ اکادمیک نیزمستقل شود.

پنجم-  زیربناها

موجودیت زیربناها نشانده‌ای تکمیل معیارهای یازده گانه ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی می‌باشد. مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان پنج سال آینده در نظردارد تا پالیسی‌ها وسیاست های مؤثر را در بخش اعمار و انکشاف زیربناها اتخاذ نماید:

۱٫ اعمار یک باب شفاخانه معالجوی

ایجاد و انکشاف شفاخانه‌های معالجوی و کلینیک‌های صحی در مراکز و ولایات باعث خدمت گذاری صحی و حل مشکلات اتباع افغانستان می‌شود. پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مراکز اند که با داشتن و موجودیت کادرهای متخصص و مسلکی در بخش های مختلف می‌توانند بهترین و مؤثرترین خدمات علمی و صحی را برای مردم عرضه بدارند. بنابر این، مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان مطابق چارچوب و ساختار این استراتیژیک پلان در پنج سال آینده مصمم است که با استفاده از بودجه انکشافی خود، یک باب شفاخانه معالجوی در محیط این نهاد تحصیلی را اعمار و به بهره برداری بسپارد.

۲٫ اعمار و تجیز صالون طعام خانه

طعام خانه محلی است که کارمندان، کارگران و استادان به صورت نورمال می‌توانند از آن استفاده نموده و موجودیت آن باعث نظم بیشتر در سطح نهاد تحصیلی می‌شود. بنابر این، این مؤسسه تحصیلی مطابق برنامه مالی پنج ساله خویش در نظردارد که یک باب صالون طعام خانه را اعمار و در خدمت مسنوبین خویش قرار دهد.

۳٫ اعمار و تجهیز مرکز تحقیقات علمی

پیشرفت‌های تحصیلی و علمی بستگی به چرخه‌ای ماشین تحقیات علمی داشته و تحقق این امر موجب افزایش شگوفایی علمی و تحقیقی نهاد‌های تحصیلی می‌گردد. این نهاد تحصیلی در نظر دارد تا در جریان تطبیق استراتیژیک‌پلان خویش، مرکز تحقیقات علمی را اعمار و تجهیز و از طریق آن روحیه تحقیقات علمی را مطابق معیارها‌ی پذیرفته شده در سطح این مؤسسۀ تحصیلی نهادینه سازد.

۴٫ اعمار و تجهیز تالارکنفرانس‌ها

تدویر کنفرانس‌های علمی- تحقیقی، گفتمان های سیاسی و برگزاری محاکم تمثیلی به منظور ارتقاء ظرفیت محصلان و استادان باعث رشد و تثبیت هویت علمی نهاد‌های تحصیلی می‌گردد. مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان با درک این وضعیت می‌خواهد یک باب تالار کنفرانس‌ها را در منزل ششم تعمیراداری- تدریسی اعمار نموده و مورد بهره برداری قراردهد.

۵٫ اعمار بلاک‌های رهایشی

سکونت و بودوباش استادان و کارمندان در محلات امن و دور از دغدغه های بی سرپناهی یکی از موضوعات کلیدی و اساسی است که در استراتیژیک‌پلان پنج ساله این نهاد تحصیلی گنجانیده شده و این نهاد تحصیلی تصمیم دارد تا بلاک‌های رهایشی را در زمین که قبلا خریداری شده اعمار نموده و در خدمت استادان و کارمندان قراردهد.

۶٫ اعمار و تجهیز مهانخانه نهاد تحصیلی

مهمانخانه مکانی است که با موجودیت آن مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان می تواند به صورت اساسی از مهمانان مؤسسۀ تحصیلی از قبیل استادان، کارمندان و مهمانان بدرقه نماید. روی همین منظور این نهاد تحصیلی در پنج سال آینده در نظردارد که یک باب مهمانخانه را اعمار و تجهیز نموده وزمینه‌ای استفاده‌ای آن را فراهم کند.

۷٫ اعمار و تجهیز خوابگاه محصلان طبقه اناث

خوابگاهی طبقه اناث از جمله اولویت های استراتیژیک‌پلان مؤسسۀ تحصیلی است و موجودیت آن  سبب می شود تا محصلان طبقه اناث به صورت نورمال در آنجا سکونت نموده و به فراگیری تحصیل خویش بپردازند. بنابراین، نهاد تحصیلی عالی خصوصی پیمان می‌خواهد که تعمیرخوابگاه محصلان طبقه اناث را اعمار و تجهیز و جهت استفاده به بهره برداری بسپارد.

۸٫ کانکریت ریزی و میزایک کاری سرک‌های فرعی

کانکریت ریزی و میزایک کاری سرک‌های فرعی مؤسسۀ تحصیلی باعث کنترول ومدیریت سالم محیط زیست و تزئین بیشتری محیط فیزیکی مؤسسۀ تحصیلی می‌گردد. این نهاد خصوصی مطابق استراتیژیک‌پلان خود، در نظر دارد تا تمام سرک‌های فرعی خود را با استفاده از ابزار(کانکریت و میزایک) تنظیم و محیط زیست را حفاظت کند.

۹٫ اعمار و تجهیز کفتریا

کفتریا مرکزی است که در آن تعداد افراد مصروف عرضۀ خدمات مواد غذای و نوشابه باب برای استادان ودانشجویان می باشند. داشتن و موجودیت کفتریا به منظور رفع نیازمندی آن‌ها از جمله اولویت های استراتیژیک این نهاد تحصیلی به حساب می‌آید. مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان با توجه به اهداف استراتیژیک‌پلان خود می‌خواهد مرکزی را تحت عنوان کفتریا به منظورانجام فعالیت‌های متذکره و رفع نیازمندی های متقاضیان اعمار و تجهیز و در خدمت آنها قرار دهد.

۱۰٫ اعمار و تجهیز کلنیک حقوقی

موجودیت کلینیک حقوقی در محلات اکادمیک مبیین وموضح هویت کارهای عملی و تجربی دانشگاه ها بوده وفعال بودن چرخه آن باعث افزایش علمی وتجربی محصلان در سطح دیپارتمنت‌ها وپوهنحی‌ها می‌گردد. مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان در پنچ سال آینده تصمیم دارد تا کلینیک حقوقی را در این نهاد تحصیلی اعمار و تجهیز وخدمات حقوقی رایگان برای شهروندان ارایه بدارد.

۱۱٫ اعمار یک باب مسجد

مسجد مکانی است که بنده‌گان خدا برای عبادت خداوند متعال در آنجا حاضر و به عبادت خالق خویش می‌پردازند. الحمد لله تمام ساکنان افغانستان مسلمان اند و همه نهاد تحصیلی خصوصی و دولتی به موجودیت مسجد نیاز دارند. روی همین منظور، نهاد تحصیلی پیمان در نظر دارد تا یک باب مسجد را در محیط دانشگاه اعمار وبه بهره داری بسپارد.

۱۲٫  تجهیز صنوف درسی باتکنالوژی معیاری

افزایش میزان یادگیری دانشجویان ازجمله دغدغه های بنیادی آموزش مبتنی بر نتیجه است، تداوم مثبت و بازدهی این پروسه نیازمند موجودیت صنوف مجهزبا تکنالوژی معیاری( پروژوکتور وال سی دی) می‌باشد. با توجه به آن، این نهاد تحصیلی در جریان تطبیق استراتیژیک‌پلان خویش، تصمیم دارد تا همۀ صنوف تدریسی خود را با پیشرفته ترین و سایل تکنالوژی تجهیز نماید.

۱۳٫ ایجاد سیستم مراسلات الکترونیکی

انترنیت، تکنالوژی و الکترونیک، و سایل و ابزارهای اند که جهان را به یک دهکدۀ کوچک تبدیل نموده و در اثرفعالیت آنها میزان اجراآت و عملکرد های علمی، مالی و اداری در سطح ادارات دولتی وخصوصی افزایش می یابد. مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان مطابق اهداف استراتیژیک‌پلان خود در نظردارد تا سیستم مراسلات الکترونیکی را ایجاد و تجهیز و به منظور یاد گیری آن ورکشاپ‌ها و کورسهای آموزشی را در سطح این نهاد تحصیلی برگزار نموده و ظرفیت علمی کارمندان خویش را افزایش دهد.

۱۴٫ تجهیز و تقویت مرکز تکنالوژی معلوماتی (ICT)

تمام نهاد های تحصیلی دولتی وخصوصی نیازمند موجودیت مرکز تکنالوژی معلوماتی اند، زیرا با وجود آن می توانند به صورت سریع مکاتب شان را به مقام محترم وزارت تحصیلات عالی وارگان های ذیربط ارسال  و مکاتب آنها را دریافت نمایند، هم چنان وجود این مرکز باعث رفع مشکلات تخنیکی مباحث مغلق انترنیتی و عوارض کمپیوتری می گردد. بنابراین، مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان از طریق این استراتیژیک‌پلان تصمیم دارد تا مرکزتکنالوژی معلوماتی خویش را مطابق معیارهای پیشرفته تقویت و تجهیز نموده و به منظوریادگیری این سیستم، ورکشاب‌های آموزشی را دایر نماید.

۱۵٫ ایجاد و تجهیز کتابخانۀ دیجیتلی و ویدیوکنفرانس

اغلباً پوهنتون های جهان از منابع دیجیتلی ( کتابخانۀ الکترونیک) به خاطر انجام تحقیقات علمی استفاده می کنند، زیرا استفاده ازکتابخانۀ دیجیتلی باعث تسریع تحقیقات علمی گردیده و جلو ضیاع وقت را در امر پژوهش و تحقیق می گیرد. این نهاد تحصیلی در نظردارد که سیستم کتابخانۀ دیجیتلی را با تمام وسایل آن به منظوراستفاده استادان و دانشجویان ایجاد و تجهیز نماید. هم چنان این نهاد تحصیلی تصمیم دارد تا یک اطاق جداگانه را با تمام وسایل مورد نیاز به منظور تقویت سیستم ویدیوکنفرانس ایجاد و تجهیز نموده و مورد استفاده قرار دهد.

۱۶٫ انکشاف ساحات کامره های امنیتی

موجودیت و نصب کامره‌های امنیتی در تمام محیط اکادمیک باعث می شود تا همه‌ی بخش‌های نهاد تحصیلی کنترول و نظارت جدی گردیده وجلوبی نظمی و رفتارخلاف اکادمیک و قانونی را بگیرد. نهاد تحصیلات عالی خصوصی پیمان در پنچ سال آینده مصمم است تا سیستم کامره های امنیتی را در همه بخش های نهاد تحصیلی انکشاف داده و این سیستم را به صورت مؤثر تقویت بخشد.

۱۷٫- کانتین

وجود کانتین به منظور رفع نیازمند‌های دانشجویان و استادان در تمام نهاد تحصیلی خصوصی به عنوان یک اصل شناخته شده و نهاد تحصیلی پیمان به منظورتحقق موضوع فوق در نظردارد که کانتین نهاد تحصیلی را به صورت معیاری انکشاف داده و ارایه خدمات آن را سریع ترسازد.

ششم- دسترسی به تحصیلات عالی و نیازمندی­های بازار ( ارایه خدمات تحصیلی)

نهاد تحصیلی عالی خصوصی پیمان بسترمناسب برای ارایه خدمات تحصیلی است وهمه ساله مطابق ظرفیت های اکادمیک خود از طریق امتحان کانکور، داوطلبان را طبق تقاضاهای‌شان جذب وشامل پوهنحی های مختلف می سازد وپنج سال آینده در نظردارد که در بخشهای ذیل خدمات تحصیلی را ارایه نماید:

۱٫ ایجاد وتطبیق سیستم HEMIS

موجودیت سیستم HEMIS و تطبیق آن درمحلات اکادمیک باعث سهولت عرضۀ خدمات تحصیلی  ثبت و راجستر دانشجویان می گردد. این نهاد تحصیلی در نظردارد تا در جریان تطبیق استراتیژیک‌پلان خویش، سیستم HEMIS را ایجاد و چگونگی استفاده  آن را جزء از فرهنگ آموزشی نهاد تحصیلی سازد.

