چارت تشکیلاتی دانشکده تعلیم و تربیه

 

 

سخنِ نخست

پلانِ استراتژیک، مهم‌ترین پلان سازمان‌ها  و مؤسسات بوده که بقاء و شگوفایی سازمان‌ها به آن بسته‌گی دارد. تاثیر پلانِ استراتژیک در سازمان‌هایی امروزی برکـسی پوشیده نیست. پلانِ استراتژیک اهداف سازمان را با توجه به‌رسالت آن، تعیین و از طریق مطالعات محیطی، فرصت‌ها، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف سازمان را شناسایی کرده تا از این طریق هدف‌های واقعبینانه‌تری را تعیین و به اجرا درآورد. به‌کارگیری پلانِ استراتژیک توسط مدیران، می‌تواند در درازمدت ثمرات مثبتی برای سازمان‌ها به‌بار آورد. دلایلی مهمی پلان استراتژیک عبارت‌انداز: بهبود انسجام بین سیستم‌ها، کسب مزیت رقابتی، اولویت‌بندی پروژه‌ها، تسهیل تصمیم‌گیری راجع به‌سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی متفاوت، بهبود تخصیص منابع با پیش‌بینی منابع مورد نیاز، تسهیل ارتباطات با مدیریت ارشد… می‌باشند.

پلانِ استراتژیک دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه، مبتنی بر رویت پلان استراتژیک مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان شکل گرفته است. در شکل‌گیری این پلان استراتژیک، کلیدی‌ترین نقش را کمیتۀ پلان‌وپالیـسی دانشکده ایفا نموده است که طی جلسات مکرر و زحمات شبانه‌روزی در تدوین این پلان، دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه را یاری و همکاری نموده است. آمریت ارتقای کیفیت، آمران دیپارتمنت‌ها و مدیریت تدریـسی نیز هرکدام در جای خود سهم ارزنده‌ای را ایفاء نموده‌اند. بناءً از کلیه عزیزانی‌که در تشکیل و تدوین این پلان استراتژیک به‌نحوی از انحاء نقش داشته‌اند، قلباً سپاس‌گزاریم.

 

ذبیح‌الله سیفی

رئیسِ دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه

 

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸

فصل اول:

کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

چارت تشکیلاتی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

تعداد کارمندان اداری و خدماتی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه …………………………………………………………………….. ۹

اعضای کادر علمی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه به‌تفکیک رتب علمی ………………………………………………………. ۱۰

تعداد اعضای کادر علمی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه به‌تفکیک دیپارتمنت‌ها، دایمی، بالمقطع………………. ۱۱

افزایش دانش‌جویان و تعداد فارغان دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه از بابت سال‌های (۱۳۹۳-۱۳۹۹)…………. ۱۲

تجهیزات موجود ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

تعداد دیپارتمنت‌ها و مقطع تحصیلی ………………………………………………………………………………………………. ۱۳

فعالیت‌های بین‌المللی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

فعالیت‌های علمی و تحقیقی ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

فعالیت‌های خدماتی و تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

نقش دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه در انکشاف جامعه…………………………………………………………………………………….۱۵

عوامل موفقیت پلان استراتژیک قبلی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه …………………………………………………………… ۱۵

عوامل عدم موفقیت پلان استراتژیک قبلی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه ………………………………………………….. ۱۵

کمیتۀ تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

ارتقای درجۀ تحصیل استادان دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه از سال‌های (۱۳۹۳-۱۳۹۹) ………………………… ۱۶

چارچوب پلان استراتژیک دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه………………………………………………………………………………. ۱۸

فصل دوم:

دیدگاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

ماموریت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

ارزش‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

اهداف پلان استراتژیک دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه …………………………………………………………………………………. ۲۰

۱- اهداف علمی و تحقیقی ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲- اهداف مربوط به‌محصلان …………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۳- اهداف مربوط به‌مالی‌واداری و تجهیزات ……………………………………………………………………………………. ۲۱

فصل سوم:

تحلیل عوامل محیطی و اولویت‌های استراتژیک …………………………………………………………………………….. ۲۲

۱- تحلیل عوامل محیطی ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۱-۱- تحلیل عوامل محیط داخلی ………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۱-۱-۱- قوت‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱-۱- ضعف‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۱- تحلیل عوامل محیط خارجی …………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۱-۲-۲- فرصت‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۲- تهدیدها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

تحلیل عوامل محیطی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۱- تحلیل عوامل محیط داخلی (قوت‌ها و ضعف‌ها) به اساس روش IFEM ………………………………………. 24

۲- تحلیل عوامل محیط خارجی ( فرصت‌ها و تهدید‌ها) به اساس روشEFEM…………………………… 26

مقایسه عوامل محیطی (داخلی‌وخارجی)……………………………………………………………………………………………….۲۷

تحلیل عوامل محیطی به اساس روش (SWOT)…………………………………………………………………………………28

قسمت دوم- اولویت‌ استراتیژی‌ها…………………………………………………………………………. ۲۹

اول- مالی… ۲۹

 1. انکشاف و تطبیق پلان مالی سه‌ساله………………………………………………………………………………….۳۰
 2. وضع و تطبیق پالیسی مالی… …۳۰
 3. وضع و تطبیق پلان عوایدی سه ساله………………………………………………………………………………………………۳۰

دوم-  انکشاف منابع بشری… ۳۰

 1. وضع و تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت استادان.. ۳۰
 2. وضع و تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت کارمندان.. ۳۰
 3. وضع و تطبیق پالیسی مشارکت زنان در پروسۀ استخدام. ۳۱
 4. استخدام نیروی بشری… ۳۱

سوم- انکشاف اداره و تشکیلات… ۳۱

 1. انکشاف دیتابیس دیجیتلی واحد.. ۳۱
 2. وضع