۲٫  انکشاف و تقویت سیستم OBE وSEL

اهتمام و توجه به آموزش مبتنی برنتیجه (  OBE) و آموزش مبتنی بر محصل محور(SCL ) باعث انتقال سریع و مؤثرعلم برای محصلان گردیده و استفاده از دو سیستم آموزشی متذکره، ظرفیت علمی- تحقیقی دانشجویان را در سطح نهاد اکادمیک متعالی می سازد. مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان در نظردارد  با تطبیق لوایح و مقررات ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هردو سیستم فوق را در این نهاد اکادمیک نهادینه سازد.

۳٫  آموزش الکترونیکی و دسترسی محصلان به انترنیت کلپ

آموزش الکترونیکی و دسترسی محصلان به انترنیت کلپ سبب می شود تا محصلان به صورت یکسان از منابع مدرن نهاد تحصیلی به منظور انجام پژوهش و تحقیقات علمی استفاده کنند. چون میزان سواد الکترونیکی و استفاده موثر از سایت‌های معتبرعلمی در میان محصلان پائین بوده و ایشان نمی توانند کارها و پروژه‌های تحقیقی خود را از منابع متذکره تهیه نمایند. بنابر این، مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان در پنج سال آینده درنظر دارد تا در سطح نهاد تحصیلی چندین صنوف آموزش سیستم الکترونیکی و شیوه استفاده از سایت‌های معتبرعلمی را برای محصلان آموزش دهد تا دانشجویان از آن‌ها استفاده بهینه داشته باشند.

۴٫ برگزاری کنفرانس‌های علمی و محاکم تمثیلی

برگزاری کنفرانس‌های علمی و محاکم تمثیلی از سوی دانشجویان باعث انکشاف و تقویت میزان علم و دانش و تجربه محاکماتی ایشان می‌شود. نهاد تحصیلی عالی خصوصی پیمان در نظر دارد تا در جریان پنج سال آینده از طریق وضع وتطبیق میکانیزم‌ها وطرزالعمل‌ها، در هرسمستر کنفرانس‌های علمی و محاکمات تمثیلی را دایر نموده و زمینه رشد و شگوفایی علمی- تحقیقی و تجربی دانشجویان را فراهم سازد.

۵٫  انکشاف و تقویت اتحادیه محصلان

موجودیت اتحادیه محصلان در سطح نهاد‌های اکادمیک مبیین هویت علمی آنها بوده و با استفاده از منابع مغزی و استعداد‌های بکر و شگرف آن‌ها می‌توانیم به تدوین بزرگترین منابع علمی بپردازیم. همواره سیاست، مدیریت و رهبری کشور نیازمند نیروی جوان بوده و باهمستگی و همسویی علمی و فکری آنها می توان تغییرات بنیادی و اصولی را در تمام محیط جامعه و دولت ایجاد کرد. فلهذا، نهاد تحصیلی پیمان در نظر دارد با توجه به ماهیت استراتیژیک‌پلان خود، اتحادیه محصلان را تقویت و برنامه‌های مرتبط به آن‌ها را انکشاف دهد.

۶٫ جذب محصلان در کلینیک حقوقی

موجودیت کلینیک حقوقی در محلات اکادمیک مبیین وموضح هویت کارهای عملی و تجربی دانشگاه‌ها بوده و فعال بودن چرخه آن باعث افزایش علمی و تجربی محصلان در سطح دیپارتمنت‌ها و پوهنحی‌ها می‌گردد. مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان در پنچ سال آینده تصمیم دارد تا کلینیک حقوقی را در این نهاد تحصیلی ایجاد وتجهیز و محصلان واجد شرایط را به منظوریادگیری کارهای عملی در آن جذب نماید.

هفتم- حکومت داری خوب

حکومت داری خوب یکی از مقوله‌های جهان معاصر در زمینه عرضۀ خدمات مؤثر و باکیفیت برای شهروندان می‌باشد، و از طریق این روند تغییرات و دگرگونی های عدیده در بخش های مختلف زندگی مردم و اتباع یک کشور ایجاد می‌گردد و شاخص‌های حکومت داری خوب قرار ذیل اند:

۱٫ رهبری و مدیریت مؤثر

جامعۀ انسانی و علمی با رهبری و مدیریت مؤثر و مفید می‌تواند به قله‌های از بهروزی‌ها و موفقیت‌ها نائل آمده  وبه تبع آن زمینه‌ی عرضۀ خدمات علمی و اداری را برای متقاضیان مساعد کند. این نهاد تحصیلی بر اساس این استراتیژیک‌پلان مکلفیت دارد تا پالیسی را تحت عنوان پالیسی رهبری و مدیریت مؤثر وضع و از چگونگی تطبیق آن اطیمنان حاصل نماید.

۲٫  اتخاذ سیاست‌های سالم جهت مبارزه بافساد

مبارزه با فساد یکی از اهداف دایمی حکومت افغانستان است و همواره تلاش داشته با وضع و تطبیق سیاست‌ها و پالیسی‌ها از میزان آلودگی ادارات دولتی و خصوصی از انواع فساد بکاهد. نهاد تحصیلات عالی خصوصی پیمان به عنوان جزء ازبدنه‌ی نظام تحصیلات عالی متعهد است تا زمینه تحقق اولویت های استراتیژی وزارت تحصیلات عالی را که همانا مبارزه بافساد است  مساعد نماید. روی همین منظور، این نهاد تحصیلی  مکلف است تا پالیسی مبارزه با فساد را وضع و در قسمت تطبیق آن اقدامات و اجراآت لازم را اتخاذ کند.

۳٫  تصویب و تطبیق میکانیزم رعایت حقوق زنان

زنان کسانی اند که نقش اساسی و کلیدی را در تحول و تغییرات و پیشرفت ادارات دولتی و خصوصی داشته و موجودیت آن‌ها می‌تواند میزان پیشرفت و سرعت کار را در نهاد‌های تحصیلات عالی خصوصی افزایش دهد. این نهاد تحصیلی در جریان تطبیق استراتیژیک پلان خویش، مکلف است تا میکانیزم رعایت حقوق زنان را تصویب و در معرض اجرا قراردهد.

۴٫ وضع و تطبیق پالیسی مبارزه علیه تعصب و خشونت‌ها

مبارزه با انواع تعصب و خشونت‌ها از جمله اولویت‌های راهبردی وزارت تحصیلات عالی است و بر اساس آن نهاد‌های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی برنامه‌ها و گامهای مؤثری را در جهت تحقق موضوع فوق برداشته اند. بنابر این، مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان در نظردارد تا پالیسی مبارزه با تعصب وخشونت‌ها را وضع و گامهای عملی را به منظورتطبیق آن بردارد.

۵٫ وضع و تطبیق پالیسی کنترول و نظارت از چگونگی تطبیق اسناد تقنیی

یکی از بزرگترین مکلفیت‌های نهاد تحصیلات عالی خصوصی همانا تطبیق اسناد تقنینی تحصیلات عالی و کنترول و نظارت از چگونگی تطبیق آن می باشد. این نهاد تحصیلی پس از منظوری این استراتیژیک‌پلان مکلف است تا پالیسی کنترول و نظارت از چگونگی تطبیق اسناد تقنینی مربوط به وزارت تحصیلات عالی را وضع وعملی سازد.

۶٫  انکشاف و تقویه سیستم پاسخگویی

موجودیت سیستم پاسخگویی از امور انجام شده سبب می‌شود تا مؤثریت و کارآیی از سطح رهبری تا سطح کارگری به وجود آید، و این نهاد تحصیلی ازبدوتأسیس تا اکنون بر رکن اساسی این مقوله توجه لازم داشته و طبق پلان استرایتژیک خویش در نظر دارد تا سیستم پاسخگویی را با وضع پالیسی مسئولیت های کاری، انکشاف و تقویت بخشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

انتخاب استراتیژی‌های پنج ساله مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان برای سال (۱۳۹۹-۱۴۰۳)

زیربنا و تجهیزات

 • اعمار یک باب شفاخانه معالجوی.
 • اعمار یک باب صالون طعام خانه.
 • ایجاد و تجهیز مرکز تحقیقات علمی.
 • اعمار و تجهیز تالارکنفرانس‌ها.
 • اعمار نمرات رهایشی.
 • اعمار و تجهیز مهانخانه نهاد تحصیلی.
 • اعمار و تجهیز خوابگاه محصلان طبقه اناث.
 • کانکریت و میزایک کاری سرک‌های فرعی.
 • اعمار و تجهیز کفتریا و انکشاف کانتین.
 • اعمار و تجهیز کلنیک حقوقی.
 • تجهیز صنوف درسی باتکنالوژی معیاری.
 • ایجاد سیستم مراسلات الکترونیکی.
 • تجهیز و تقویت مرکز تکنالوژی معلوماتی (ICT).
 • ایجاد و تجهیز کتابخانۀ دیجیتلی و ویدیوکنفرانس.
 • انکشاف ساحات نصب کامره‌های امنیتی.
 • اعمار یک باب مسجد.

مالی و اداری

 • انکشاف و تطبیق برنامه و سیستم مالی.
 • جلب کمک های مالی دونرها.
 • وضع و تطبیق پالیسی مالی.
 • وضع و تطیق پالیسی افزایش بودجه.
 • تقویت استقلالیت مالی و مدیریت سالم آن.

انکشاف منابع بشری

 • وضع و تطبیق پالیسی ارتقاء ظرفیت استادان.
 • وضع و تطبیق پالیسی ارتقاء ظرفیت کارمندان.
 • وضع و تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان در پروسۀ استخدام.

انکشاف اداره و تشکیلات

 • وضع و تطبیق پالیسی انکشاف تشکیلات علمی و اداری.
 • انکشاف دیتابیس دیجیتلی واحد.
 • وضع و تطبیق پالیسی رهبری و مدیریت.
 • استخدام نیروی بشری

دسترسی به تحصیلات عالی( ارایه خدمات تحصیلی)

 • ایجاد و تطبیق سیستم (HEMIS) به منظور ثبت و راجستر دانشجویان
 • انکشاف وتقویت سیستم OBE) وSEL).
 • انکشاف کوریکولم مطابق بازار کار.
 • آموزش الکترونیکی و دسترسی محصلان به انترنیت کلپ.
 • برگزاری کنفرانس‌های علمی و محاکم تمثیلی.
 • انکشاف و تقویت اتحادیه محصلان.
 • جذب محصلان در کلنیک حقوقی.

حکومت داری خوب

 • رهبری و مدیریت مؤثر.
 • اتخاذ سیاست‌های سالم جهت مبارزه بافساد.
 • وضع و تطبیق میکانیزم رعایت حقوق زنان.
 • وضع و تطبیق پالیسی مبارزه علیه تعصب و خشونت‌ها.
 • وضع و تطبیق پالیسی کنترول و نظارت از چگونگی تطبیق اسناد تقنیی.
 • انکشاف و تقویه سیستم پاسخگویی.

خدمات و محصولات علمی و تحقیقی

 • استخدام استادان.
 • ارتقای ظرفیت تحصیلی و مسلکی استادان.
 • ایجاد دیپارتمنت‌ها و پوهنحی‌ها.
 • بازنگری کوریکولم و نصاب درسی.
 • امضاء تفاهم نامه‌ها و توامیت‌ها.
 • انکشاف و تقویت کمیته‌ها.
 • ایجاد و تجهیز مجله علمی.
 • انکشاف تحقیقات علمی.
 • استقلالیت اکادمیک.

تعیین اولویت های استراتژی به اساس (SQPM)

اولویت های استراتژی موسسه تحصیلات عالی پیمان بر بربنیاد استراتژی های انتخاب شده­ی این نهاد تحصیلی و اولویت استراتژی های وزارت تحصیلات عالی به گونه ذیل تعیین شده است:

تعیین اولویت ‌های استراتژی به اساس (SQPM)
            استراتژی‌ها

 

عوامل اصلی( داخلی و خارجی

استراتژی اول استراتژی دوم        استراتژی سوم
ضریب اهمیت ضریب جذابیت نمره ضریب جذابیت نمره ضریب جذابیت نمره
داشتن مدیریت و رهبری سالم و موجودیت استقلالیت مالی. ۰٫۰۴۰۴ ۴۴ ۰٫۱۶ ۴ ۰٫۱۶ ۴ ۰٫۱۶
داشتن تعمیر اداری- تدریسی. ۰٫۰۴ ۴ ۰٫۱۶ ۴ ۰٫۱۶ ۴ ۰٫۱۶
موجودیت و حفظ سلسله مراتب اداری و کادری. ۰٫۰۲ ۴ ۰٫۰۸ ۴ ۰٫۰۸ ۴ ۰٫۰۸
رعایت حقوق زنان و موضوعات جندر. ۰٫۰۲ ۴ ۰٫۰۸ ۴ ۰٫۰۸ ۴ ۰٫۰۸
موجودیت کادرهای علمی به سویه های لیسانس، ماستر و دکترا. ۰٫۰۳ ۳ ۰٫۰۹ ۳ ۰٫۰۹ ۴ ۰٫۱۲
داشتن نیروی بشری(اداری) در بست های مختلف. ۰٫۰۳ ۳ ۰٫۰۹ ۳ ۰٫۰۹ ۳ ۰٫۰۹
داشتن ساختار و تشکیلات کادری و اداری در سطح نهاد تحصیلی. ۰٫۰۳ ۴ ۰٫۱۲ ۴ ۰٫۱۲ ۴ ۰٫۱۲
داشتن سیاست سالم در قبال تحصیلات موثر و با کیفیت. ۰٫۰۲ ۴ ۰٫۰۸ ۳ ۰٫۰۶ ۴ ۰٫۰۸
تشویق و انگیزه دهی دانشجویان در راستای تحقیق و پژوهش. ۰٫۰۳ ۳ ۰٫۰۹ ۳ ۰٫۰۹ ۳ ۰٫۰۹
موجودیت مکان مناسب انترنیت کلپ به منظور استفاده محصلان. ۰٫۰۳ ۴ ۰٫۱۲ ۴ ۰٫۱۲ ۴ ۰٫۱۲
داشتن پلان‌های کاری و تدریسی در سطح پوهنحی‌ها و دیپارتمنت‌ها. ۰٫۰۲ ۳ ۰٫۰۶ ۴ ۰٫۰۸ ۴ ۰٫۰۸
بلند بودن ظرفیت علمی و تدریسی استادان در سطح پوهنحی‌ها و دیپارتمنت‌ها ۰٫۰۳ ۴ ۰٫۱۲ ۳ ۰٫۰۹ ۳ ۰٫۰۹
تطبیق پالیسی‌ها، مقرره‌ها، لوایح و رهنمود‌های وزارت تحصیلات عالی دربخش های مختلف ۰٫۰۲ ۳ ۰٫۰۶ ۳ ۰٫۰۶ ۳ ۰٫۰۶
موجودیت مجله فرعی به منظور چاپ مقالات علمی و تحقیقی استادان. ۰٫۰۱ ۳ ۰٫۰۳ ۳ ۰٫۰۳ ۳ ۰٫۰۳
موجودیت لابراتوارهای پوهنحی‌های تعلیم و تربیه و قابلگی عالی به منظور استفاده تجربی وعلمی. ۰٫۰۲ ۴ ۰٫۰۸ ۴ ۰٫۰۸ ۳ ۰٫۰۶
موجودیت لابراتوارهای پوهنحی طب عالی. ۰٫۰۳ ۳ ۰٫۰۹ ۳ ۰٫۰۹ ۳ ۰٫۰۹
داشتن امکانات و منابع به منظور ارتقای کیفیت در سطح نهاد تحصیلی. ۰٫۰۲ ۴ ۰٫۰۸ ۴ ۰٫۰۸ ۴ ۰٫۰۸
داشتن امکانات و منابع تحقیقی به منظور استفاده استادان و دانشجویان. ۰٫۰۱ ۳ ۰٫۰۳ ۴ ۰٫۰۴ ۴ ۰٫۰۴
مجهز بودن تمام صنوف درسی و بخش های اداری با تکنالوژی و امکانات ۰٫۰۳ ۴ ۰٫۱۲ ۴ ۰٫۱۲ ۴ ۰٫۱۲
موجودیت محیط سبز بخاطر حفظ محیط زیست. ۰٫۰۳ ۴ ۰٫۱۲ ۴ ۰٫۱۲ ۴ ۰٫۱۲
موجودیت یک سیت تشناب معیاری مربوط طبقه اناث در داخل تعمیر اداری. ۰٫۰۱ ۴ ۰٫۰۴ ۴ ۰٫۰۴ ۴ ۰٫۰۴
داشتن دو سیت تشناب معیاری برای طبقه ذکور خارج از تعمیر اداری. ۰٫۰۲ ۴ ۰٫۰۸ ۴ ۰٫۰۸ ۳ ۰٫۰۶
داشتن تالار کنفرانس‌ها به منظور برگزاری برنامه‌های علمی. ۰٫۰۲ ۴ ۰٫۰۸ ۴ ۰٫۰۸ ۳ ۰٫۰۶
موجودیت تالارجلسات به منظوربرگذاری جلسات علمی و اداری. ۰٫۰۱ ۳ ۰٫۰۳ ۴ ۰٫۰۴ ۳ ۰٫۰۳
موجودیت مشاوران قوی و متخصص به منظورمشوره دهی سالم. ۰٫۰۳ ۳ ۰٫۰۹ ۳ ۰٫۰۹ ۳ ۰٫۰۹
داشتن ارتباطات مؤثر با پوهنتون و ادارات دولتی و مردم جامعه. ۰٫۰۳ ۳ ۰٫۰۹ ۳ ۰٫۰۹ ۳ ۰٫۰۹
حفظ هماهنگی کامل و مؤثر میان کارمندان بست های مختلف. ۰٫۰۲ ۴ ۰٫۰۸ ۴ ۰٫۰۸ ۴ ۰٫۰۸
عدم موجودیت کتابخانه های مستقل درسطح پوهنحی ها. ۰٫۰۲ ۱ ۰٫۰۲ ۲ ۰٫۰۴ ۲ ۰٫۰۴
نا کافی بودن تجهیزات موجوده در سطح مؤسسۀ تحصیلی. ۰٫۰۲ ۱ ۰٫۰۲ ۱ ۰٫۰۲ ۱ ۰٫۰۲
کمبود صنوف درسی معیاری در سطح پوهنحی‌ها. ۰٫۰۲ ۲ ۰٫۰۴ ۱ ۰٫۰۲ ۱ ۰٫۰۲
عدم موجودیت مرکز خلاقیت و مشوره دهی برای محصلان مؤسسۀ تحصیلی. ۰٫۰۳ ۱ ۰٫۰۳ ۱ ۰٫۰۳ ۱ ۰٫۰۳
عدم موجودیت استادان دایمی به سویه ماستر و دکتر. ۰٫۰۳ ۱ ۰٫۰۳ ۱ ۰٫۰۳ ۱ ۰٫۰۳
عدم موجودیت کتابخانۀ الکترونیکی مطابق معیارهای ملی و بین المللی. ۰٫۰۱ ۱ ۰٫۰۱ ۱ ۰٫۰۱ ۱ ۰٫۰۱
تقلیل دیپارتمنت‎‌های تخصصی در.سطح پوهنحی‌ها (حقوق وعلوم سیاسی، تعلیم و تربیه وقابلگی عالی). ۰٫۰۲ ۲ ۰٫۰۴ ۲ ۰٫۰۴ ۱ ۰٫۰۲
نبود بسترلازم و اساسی به منظور سفر علمی دانشجویان به پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشور. ۰٫۰۳ ۱ ۰٫۰۳ ۲ ۰٫۰۶ ۲ ۰٫۰۶
کمبود انترنیت سریع به منظور استفاده محصلان در سطح مؤسسۀ تحصیلی. ۰٫۰۲ ۲ ۰٫۰۴ ۲ ۰٫۰۴ ۲ ۰٫۰۴
عدم تکافوی تعمیر اداری- تدریسی برای تمام دانشجویان. ۰٫۰۱ ۱ ۰٫۰۱ ۱ ۰٫۰۱ ۲ ۰٫۰۲
نبود وسایل ترانسپورتی به منظور انتقال استادان و دانشجویان. ۰٫۰۲ ۲ ۰٫۰۴ ۱ ۰٫۰۲ ۲ ۰٫۰۴
نبود مرکز مطالعات و تحقیقات در سطح مؤسسۀ تحصیلی. ۰٫۰۲ ۱ ۰٫۰۲ ۲ ۰٫۰۴ ۱ ۰٫۰۲
کمبود تجهیزات لازم و کافی در سطح کمیته‌ها و درسطح پوهنحی‌ها. ۰٫۰۳ ۱ ۰٫۰۳ ۱ ۰٫۰۳ ۱ ۰٫۰۳
کمبود پلان‌ها، طرزالعمل‌ها ومیکانیزم‌ها مطابق معیارهای تضمین کیفیت. ۰٫۰۲ ۲ ۰٫۰۴ ۱ ۰٫۰۲ ۱ ۰٫۰۲
کندکاری استادان، کارمندان و کارگران در بخش های علمی، اداری و خدماتی. ۰٫۰۱ ۱ ۰٫۰۱ ۱ ۰٫۰۱ ۱ ۰٫۰۱
تأخیر پرداخت حق الزحمه مؤسسۀ تحصیلی از سوی محصلان و متقاضیان در زمان معینه. ۰٫۰۲ ۱ ۰٫۰۲ ۱ ۰٫۰۲ ۱ ۰٫۰۲
همکاری دایمی نهادهای امنیتی در قسمت تأمین امنیت نهاد تحصیلی. ۰٫۲ ۳ ۰٫۶ ۳ ۰٫۶ ۳ ۰٫۶
موجودیت امنیت نسبی- دایمی. ۰٫۰۱ ۴ ۰٫۰۴ ۴ ۰٫۰۴ ۴ ۰٫۰۴
موجودیت محیط سالم و کارا به منظور پیشبرد امور اداری، علمی وتحقیقی. ۰٫۰۳ ۳ ۰٫۰۹ ۳ ۰٫۰۹ ۳ ۰٫۰۹
موجودیت اعتماد دایمی متقاضیان به نهاد تحصیلی. ۰٫۰۷ ۳ ۰٫۲۱ ۳ ۰٫۲۱ ۳ ۰٫۲۱
همکاری دایمی هیأت رهبری و اعضای کادرعلمی پوهنتون دولتی تخار با این نهاد تحصیلی. ۰٫۰۱ ۴ ۰٫۰۴ ۴ ۰٫۰۴ ۳ ۰٫۰۳
امضاء تفاهم نامه با شفاخانه دولتی تخار و همکاری دایمی شفاخانه با این مؤسسۀ تحصیلی. ۰٫۰۸ ۳ ۰٫۲۴ ۳ ۰٫۲۴ ۴ ۰٫۳۲
انگیزه لازم و علاقمندی متقاضیان و مردم جامعه به فراگیری علم و دانش. ۰٫۰۱ ۴ ۰٫۰۴ ۳ ۰٫۰۳ ۴ ۰٫۰۴
حمایت و همکاری‌های دایمی مردم با نهاد تحصیلی عالی خصوصی پیمان. ۰٫۰۱ ۳ ۰٫۰۳ ۳ ۰٫۰۳ ۴ ۰٫۰۴
حمایت و همکاری دایمی وزارت تحصیلات عالی درپیشبرد امورات اداری، علمی و تحقیقی. ۰٫۰۲ ۳ ۰٫۰۶ ۳ ۰٫۰۶ ۴ ۰٫۰۸
زیاد بودن نیروی متخصص و مسلکی در امر خدمت گذاری اداری، علمی و تحقیقی. ۰٫۰۵ ۳ ۰٫۱۵ ۳ ۰٫۱۵ ۳ ۰٫۱۵
حمایت علماء، مردم و جامعه مدنی از تولید و انکشاف علم و دانش در سطح حکومت محلی. ۰٫۰۶ ۳ ۰٫۱۸ ۳ ۰٫۱۸ ۳ ۰٫۱۸
حمایت، همکاری و تشویق اداره معارف و معلمین از ادامه تحصیلات عالی جوانان. ۰٫۰۳ ۳ ۰٫۰۹ ۳ ۰٫۰۹ ۳ ۰٫۰۹
نبود امنیت سرتاسری در سطح حکومت محلی. ۰٫۰۱ ۲ ۰٫۰۲ ۲ ۰٫۰۲ ۲ ۰٫۰۲
موجودیت رقابت‌های ناسالم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در سطح اداره محلی. ۰٫۱۱ ۲ ۰٫۲۲ ۲ ۰٫۲۲ ۲ ۰٫۲۲
ضعیف بودن اقتصاد مردم و تأخیر پرداخت حق الزحمه مؤسسۀ تحصیلی در و قت معینه از سوی محصلان. ۰٫۰۲ ۱ ۰٫۰۲ ۱ ۰٫۰۲ ۱ ۰٫۰۲
بی توجهی حکومت محلی و مرکزی در امر استخدام فارغ التحصیلان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی. ۰٫۰۳ ۲ ۰٫۰۶ ۲ ۰٫۰۶ ۲ ۰٫۰۶
عدم توجه لازم مؤسسات ملی و بین المللی در امر تمویل و فراگیری تحصیل دانشجویان. ۰٫۰۸ ۱ ۰٫۰۸ ۲ ۰٫۱۶ ۲ ۰٫۱۶
نبود توجه لازم حکومت ملی و مرکزی در امر تمویل مالی و یا تخفیف مزد تحصیلی محصلان. ۰٫۰۵ ۲ ۰٫۱ ۲ ۰٫۱ ۲ ۰٫۱
ضعف بودجه انکشافی در قسمت تجهیز و انکشاف ساحات مؤسسۀ تحصیلی. ۰٫۰۳ ۲ ۰٫۰۶ ۲ ۰٫۰۶ ۲ ۰٫۰۶
نبود برنامه‌ها و پالیسی‌های لازم حکومت مرکزی در قسمت تشویق و ادامه تحصیلات عالی بزرگسالان، زنان و بازماندگان کانکور. ۰٫۰۵ ۲ ۰٫۱ ۲ ۰٫۱ ۲ ۰٫۱
نبود برنامه‌ها و پالیسی‌ها جهت تولید انگیزه و ادامه تحصیلات عالی از سوی احزاب سیاسی و جامعه مدنی. ۰٫۰۴ ۲ ۰٫۰۸ ۲ ۰٫۰۸ ۱ ۰٫۰۴
عدم انگیزه‌ دهی جوانان به منظور ادامه تحصیلات عالی از سوی علماء اسلامی ازطریق منابر. ۰٫۰۲ ۱ ۰٫۰۲ ۱ ۰٫۰۲ ۱ ۰٫۰۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله دوم ( اجرای پلان استراتژیک)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین اولویت استراتیژیک

اولویت های استراتژیک این نهاد تحصیلی به رویت استراتژی‌ها، تحلیل عوامل، اهداف استراتیژیک و ماموریت این نهاد انتخاب و قرار جدول ذیل تعیین گردیده است.

شماره اولویت های استراتیژِیک استراتیژی برنامه
۱  

مالی

o        انکشاف وتطبیق برنامه مالی پنج ساله

o       جلب کمک های مالی دونرها

o       تدوین وتصویب پالیسی مالی

o       تدوین وتصویب پالیسی افزایش بودجه

o       تقویت استقلالیت مالی ومدیریت سالم آن

o       منابع درآمد های مالی پنج ساله

برنامه عمل به منظورانکشاف وتطبیق برنامه مالی پنج ساله

برنامه عمل برای جلب کمک های مالی دونرها

برنامه عمل برای تدوین وتصویب پالیسی افزایش بودجه

برنامه عمل به منظور تقویت استقلایت مالی ومدیریت سالم آن

برنامه عمل به منظورتشخیص منابع درآمد های مالی پنج ساله

۲

 

انکشاف منابع بشری o       و ضع و تطبیق پالیسی ارتقاء ظرفیت استادان.

o       و ضع و تطبیق پالیسی ارتقاء ظرفیت کارمندان.

o       و ضع و تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان درپروسۀ استخدام.

o       استخدام نیروی بشری.

 

برنامه عمل به منظور و ضع و تطبیق پالیسی ارتقاء ظرفیت استادان.

برنامه عمل به منظور و ضع و تطبیق پالیسی ارتقاء ظرفیت کارمندان.

برنامه عمل و تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان در پروسۀ استخدام.

برنامه عمل به منظور استخدام نیروی بشری.

 

۳  

 

انکشاف اداره و تشکیلات

§         وضع وتطبیق پالیسی تجدید ساختار و انکشاف تشکیلات علمی واداری.

§         انکشاف دیتابیس دیجیتلی واحد.

§         و ضع و تطبیق پالیسی رهبری و مدیریت.

 

برنامه عمل به منظور و ضع و تطبیق پالیسی تجدید ساختار و انکشاف تشکیلات علمی و اداری.

برنامه عمل به منظور انکشاف دیتابیس دیجیتلی واحد درسطح نهاد تحصیلی.

برنامه عمل برای و ضع و تطبیق پالیسی رهبری و مدیریت.

۴  

زیر بناها

o       اعماریک باب شفاخانه معالجوی.

o       اعماریک باب صالون طعام خانه.

o       اعمار و تجهیز مرکز تحقیقات علمی.

o       اعمار و تجهیز تالارکنفرانس ها.

o       اعمار بلاک های رهایشی.

o       اعمار و تجهیز مهانخانه نهاد تحصیلی.

o       اعمار و تجهیز خوابگاه محصلان طبقه اناث.

o       کانکریت و میزایک کاری سر ک های فرعی.

o       اعمار و تجهیز کفتریا.

o       اعمار و تجهیز کلنیک حقوقی.

o       تجهیز صنوف درسی باتکنالوژی معیاری.

o       ایجاد سیستم مراسلات الکترونیکی.

o       تجهیزو تقویت مرکزتکنالوژیمعلوماتی(ICT

o       انکشاف ساحات نصب کامره های امنیتی

o       اعماریک باب مسجد.

o       انکشاف کانتین.

برنامه عملی سالانه برای اعمارشفاخانه برای پنج سال.

برنامه عمل برای اعمار و تکمیل صالون طعام خانه

برنامه عمل تکمیل و تجهیز مرکزتحقیقات علمی.

برنامه عمل تکمیل و تجهیز تالارکنفرانس ها.

برنامه عمل اعماربلاک های رهایشی.

برنامه عمل برای تکمیل و تجهیز خوابگاه محصلان اناث.

برنامه عمل به منظورتکمیل سرک های فرعی نهاد تحصیلی با میزایک.

برنامه عمل اعمار و تجهیزکفتریا.

برنامه عمل اعمار و تجهیز کلینیک حقوقی.

برنامه عمل به منظور تجهیز و تقویت مرکز تکنالوژی معلوماتی.

برنامه عمل ساحات نصب کامره های امنیتی درسطح نهاد تحصیلی.

برنامه عمل به منظور تکمیل یک باب مسجد.

برنامه عمل به منظور انکشاف کانتین.

 

 

 

 

۵  

خدمات ومحصولات علمی وتحقیقی

 

§         استخدام استادان.

§         ارتقای ظرفیت تحصیلی ومسلکی استادان.

§         ایجاد دیپارتمنت ها و پوهنحی ها.

§         بازنگری کوریکولم و نصاب درسی.

§         امضاء تفاهم نامه ها و توامیت ها.

§         انکشاف و تقویت کمیته ها.

§         ایجاد و تجهیز مجله علمی.

§         انکشاف تحقیقات علمی.

§         استقلالیت اکادمیک.

برنامه عمل به منظور استخدام استادان.

برنامه عمل به منظور ارتقاء ظرفیت تحصیلی و مسلکی استادان.

برنامه عمل برای ایجاد دیپاتمنت ها و پوهنحی ها.

برنامه عمل به منظور بازنگری کوریکولم و نصاب درسی.

برنامه عمل به منظور امضاء تفاهم نامه ها و توامیت ها.

برنامه عمل به منظور انکشاف و تقویت کمیته ها.

برنامه عمل به منظور ایجاد و تجهیز مجله علمی.

برنامه عمل به منظور انکشاف تحقیقات علمی.

برنامه عمل برای استقلالیت اکادمیک.

 

۶  

دسترسی به تحصیلات عالی

و نیازمند های بازار

§       ایجاد و تطبیق سیستم .HEMIS

§          انکشاف و تقویت سیستم OBE و SEL.

§         آموزش الکترونیکی و دسترسی محصلان به انترنیت کلپ.

§          برگزاری کنفرانس های علمی وم حاکم تمثیلی.

§         انکشاف و تقویت اتحادیه محصلان.

§         جذب محصلان در کلینیک حقوقی.

برنامه عمل به منظور ایجاد و تطبیق سیستم .HEMIS

برنامه عمل به منظورانکشاف و تقویت سیستم های OBE و SEL.

برنامه عمل به منظور آموزش الکترونیکی و دسترسی محصلان به انترنیت کلپ.

برنامه عمل به منظور برگزاری کنفرانس های علمی و محاکم تمثیلی.

برنامه انکشاف و تقویت اتحادیه محصلان.

برنامه عمل برای جذب محصلان درکلینیک حقوقی.

۷ حکومت داری خوب §         رهبری و مدیریت مؤثر.

§         اتخاذ سیاست های سالم جهت مبارزه بافساد.

§         تصویب و تطبیق میکانیزم رعایت حقوق زنان.

§         و ضع و تطبیق پالیسی مبارزه علیه تعصب و خشونت ها.

§         وضع و تطبیق پالیسی کنترول و نظارت ازچگونگی تطبیق اسناد تقنیی.

§         انکشاف و تقویه سیستم پاسخگویی.

 

برنامه عمل به منظور رهبری و مدیریت موثر.

برنامه عمل به منظور اتخاذ سیاست های سالم جهت مبارزه با فساد.

برنامه عمل به منظور و ضع و تطبیق میکانیزم رعایت حقوق زنان.

برنامه عمل به منظور و ضع و تطبیق پالیسی مبارزه کنترول و نظارت ازچگونگی تطبیق اسناد تقنینی.

برنامه عمل به منظور انکشاف و تقویه سیستم پاسخگویی.

جدول(۱۰) تعین اولویت استراتیژیک

جدول(۱۰) تعین اولویت استرایژیک و برنامه‌های عملی به منظور دستیابی و تحقق اولویت‌های استراتیژیک نهاد تحصیلات عالی خصوصی پیمان را در یک دورۀ پنج ساله نشان داده و بیان می‌دارد که این نهاد تحصیلی در اولویت اول (مالی) دارای (۶) شاخص و (۶) برنامه عمل، دراولویت دوم (انکشاف منابع بشری)، (۴) شاخص و (۴) برنامه عمل، دراولویت سوم (انکشاف اداره و تشکیلات)، (۳) شاخص و (۳) برنامه عمل. دراولویت چهارم ( زیربناها)، (۱۷) شاخص و (۱۷) برنامه عمل، دراولویت پنجم (عرضه خدمات علمی )، (۹) شاخص و (۹) برنامه عمل، در اولویت ششم ( ارایه  خدمات تحصیلی)، (۶) شاخص و (۶) برنامه عمل و در اولویت هفتم (۶) شاخص و (۶) برنامه عمل می باشد، و ازطریق اینها می­خواهد تا به اهداف متوقعه پلان استراتیزیک خویش نایل آید.

فصل پنجم

اجرای پلان استراتیژیک

مقدمه

اجرای پلان استراتیژیک بیانگر تعمیل و تطبیق اولویت­های استراتیژی های این پلان می­باشد و این فصل به موضوعات چون تعیین اهداف، برنامه عمل سالانه، تدوین بودجه و برنامه مالی، مدیریت مخاطره، تجدید ساختار نهاد تحصیلی و … می­شود که در ذیل به آن­ها پرداخته می­شود:

اهداف کوتاه مدت

طبق رهنمود وزارت محترم تحصیلات عالی، اهداف کوتاه مدت (سالانه) بر بنیاد دیدگاه، ماموریت، اهداف استراتیژیک، تحلیل عوامل محیطی ( درونی و  بیرونی)   مشخص می شوند. تطبیق پلان ها و اهداف طویل المدت این پلان استراتیژیک نیازمند پلان عملیاتی سالانه اند که اینک پلان های عملیاتی سالانه نهاد تحصیلی پیمان برای سال (۱۳۹۹-۱۴۰۳) تدوین و مورد تطبیق قرار می گیرند.

برنامه عمل مؤسسه تحصیلات عالی پیمان

با توجه به ماهیت رهنمود پلان استراتیژیک و تعیین اولویت و تعیین اهداف کوتاه مدت برنامه عمل (ِaction plan) برای سال­ (۱۳۹۹- ۱۴۰۳)  به منظور رسیدن به اهداف بلند مدت تدوین شده که در ذیل مشخصاً بیان گردیده است.

 

 

پلان عملیاتی سال ۱۳۹۹ موسسه تحصیلات عالی پیمان برویت پلان استراتژیک سال های ۱۳۹۹- ۱۴۰۳ هجری شمسی
شماره اولویت استراتژیک فعالیت ها هدف مسول مکان اجرا منابع مورد نیاز زمان اجرای کار تاثیر گذاری
حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت کل زمان زمان اجرا زمان ختم تاثیر برنامه ملاحظات
۱ بخش مالی تدوین پالیسی مالی مدیریت درست منابع مالی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۳ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ رهبری موثر
مشخص ساختن منابع در آمدهای مالی پنج ساله بهود در برنامه ریزی مالی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۳ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ سهولت در امر جمع آوری عایدات موسسه
جلب کمک های مالی دونرها ظرفیت سازی دانشجویان و فارغان معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری ۳ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ کاهش بیکاری در سطح جامعه
تقویت استقلالیت مالی و مدیریت سالم آن بهبود امور مالی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۳ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ سرعت در تطبیق موارد مالی
تدوین وتصویب پالیسی افزایش بودجه بلندبردن سطح عاید موسسه معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۳ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ بهبود امور انکشافی موسسه
انکشاف و تطبیق برنامه مالی پنج ساله تنظیم امور مالی موسسه معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ نظم بخشیدن به سیستم مالی و اداری موسسه
۲ انکشاف منابع بشری وضع پالیسی ارتقای ظرفیت استادان ارتقای ظرفیت‌علمی استادان معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۳ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ تطبیق درست و معیاری برنامه‌های علمی
وضع پالیسی ارتقای ظرفیت کارمندان ارتقای ظرفیت فنی حرفه ای کارمندان معاونیت اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۳ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ بلند بردن سطح آگاهی کارمندان
وضع پالیسی افزایش مشارکت زنان در پروسه استخدام رعایت حقوق زنان معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۳ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ایجاد فضای خوب برای مشارکت زنان در پروسه استخدام
استخدام نیروی بشری تسهیل روند کارهای اداری معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۱۲ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ رفع نیازمندی‌های علمی و اداری
۳ انکشاف اداره و تشکیلات وضع پالیسی تجدید ساختار  تشکیلات علمی و اداری اشباع تشکیل و سهولت بخشی امور علمی-اداری رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۳ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
انکشاف دتابیس دجتلی واحد سیستم سازی برنامه‌ها رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۴ ۱۳۹۹ ۱۳۹۹ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
۴ زیر بناها ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی تکنالوژی سازی و دیجیتل سازی برنامه های سازمانی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۳ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
اعمار یک باب تالار کانفرانس سهولت در اجرای کانفرانس های علمی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۵ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ تسهیل روند برگزاری کانفرانس و جلسات
خرید زمین به منظور اعمار شفاخانه و بلاک های رهایشی اعمارشفاخانه و بلاک رهایشی رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۲ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ عرضه خدمات صحی و ایجاد فضای انجام کارهای عملی
اعمار و تجهیز کفتریا فراهم آوری سهولت برای دانشجویان معاون مالی واداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۶ ۱۳۹۹ ۱۳۹۹ رفع ضرورت ارتزاقی محصلان و کارمندان
نصب کامره های امنیتی مراقبت از حوادث احتمالی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۶ ۱۳۹۹ ۱۳۹۹ تضمین امنیت روانی کارمندان و محصلان
۵ عرضه خدمات علمی و تخنیکی استخدام استادان بهبود امور علمی معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۴ ۱۳۹۹ ۱۳۹۹ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
ارتقای ظرفیت تحصیلی و مسلکی استادان ارتقای ظرفیت‌علمی استادان معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۶ ۱۳۹۹ ۱۳۹۹ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
۶ دسترسی به تحصیلات عالی (عرضه خدمات تحصیلی) آموزش الیکترونیکی و دسترسی محصلان به اینترنت کلپ بلند بردن سطح آگاهی محصلان معاونیت امورمحصلان موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۳ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
انکشاف وتقویت اتحادیه محصلان مشوره دهی و تقویت رابطه میان محصلان و موسسه معاونیت محصلان موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۳ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ آگاهی محصلان از برنامه علمی و اداری نهاد
۷ حکومت داری خوب وضع پالیسی رهبری و مدیریت موثر تنظیم امور اداری، علمی و بودجه رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
وضع مکانیزم رعایت حقوق زنان ایجاد فضای کاری مناسب برای قشر اناث معاونیت محصلان موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری ۳ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ فراهم سازی فضای مناسب برای قشر اناث

 

پلان عملیاتی سال ۱۴۰۰ موسسه تحصیلات عالی پیمان برویت پلان استراتژیک سال های ۱۳۹۹- ۱۴۰۳ هجری شمسی
شماره اولویت استراتژیک فعالیت ها هدف مسول مکان اجرا منابع مورد نیاز زمان اجرای کار تاثیر گذاری
حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت کل زمان زمان اجرا زمان ختم تاثیر برنامه ملاحظات
۱ بخش مالی تطبیق پالیسی مالی بهبود مدیریت امورمالی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ مدیریت سالم
مشخص ساختن منابع در آمدهای مالی پنج ساله بهود در برنامه ریزی مالی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ سهولت در امر جمع آوری عایدات موسسه
جلب کمک های مالی دونرها ظرفیت سازی دانشجویان و فارغان معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ کاهش بیکاری در سطح جامعه
مدیریت مالی وتقویت استقلالیت امورمالی بهبود امور مالی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ تطبیق درست برنامه های مالی و اداری
تطبیق پالیسی افزایش بودجه افزایش در آمد های مالی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ بهبود امور انکشافی موسسه
تطبیق برنامه مالی پنج ساله تطبیق درست پلان استراتژیک مالی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ نظم بخشیدن به سیستم مالی و اداری موسسه
۲ انکشاف منابع بشری تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت استادان ارتقای ظرفیت‌علمی استادان معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ تطبیق درست و معیاری برنامه‌های علمی
تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت کارمندان ارتقای ظرفیت فنی حرفه ای کارمندان معاونیت اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ بلند بردن سطح آگاهی کارمندان
تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان در پروسه استخدام رعایت مسایل جندر معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ایجاد فضای خوب برای مشارکت زنان در پروسه استخدام
استخدام نیروی بشری تسهیل روند کارهای اداری معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ رفع نیازمندی‌های علمی و اداری
۳ انکشاف اداره و تشکیلات تطبیق پالیسی تجدید ساختار  تشکیلات علمی و اداری انکشاف ساختارتشکیلاتی به اساس نیازمندی ها رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ مشبوع سازی تشکیلات علمی و اداری
وضع پالیسی رهبری و مدیریت تغییرات موثر در راستای رهبری از فعالیت های نهاد علمی رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری و مالی ۳ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ داشتن یک رهبری سالم
انکشاف دتابیس دجتلی واحد سیستم سازی برنامه‌ها رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
۴ زیر بناها کانکریت  و میزایک کاری سرک های فرعی ایجاد سهولت و تزیین محوطه نهاد معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۴ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ بهبود امورمحیط زیست
اعمارشفاخانه معالجوی عرضه خدمات صحی رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی انکشافی ۳ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ رفع نیازمندی های کارهای عملی دانشجویان
اعماربلاک های رهایشی ایجاد سهولت های زندگی رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه انکشافی ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ فراهم شدن زمینه امرارحیات کارمندان
ایجاد کلینیک حقوقی فراهم سازی زمینه فعالیت های عملی محصلان معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۵ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ تسهیل روند آموزش عملی محصلان
تجهیزصنوف درسی با تکنالوژی جدید و مدرن آموزش بهتردانشجویان از روند تدریس معاون مالی واداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ تسهیل روند تدریس
۵ عرضه خدمات علمی و تحقیقی استخدام استادان بهبود امور علمی معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ افزایش کادرعلمی متخصص
انکشاف و تقویت کمیته ها ایجاد سهولت در فعالیت های علمی و اداری معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه اختیاری ۴ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ سهولت در انجام فعالیت های علمی
ایجاد مجله علمی چاپ و نشر فعالیت های تحقیقی معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۴ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ بالابردن ظرفیت علمی و تحقیقی استادان
۶ دسترسی به تحصیلات عالی (عرضه خدمات تحصیلی) آموزش الیکترونیکی و دسترسی محصلان به اینترنت کلپ بلند بردن سطح آگاهی محصلان معاونیت امورمحصلان موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
جذب محصلان در کلینیک حقوقی آموزش دانشجویان از روند تدریس تجربی و کارهای عملی معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری و مالی ۴ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ کسب کارهای عملی
برگزاری کنفرانس های علمی و محاکم تمثیلی بلند بردن سطح آگاهی استادان  و محصلان معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه اختیاری ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ فراهم سازی زمینه ارتقای ظرفیت استادان و محصلان
انکشاف اتحادیه محصلان مشوره دهی و تقویت رابطه میان محصلان و موسسه معاونیت محصلان موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۳ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ آگاهی محصلان از برنامه علمی و اداری نهاد
۷ حکومت داری خوب اتخاذ سیاست های سالم درجهت مبارزه با فساد ایجاد فضای مصئون به منظور انجام امورعلمی و اداری رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ایجاد فضای سالم عاری از هرنوع فساد و تبعیض
وضع مکانیزم رعایت حقوق زنان ایجاد فضای کاری مناسب برای قشر اناث معاونیت محصلان موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری ۳ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ فراهم سازی فضای مناسب برای قشر اناث

 

پلان عملیاتی سال ۱۴۰۱ موسسه تحصیلات عالی پیمان برویت پلان استراتژیک سال های ۱۳۹۹- ۱۴۰۳ هجری شمسی
شماره اولویت استراتژیک فعالیت ها هدف مسول مکان اجرا منابع مورد نیاز زمان اجرای کار تاثیر گذاری
حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت کل زمان زمان اجرا زمان ختم تاثیر برنامه ملاحظات
۱ بخش مالی تطبیق پالیسی مالی افزایش موثریت در امورمالی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ کنترول امور مالی
جمع آوری عواید از منابع معین درآمد های مالی پنج ساله انسحام امور مالی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ساده شدن جمع آوری عایدات مالی
بدست آوردن کمک های مالی استخدام فارغان به منظور کارآموزی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری ۳ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ کسب تجارب کارهای اداری توسط مستخدمین
تقویت استقلالیت مالی و مدیریت سالم آن بهبود امور مالی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ موثرساختن روند فعالیت های مالی و اداری
تطبیق پالیسی افزایش بودجه بلندبردن سطح عاید موسسه معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ بهبود امور انکشافی موسسه
تطبیق برنامه مالی پنج ساله تنظیم امور مالی موسسه معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ نظم بخشیدن به سیستم مالی و اداری موسسه
۲ انکشاف منابع بشری تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت استادان ارتقای ظرفیت‌علمی استادان معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ بلندرفتن ظرفیت علمی استادان
تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت کارمندان ارتقای ظرفیت فنی حرفه ای کارمندان معاونیت اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ بلند بردن سطح آگاهی کارمندان
تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان در پروسه استخدام رعایت حقوق زنان معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ایجاد فضای خوب برای مشارکت زنان در پروسه استخدام
استخدام نیروی بشری تسهیل روند کارهای اداری معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ رفع نیازمندی‌های علمی و اداری
۳ انکشاف اداره و تشکیلات تطبیق پالیسی تجدید ساختار  تشکیلات علمی و اداری افزایش ساختارتشکیلاتی به اساس نیازمندی ها رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۴ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
تطبیق پالیسی رهبری و مدیریت افزایش کارآیی در روند رهبری رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ افزایش موثریت
انکشاف دتابیس دجتلی واحد سیستم سازی برنامه‌ها رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
۴ زیر بناها ایجاد مرکز تحقیقات علمی زمینه سازی بسترفعالیت های تحقیقی معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۴ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ فراهم شدن زمینه فعالیت های تحقیقی
انکشاف بلاک های رهایشی ایجاد سهولت های زنده گی رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی انکشافی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ رفع نیازمندی های بشری
اعماریک باب مسجد ایحاد سهولت برای نمازگزاران رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی انکشافی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ تسهیل روند امور عبادی
انکشاف ساختمان شفاخانه معالجوی عرضه خدمات علمی و صحی رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی انکشافی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ افزایش میزان یادگیری دانشجویان
ایجاد سیستم مراسلات الکترونیکی افزایش سرعت تبادله مکاتب معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۶ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ تسهیل در امر تبادله مکاتب
تقویت مرکز تکنالوژی معلوماتی معیاری سازی فعالیت های علمی-تدریسی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ فراهم شدن سهولت های علمی -تدریسی
۵ عرضه خدمات علمی و تحقیقی استخدام استادان بهبود امور علمی معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۴ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
انکشاف تحقیقات علمی زمینه سازی بسترفعالیت های تحقیقی معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۶ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ فراهم شدن زمینه فعالیت های تحقیقی
امضاء تفاهم نامه ها و توأمیت ها به منظور همکاری های علمی برقراری ارتباط علمی با سایر نهاد های دیگر معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۴ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ استفاده مؤثر از تجارب علمی دیگران
۶ دسترسی به تحصیلات عالی (عرضه خدمات تحصیلی) آموزش الیکترونیکی و دسترسی محصلان به اینترنت کلپ بلند بردن سطح آگاهی محصلان معاونیت امورمحصلان موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
جذب محصلان در کلینیک حقوقی آموزش محصلان از روند تدریس تجربی و کارهای عملی معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری ۴ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ یاد گیری دانشجویان از تجارب علمی
برگزاری کنفرانس های علمی و محاکم تمثیلی بلند بردن سطح آگاهی محصلان معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ فراهم شدن زمینه ارتقای ظرفیت استادان و محصلان
انکشاف و تقویت سیستم های OBE و SEL آموزش دانشجویان مطابق روش های جدید معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۹ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ افزایش یادگیری دانشجویان از روند تدریس
تقویت اتحادیه محصلان مشوره دهی و تقویت رابطه میان محصلان و موسسه معاونیت محصلان موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۴ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ آگاهی محصلان از برنامه علمی و اداری نهاد
۷ حکومت داری خوب وضع پالیسی رهبری و مدیریت موثر تنظیم امور اداری، علمی و بودجه رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
انکشاف و تقویه سیستم پاسخگویی شفافیت در امور مالی و اداری و علمی رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۴ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ افزایش موثریت کاری در امور علمی و اداری
تطبیق پالیسی کنترول و نظارت از چگونگی تطبیق اسناد تقنینی حصول اطمینان از تطبیق اسناد تقنینی وزارت تحصیلات عالی رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ افزایش اعتباراکادمیک نهاد تحصیلی
تطبیق پالیسی مبارزه علیه خشونت ها جلوگیری از هرنوع تعصب و تبعیض و خشونت ها درسطح نهاد تحصیلی رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ایجاد فضای سالم عاری از هرنوع تبعیض و خشونت در سطح نهاد تحصیلی
اتخاذ سیاست های سالم جهت مبارزه با فساد مبارزه با انواع فساد در تطبیق برنامه های علمی و اداری رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ایجاد فضای مناسب علمی و اداری و دوری از هرنوع فساد اداری واخلاقی
وضع مکانیزم رعایت حقوق زنان ایجاد فضای کاری مناسب برای قشر اناث معاونیت محصلان موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری ۳ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ فراهم سازی فضای مناسب برای قشر اناث
 

 

 

 

 

 

پلان عملیاتی سال ۱۴۰۲ موسسه تحصیلات عالی پیمان برویت پلان استراتژیک سال های ۱۳۹۹- ۱۴۰۳ هجری شمسی

شماره اولویت استراتژیک فعالیت ها هدف مسول مکان اجرا منابع مورد نیاز زمان اجرای کار تاثیر گذاری
حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت کل زمان زمان اجرا زمان ختم تاثیر برنامه ملاحظات
۱ بخش مالی تطبیق پالیسی مالی افزایش موثریت در امورمالی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ کنترول امور مالی
جمع آوری عواید از منابع معین درآمد های مالی پنج ساله انسحام امور مالی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ساده شدن جمع آوری عایدات مالی
بدست آوردن کمک های مالی استخدام فارغان به منظور کارآموزی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری ۳ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ کسب تجارب کارهای اداری توسط مستخدمین
تقویت استقلالیت مالی و مدیریت سالم آن بهبود امور مالی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ موثرساختن روند فعالیت های مالی و اداری
تطبیق پالیسی افزایش بودجه بلندبردن سطح عاید موسسه معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ بهبود امور انکشافی موسسه
تطبیق برنامه مالی پنج ساله تنظیم امور مالی موسسه معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ نظم بخشیدن به سیستم مالی و اداری موسسه
۲ انکشاف منابع بشری تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت استادان ارتقای ظرفیت‌علمی استادان معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ بلندرفتن ظرفیت علمی استادان
تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت کارمندان ارتقای ظرفیت فنی حرفه ای کارمندان معاونیت اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ بلند بردن سطح آگاهی کارمندان
تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان در پروسه استخدام رعایت حقوق زنان معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ایجاد فضای خوب برای مشارکت زنان در پروسه استخدام
استخدام نیروی بشری تسهیل روند کارهای اداری معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ رفع نیازمندی‌های علمی و اداری
۳ انکشاف اداره و تشکیلات تطبیق پالیسی تجدید ساختار  تشکیلات علمی و اداری افزایش ساختارتشکیلاتی به اساس نیازمندی ها رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۴ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
تطبیق پالیسی رهبری و مدیریت افزایش کارآیی در روند رهبری رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ افزایش موثریت
انکشاف دتابیس دجتلی واحد سیستم سازی برنامه‌ها رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
۴ زیر بناها اعماریک باب صالون طعام خانه به منظور رفع نیازمندی های کارمندان و استادان معاونیت اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۴ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ فراهم شدن زمینه طعام خوری درساعات تفریحی کارمندان
انکشاف بلاک های رهایشی ایجاد سهولت های زنده گی رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی انکشافی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ رفع نیازمندی های بشری
انکشاف ساختمان شفاخانه معالجوی عرضه خدمات علمی و صحی رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی انکشافی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ افزایش میزان یادگیری دانشجویان
تطبیق سیستم مراسلات الکترونیکی افزایش سرعت تبادله مکاتب معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ تسهیل در امر تبادله مکاتب
تطبیق سیستم تکنالوژی معلوماتی معیاری سازی فعالیت های علمی-تدریسی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ فراهم شدن سهولت های علمی -تدریسی
۵ عرضه خدمات علمی و تحقیقی استخدام استادان بهبود امور علمی معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۴ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
انکشاف تحقیقات علمی زمینه سازی بسترفعالیت های تحقیقی معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ فراهم شدن زمینه فعالیت های تحقیقی
تقویه کمیته ها درسطح نهاد و دانشکده ها تطبیق برنامه های علمی معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ پیاده سازی درست برنامه های علمی درسطح نهاد و دانشکده ها
امضاء تفاهم نامه ها و توأمیت ها به منظور همکاری های علمی برقراری ارتباط علمی با سایر نهاد های دیگر معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۴ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ استفاده مؤثر از تجارب علمی دیگران
۶ دسترسی به تحصیلات عالی (عرضه خدمات تحصیلی) آموزش الیکترونیکی و دسترسی محصلان به اینترنت کلپ بلند بردن سطح آگاهی محصلان معاونیت امورمحصلان موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
جذب محصلان در کلینیک حقوقی آموزش محصلان از روند تدریس تجربی و کارهای عملی معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری ۴ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ یاد گیری دانشجویان از تجارب علمی
برگزاری کنفرانس های علمی و محاکم تمثیلی بلند بردن سطح آگاهی محصلان معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ فراهم شدن زمینه ارتقای ظرفیت استادان و محصلان
انکشاف و تقویت سیستم های OBE و SEL آموزش دانشجویان مطابق روش های جدید معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۹ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ افزایش یادگیری دانشجویان از روند تدریس
تقویه اتحادیه محصلان مشوره دهی و تقویت رابطه میان محصلان و موسسه معاونیت محصلان موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۴ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ آگاهی محصلان از برنامه علمی و اداری نهاد
۷ حکومت داری خوب تطبیق پالیسی رهبری و مدیریت موثر تنظیم امور اداری، علمی و بودجه رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
تقویه سیستم پاسخگویی شفافیت در امور مالی و اداری و علمی رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۳ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ افزایش موثریت کاری در امور علمی و اداری
تطبیق پالیسی کنترول و نظارت از چگونگی تطبیق اسناد تقنینی حصول اطمینان از تطبیق اسناد تقنینی وزارت تحصیلات عالی رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ افزایش اعتباراکادمیک نهاد تحصیلی
تطبیق پالیسی مبارزه علیه خشونت ها جلوگیری از هرنوع تعصب و تبعیض و خشونت ها درسطح نهاد تحصیلی رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ایجاد فضای سالم عاری از هرنوع تبعیض و خشونت در سطح نهاد تحصیلی
تطبیق سیاست های سالم جهت مبارزه با فساد مبارزه با انواع فساد در تطبیق برنامه های علمی و اداری رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ایجاد فضای مناسب علمی و اداری و دوری از هرنوع فساد اداری واخلاقی
تطبیق مکانیزم رعایت حقوق زنان ایجاد فضای کاری مناسب برای قشر اناث معاونیت محصلان موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ فراهم سازی فضای مناسب برای قشر اناث
پلان عملیاتی سال ۱۴۰۳ موسسه تحصیلات عالی پیمان برویت پلان استراتژیک سال های ۱۳۹۹- ۱۴۰۳ هجری شمسی
شماره اولویت استراتژیک فعالیت ها هدف مسول مکان اجرا منابع مورد نیاز زمان اجرای کار تاثیر گذاری
حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت کل زمان زمان اجرا زمان ختم تاثیر برنامه ملاحظات
۱ بخش مالی تطبیق پالیسی مالی افزایش موثریت در امورمالی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ کنترول امور مالی
جمع آوری عواید از منابع معین درآمد های مالی پنج ساله انسحام امور مالی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ساده شدن جمع آوری عایدات مالی
جلب کمک های مالی استخدام فارغان به منظور کارآموزی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری ۳ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ کسب تجارب کارهای اداری توسط مستخدمین
تقویت استقلالیت مالی و مدیریت سالم آن بهبود امور مالی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ موثرساختن روند فعالیت های مالی و اداری
تطبیق پالیسی افزایش بودجه بلندبردن سطح عاید موسسه معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ بهبود امور انکشافی موسسه
تطبیق برنامه مالی پنج ساله تنظیم امور مالی موسسه معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ نظم بخشیدن به سیستم مالی و اداری موسسه
۲ انکشاف منابع بشری تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت استادان ارتقای ظرفیت‌علمی استادان معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ بلندرفتن ظرفیت علمی استادان
تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت کارمندان ارتقای ظرفیت فنی حرفه ای کارمندان معاونیت اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ بلند بردن سطح آگاهی کارمندان
تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان در پروسه استخدام رعایت حقوق زنان معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ایجاد فضای خوب برای مشارکت زنان در پروسه استخدام
استخدام نیروی بشری تسهیل روند کارهای اداری معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ رفع نیازمندی‌های علمی و اداری
۳ انکشاف اداره و تشکیلات تطبیق پالیسی تجدید ساختار  تشکیلات علمی و اداری افزایش ساختارتشکیلاتی به اساس نیازمندی ها رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۴ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
تطبیق پالیسی رهبری و مدیریت افزایش کارآیی در روند رهبری رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ افزایش موثریت
انکشاف دتابیس دجتلی واحد سیستم سازی برنامه‌ها رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
۴ زیر بناها اعماریک باب شفاخانه معالجوی به منظور فراهم سازی زمینه کارهای عملی محصلان دانشکده قابلگی ریاست موسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی انکشافی ۸ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ فراهم شدن زمینه فعالیت عملی
و اعمار نمرات رهایشی برای استادان و کارمندان ایجاد سهولت به منظور امرارحیات کارمندان واستادان ریاست موسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی انکشافی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ فراهم شدن زمینه امرارحیات کارمندان و استادان
انکشاف بلاک های رهایشی ایجاد سهولت های زنده گی رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی انکشافی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ رفع نیازمندی های بشری
انکشاف ساختمان شفاخانه معالجوی عرضه خدمات علمی و صحی رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی انکشافی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ افزایش میزان یادگیری دانشجویان
اعمارخوابگاه محصلان طبقه اناث ایجاد سهولت بودوباش برای محصلان اناثیه ریاست موسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی انکشافی ۶ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ فراهم شدن زمینه امرارحیات محصلان اناث
اعمارمهمان خانه نهاد تحصیلی تهیه مکان مناسب برای بودوباش مهمانان خارجی و داخلی ریاست موسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی انکشافی ۶ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ فراهم شدن سهولت بودوباش برای مهمانان
تطبیق سیستم تکنالوژی معلوماتی معیاری سازی فعالیت های علمی-تدریسی معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ فراهم شدن سهولت های علمی -تدریسی
۵ عرضه خدمات علمی و تحقیقی استخدام استادان بهبود امور علمی معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۴ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
انکشاف تحقیقات علمی زمینه سازی بسترفعالیت های تحقیقی معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ فراهم شدن زمینه فعالیت های تحقیقی
تقویه کمیته ها درسطح نهاد و دانشکده ها تطبیق برنامه های علمی معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ پیاده سازی درست برنامه های علمی درسطح نهاد و دانشکده ها
ایجاد دپارتمنت ها و پوهنحی‌ها عرضه خدمات علمی مطابق بازار کار ریاست موسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ زمینه تحصیلات عالی مطابق بازارکار فراهم می گردد
بازنگری کوریکولم و نصاب درسی معیاری سازی برنامه های درسی مطابق به استندرد های بین المللی معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ بلند رفتن ظرفیت علمی دانشجویان مطابق بازار کار
استقلالیت اکادمیک نهاد تحصیلی کسب اعتباراکادمیک نهاد تحصیلی معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ارتقای موسسه به پوهنتون
امضاء تفاهم نامه ها و توأمیت ها به منظور همکاری های علمی برقراری ارتباط علمی با سایر نهاد های دیگر معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۴ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ استفاده مؤثر از تجارب علمی دیگران
۶ دسترسی به تحصیلات عالی (عرضه خدمات تحصیلی) آموزش الیکترونیکی و دسترسی محصلان به اینترنت کلپ بلند بردن سطح آگاهی محصلان معاونیت امورمحصلان موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
جذب محصلان در کلینیک حقوقی آموزش محصلان از روند تدریس تجربی و کارهای عملی معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری ۴ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ یاد گیری دانشجویان از تجارب علمی
برگزاری کنفرانس های علمی و محاکم تمثیلی بلند بردن سطح آگاهی محصلان معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ فراهم شدن زمینه ارتقای ظرفیت استادان و محصلان
انکشاف و تقویت سیستم های OBE و SEL آموزش دانشجویان مطابق روش های جدید معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۹ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ افزایش یادگیری دانشجویان از روند تدریس
تقویه اتحادیه محصلان مشوره دهی و تقویت رابطه میان محصلان و موسسه معاونیت محصلان موسسه تحصیلات عالی پیمان بودجه‌ی اختیاری ۴ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ آگاهی محصلان از برنامه علمی و اداری نهاد
۷ حکومت داری خوب تطبیق پالیسی رهبری و مدیریت موثر تنظیم امور اداری، علمی و بودجه رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ تسهیل روند فعالیت‌های علمی-اداری
تقویه سیستم پاسخگویی شفافیت در امور مالی و اداری و علمی رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۳ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ افزایش موثریت کاری در امور علمی و اداری
تطبیق پالیسی کنترول و نظارت از چگونگی تطبیق اسناد تقنینی حصول اطمینان از تطبیق اسناد تقنینی وزارت تحصیلات عالی رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ افزایش اعتباراکادمیک نهاد تحصیلی
تطبیق پالیسی مبارزه علیه خشونت ها جلوگیری از هرنوع تعصب و تبعیض و خشونت ها درسطح نهاد تحصیلی رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ایجاد فضای سالم عاری از هرنوع تبعیض و خشونت در سطح نهاد تحصیلی
تطبیق سیاست های سالم جهت مبارزه با فساد مبارزه با انواع فساد در تطبیق برنامه های علمی و اداری رئیس مؤسسه موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ایجاد فضای مناسب علمی و اداری و دوری از هرنوع فساد اداری واخلاقی
تطبیق مکانیزم رعایت حقوق زنان ایجاد فضای کاری مناسب برای قشر اناث معاونیت محصلان موسسه تحصیلات عالی پیمان نیروی بشری ۱۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ فراهم سازی فضای مناسب برای قشر اناث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پلان پنج ساله مالی موسسه تحصیلات عالی خصوصی پیمان ازبابت سال  (۱۳۹۹- ۱۴۰۳)
شماره باب تفصیلات سال ها مجموع بودجه پنج سال ملاحظات
۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳
۱ ۰۰۱ بخش معاشات (استادان، کارمندان، کارکنان خدماتی و کارگران و گارد) ۸۲۰۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰ ۴۱۲۰۰۰۰۰
۲ ۰۰۴ قرطاسیه باب ۱۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰ ۷۱۵۰۰۰
۳ ۰۰۵ محروقات( گاز، چوب سوخت و ذغال سنگ و غیره) ۱۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰ ۵۷۵۰۰۰
۴ ۰۰۶  برق و آب ۱۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۵۵۰۰۰ ۷۴۵۰۰۰
۵ ۰۰۷ ترمیمات و حفظ و مراقبت ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۱۶۳۰۰۰۰
۶ ۰۰۸ ترانسپورت، ترمیمات و روغنیات ۱۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰ ۵۸۰۰۰۰
۷ ۰۰۹ سفریه و تحایف و تشویقی ها ۲۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۱۴۷۰۰۰۰
۸ ۰۱۰ اعاشه استادان ، کارمندان ، کارکنان خدماتی و محافظان ۵۰۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۵۸۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰
۹ ۰۱۱ انترنیت و کریدت ۱۰۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰
۱۰ ۰۰۲ تحقیقات علمی، نشرات، سیمینارهای علمی، کارهای عملی ،سیرعلمی ۲۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۷۵۰۰۰۰
۱۱ ۰۱۲ تجهیزدفاتر، ادارات، صنوف درسی و لابراتوار ها ۳۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰
۱۲ ۰۱۳ سیستم مراسلات الکترونیکی، تکنالوژی معلوماتی، کمپیوترلب و دتابیس دجتلی واحد ۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰
۱۳ ۰۱۴ بورسیه ماستری برای استادان و دانشجویان ممتاز ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰
۱۴ ۰۰۳ تعمیرات(کافتریا، شفاخانه، بلاک های رهایشی، تالارکنفرانس ها، تشناب ها و راه های فرعی) ۶۵۵۰۰۰ ۳۰۱۰۰۰۰ ۱۷۱۰۰۰۰ ۲۰۴۰۰۰۰ ۱۸۵۵۰۰۰ ۹۲۷۰۰۰۰
مجموع هرسال ۱۱۰۹۵۰۰۰ ۱۵۶۷۰۰۰۰ ۱۲۷۱۰۰۰۰ ۱۲۷۴۰۰۰۰ ۱۳۲۵۰۰۰۰ ۶۵۴۶۵۰۰۰
میزان عمومی پنج سال(۱۳۹۹-۱۴۰۳)

 

شماره برنامه تقسیمات پروژه های انکشافی در ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۳ پروژه های سال ۱۳۹۹ مجموع ملاحظات
۱ انکشافی پروژه های پیش بینی شده سال۱۳۹۹با هزینه آن دیتابیس دجیتلی تکنالوژی معلوماتی صالون طعام خانه اعمارکفتریا
۱۰۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۶۶۰۰۰۰
پروژه های سال ۱۴۰۰
۲ انکشافی پروژه های پیش بینی شده سال۱۴۰۰با هزینه آن اعمارشفاخانه وبلاک رهایشی کانکریت سرک های فرعی اعمارکلینیک حقوقی تجهیزصنوف درسی
۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
پروژه های سال ۱۴۰۱
۳ انکشافی پروژه های پیش بینی شده سال۱۴۰۱با هزینه آن تحقیقات علمی مراسلات الکترونیکی تکنالوژی معلوماتی اعماریک باب مسجد انکشاف شفاخانه و بلاک رهایشی
۴۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۹۶۰۰۰۰ ۱۸۱۰۰۰۰
پروژه های سال ۱۴۰۲
۴ انکشافی پروژه های پیش بینی شده سال۱۴۰۲با هزینه آن مراسلات الکترونیکی تکنالوژی معلوماتی انکشاف بلاک های رهایشی انکشاف ساختمان شفاخانه
۵۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۰۴۰۰۰۰
پروژه های سال ۱۴۰۳
۵ انکشافی پروژه های پیش بینی شده سال۱۴۰۳با هزینه آن خوابگاه محصلان مهمانخانه انکشاف شفاخانه و بلاک رهایشی
۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۱۲۵۵۰۰۰ ۱۸۵۵۰۰۰
میزان پروژه های انکشافی پنج ساله (۱۳۹۹-۱۴۰۳ه ) ۹۳۶۵۰۰۰

 

عواید پنج ساله مالی مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان
شماره نوع عواید ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ مجموع عواید پنج سال ملاحظات
۱ فیس دانشجویان ۱۰۳۷۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰۰۰ ۶۱۸۷۵۰۰۰
۲ حق الشمول ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۱۳۲۰۰۰۰
۳ دپلوم و ترانسکریپت ۳۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۱۵۵۰۰۰۰
۴ کفتریا و کانتین ۱۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰
مجموع هر سال ۱۱۰۹۵۰۰۰ ۱۵۶۷۰۰۰۰ ۱۲۷۱۰۰۰۰ ۱۲۷۴۰۰۰۰ ۱۳۲۵۰۰۰۰ ۶۵۴۶۵۰۰۰
مجموع

 

مدیریت مخاطره

مدیریت مخاطره به حالتی گفته می­شود که هرگاه سازمان و نهاد تحصیلی به بحران و وضعف مدیریت مواجه گردد و نتایج آن پیامد های منفی را در سطح نهاد تحصیلی ایجاد نماید، به صورت صحیح و مؤثر وضعیت را کنترول و سازمان از بحران نجات می­دهد. این نهاد تحصیلی در نظر دارد که مدیریت مخاطره را به عنوان یک شعبه مستقل در سطح نهاد تحصیلی ایجاد نموده و مدیر این بخش مکلف است تا همه روزه کلیه و ضعیت و حالات مؤسسه تحصیلات عالی پیمان را مدیریت نموده و در اخیر هفته گزارش آن را به رئیس این نهاد تسلیم نماید.

 سبک رهبری مؤسسه تحصیلات عالی پیمان

مؤسسه تحصیلات عالی پیمان نیازمند رهبری شایسته و موثر در کلیه بخش­ها می­باشد. دانشمندان مدیریت در مورد رهبری، سبک­های مختلفی را بیان نموده اند و هر یکی از این سبک­ها دارای محاسن و معایب اند. این نهاد تحصیلی به صورت عموم از سبک رهبری پدرانه استفاده می­نماید و به طور استثنایی و خاص سبک آمرانه را هم به منظور مدیریت بهتر کار استفاده خواهد کرد.

تخصیص منابع برای اجرای پلان استراتیژیک

اجرای پلان استراتیژیک نیازمند تخصیص منابع و امکانات بوده و این نهاد تحصیلی برای تحقق این معمول منابع ذیل را در­ پلان عملیاتی سالانه، پلان علمیاتی عمومی و در این بخش تعیین می­نماید:

منابع مالی

 • در سال ( ۱۳۹۹) منابع مالی ( ۱۱۰۹۵۰۰۰ ) افغانی.
 • در سال (۱۴۰۰) منابع مالی ( ۱۵۶۷۰۰۰۰) افغانی.
 • در سال (۱۴۰۱) منابع مالی (۱۲۷۱۰۰۰۰) افغانی.
 • درسال ( ۱۴۰۲) منابع مالی ( ۱۲۷۴۰۰۰۰) افغانی.
 • در سال (۱۴۰۳) منابع مالی (۱۳۲۵۰۰۰۰) افغانی.
 • مجموع منابع مالی پنج ساله ( ۶۵۴۶۵۰۰۰) افغانی.

منابع انسانی

 • در سال ( ۱۳۹۹) منابع انسانی ( ۸۰ تن کادر علمی، ( ۲۹) تن کارمند و (۸) تن کارگر.
 • در سال (۱۴۰۰) منابع انسانی (۸۶) تن کادر علمی، ( ۳۴) تن کارمند و (۱۱) تن کارگر.
 • در سال (۱۴۰۱) منابع انسای ( ۸۸) تن کادر علمی، (۳۶) تن کارمند و (۱۳) تن کارگر.
 • درسال ( ۱۴۰۲) منابع انسانی ( ۹۰) تن کادرعلمی، (۳۸) تن کارمند و (۱۵) تن کارگر.
 • در سال (۱۴۰۳) منابع انسانی ( ۹۲) تن کادر علمی (۴۰) تن کارمند و (۱۷) تن کارگر.

منابع و امکانات فیزیکی اجرای پلان استراتیژیک

 • تعمیرپنچ منزله اداری- تدریسی، کتابخانه عمومی به منظور مطالعات و تحقیقات استادان و محصلان.
 • موجودیت صنوف معیاری مجهزبا پروژکتور(LCD) و تالار کنفرانس ها به منظور برگزاری برنامه های علمی.  تالارجلسات به منظوربرگزاری جلسات علمی واداری.
 • موجودیت لابرابراتوارهای پوهنحی های قابلگی عالی، تعلیم و تربیه و طب عالی.
 • انترنت کلپ مجهز به منظوراستفاده و ریسرچ دانشجویان.
 • موجودیت حاضری الکترونکی( برقی).
 • موجودیت و سایل و تجهیزات تدریسی و اداری ازقبیل الماری، چوکی، میز، فرنیچیر و موبل.
 • موجودیت اسباب و و سایل تکنالوژیکی مانند پروجیکتور، پکه، ایرکندیشن، کامپیوتر و تلوزیون.
 • این نهاد تحصیلی دارای ۳ پوهنحی و۱۲ دیپارتمنت فارغ ده بوده و به منظور ارایه خدمات علمی و تحصیلی فعالیت می نمایند وقرار ذیل اند:
 • پوهنحی حقوق و علوم سیاسی باداشتن دیپارتمنت های ( قضا و سارنوالی و اداری و دیپلوماسی).
 • پوهنحی تعلیم و تربیه با داشتن دیپارتمنت های ( کمپیوترساینس، بیولوژی، کیمیا، انگلیسی، ریاضی، تاریخ، ادبیات دری، فیزیک و علوم و فرهنگ اسلامی).
 • پوهنحی قابلگی عالی باداشتن دیپارتمنت ( قابلگی عالی).

پالیسی­های اجرایی

پالیسی­های اجرای به پالیسی­های گفته می­شود که بوسیله­ی آن چارچوب تطبیقی این پلان استراتیژیک به صورت مشخص بیان می­گردد و باعث تسهیل اجرای پلان­های عملیاتی سالانه­ی این استراتیژیک پلان می­­شود. علی الرغم آن­که پالیسی های زیادی به عنوان استراتیژی­ها در این پلان در نظر گرفته شده بازهم برای اجرای کلیه استراتیژی­ها به صورت جداگان پالیسی­های اجرای تدوین و از طریق آن­ها زمینه تطبیق کلیه ماهیت و احکام این پلان استراتیژیک مساعد می­گردد.

فصل ششم

طرح تجدید ساختار تشکیلاتی

طرح تجدید ساختار تشیکلاتی بیان می‌کند که این نهاد تحصیلی در جریان پنچ سال آینده در قسمت موضوعات نیاز به انکشاف ( تشکیل اداره و ارتقای ظرفیت) از قبیل افزایش تعداد اعضای کادر علمی، تعداد کارمندان ، کارگران در چه سطحی قرار می گیرد.

طرح تجدید ساختارتشکیلاتی مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان از بابت سال (۱۳۹۹-۱۴۰۳)
شماره موضوعات نیاز به انکشاف تاریخ دستیابی تعداد اعضای کادر علمی تعداد کارمندان تعداد کارگران دانشجویان
 

 

 

۱

 

 

تشکیل وانکشاف اداره ۱۳۹۹ ۸۰ ۲۹ ۸ ۲۰۷۵
۱۴۰۰ ۸۶ ۳۴ ۱۱ ۲۱۵۰
۱۴۰۱ ۸۸ ۳۶ ۱۳ ۲۲۰۰
۱۴۰۲ ۹۰ ۳۸ ۱۵ ۲۲۵۰
۱۴۰۳ ۹۲ ۴۰ ۱۷ ۲۳۰۰
۲ ارتقاء ظرفیت ۱۳۹۹ ۲۰ ۱۰ ۵ ۲۰۰
۱۴۰۰ ۲۰ ۱۳ ۷ ۲۳۰
۱۴۰۱ ۲۵ ۱۵ ۹ ۲۵۰
۱۴۰۲ ۲۳ ۱۸ ۱۱ ۳۰۰
۱۴۰۳ ۳۰ ۲۰ ۱۳ ۳۲۰

جدول(۱۱) طرح تجدید ساختارتشکیلاتی

جدول ( ۱۱) طرح تجدید ساختار تشکیلاتی نهاد تحصیلات عالی پیمان را در یک دورۀ پنج ساله نشان می‌دهد، و بیان میدارد که این  نهاد تحصیلی در پنج سال آینده در بخش انکشاف اداره و تشیکلات (۱۲) تن استاد،  (۱۰) تن کارمند و (۹) تن کارگر را به صورت جدید الشمول استخدام می‌نماید. هم چنان این جدول در قسمت ارتقاء ظرفیت نشان می‌دهد که این نهاد تحصیلی در پنج سال آینده (۱۱۸)  تن استاد، (۷۵) تن کارمند و (۱۰۰۰)  تن دانشجو را به برنامه‌های ارتقای ظرفیت جهت رشد علمی و اداری آن‌ها معرفی می‌نماید.

مرحله سوم ( نظارت و ارزیابی پلان استراتژیک)

 

فصل هفتم

نظارت و ارزیابی استراتیژیک پلان

میکانیزم ارزیابی پلان استرایژیک مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان بخاطر اصلاح، انکشاف وبهبود امور علمی، اداری وتحصیلی وبا توجه به ماهیت و واقعیت‌های موجود این استراتیژیک‌پلان تدوین گردیده است. این میکانیزم مشتمل بر شاخص‌های ارزیابی، سنجش عملکرد منابع انسانی و اقدامات اصلاحی می‌باشد. اجراآت و عملکرد منابع انسانی وفیزیکی این نهاد تحصیلی به صورت متحد المال سال یکبار انجام می‌یابد که احکام آن طی سند جداگانه تدوین ومرعی الاجراء قرار می‌گیرد. هرگاه نتایج ارزیابی طوری  نشان دهد که برخی از اهداف استراتیژیک‌پلان در سال مورد نظر تحقق نیافته، شامل برنامه عملی سال آینده می‌گردد.

 

میکانیزم تطبیق پلان استرایتژیک مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان ازبابت (      )

 

تکمیل                                    جریان کار                                                 ناتکمیل

شماره اولویت های استراتیژیک استراتیژی ها فعالیت ضروری وقابل اجرا معیاد فیصدی پیشرفت کار در ربع  اول فیصدی پیشرفت کار در ربع دوم فیصدی پیشرفت  کار در ربع سوم فیصدی پیشرفت کار دررفع چهارم وضعیت دلایل عدم اجرا اقدامات بعدی ملاحظات
۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲  

 

 

 

 

 

 

 

جدول (۱۲) میکانیزم تطبیق استراتیژیک پلان

جدول (۱۲) میکانیزم تطبیق استراتیژیک پلان این نهاد تحصیلی را نشان می­دهد که  این جدول  ازطریق و ضع میکانیزم جداگانه به صورت پلان تطبیقی به منظوردریافت دلایل اجرا و عدم اجرای اولویت ها و شاخص های این استراتیژیک پلان مرعی الاجرا می باشد.

 

 

نتیجه گیری

این پلان استراتیژیک به اساس رهمنمود جدید و زارت محترم تحصیلات عالی تدوین گردیده است، قسمت فصل اول به تشکیلات اداری، علمی، تحصییلی و… پرداخته شده، در فصل دوم، دیدگاه، موریت، ارزش ها، اهداف، در فصل سوم به عوامل محیطی ( خارجی و داخلی)، تعیین موقعیت استراتیژیک، تحلیل سوات، در فصل چهارم  انتخاب استراتیژی های ممکن پنج ساله، در فصل پنجم، اجرای پالیسی، در فصل ششم، تجدید ساختار تشکیلاتی و در فصل هفتم به ارزیابی استرایژیک پلان پرداخته شده است و قرار است که نهاد تحصیلی عالی پیمان در پنج سال آینده با توجه به تعیین اولویت های استراتیزیک خویش به انجام فعالیت های ذیل اقدام نماید:

بخش زیربناها: اعمار یک باب شفاخانه معالجوی، اعمار یک باب صالون طعام خانه، ایجاد و تجهیز مرکز تحقیقات علمی، اعمار و تجهیز تالارکنفرانس‌ها، اعمار نمرات رهایشی. اعمار و تجهیز مهانخانه نهاد تحصیلی، اعمار و تجهیز خوابگاه محصلان طبقه اناث، کانکریت و میزایک کاری سرک‌های فرعی اعمار و تجهیز کفتریا و انکشاف کانتین، اعمار و تجهیز کلنیک حقوقی، تجهیز صنوف درسی باتکنالوژی معیاری، ایجاد سیستم مراسلات الکترونیکی، تجهیز و تقویت مرکز تکنالوژی معلوماتی (ICT)، ایجاد و تجهیز کتابخانۀ دیجیتلی و ویدیوکنفرانس، انکشاف ساحات نصب کامره‌های امنیتی و اعمار یک باب مسجد.

بخش مالی: انکشاف و تطبیق برنامه و سیستم مالی، جلب کمک های مالی دونرها، وضع و تطبیق پالیسی مالی، وضع و تطیق پالیسی افزایش بودجه، تقویت استقلالیت مالی و مدیریت سالم.

بخش انکشاف منابع بشری، اداره و تشکیلات: وضع و تطبیق پالیسی ارتقاء ظرفیت استادان، وضع و تطبیق پالیسی ارتقاء ظرفیت کارمندان، وضع و تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان در پروسۀ استخدام، وضع و تطبیق پالیسی انکشاف تشکیلات علمی و اداری، انکشاف دیتابیس دیجیتلی واحد، وضع و تطبیق پالیسی رهبری و مدیریت، استخدام نیروی بشری

بخش دسترسی به تحصیلات عالی( ارایه خدمات تحصیلی): ایجاد و تطبیق سیستم (HEMIS) به منظور ثبت و راجستر دانشجویان،  انکشاف وتقویت سیستم OBE) وSEL)، انکشاف کوریکولم مطابق بازار کار، آموزش الکترونیکی و دسترسی محصلان به انترنیت کلپ، برگزاری کنفرانس‌های علمی و محاکم تمثیلی، انکشاف و تقویت اتحادیه محصلان، جذب محصلان در کلنیک حقوقی.

بخش عرضۀ خدمات علمی و تحقیقی (چهارم): استخدام استادان، ارتقای ظرفیت تحصیلی و مسلکی استادان، ایجاد دیپارتمنت‌ها و پوهنحی‌ها، بازنگری کوریکولم و نصاب درسی، امضاء تفاهم نامه‌ها و توامیت‌ها، انکشاف و تقویت کمیته‌ها، ایجاد و تجهیز مجله علمی، انکشاف تحقیقات علمی، استقلالیت اکادمیک.

بخش حکومت داری خوب: رهبری و مدیریت مؤثر، اتخاذ سیاست‌های سالم جهت مبارزه بافساد، وضع و تطبیق میکانیزم رعایت حقوق زنان، وضع و تطبیق پالیسی مبارزه علیه تعصب و خشونت‌ها، وضع و تطبیق پالیسی کنترول و نظارت از چگونگی تطبیق اسناد تقنیی، انکشاف و تقویه سیستم پاسخگویی.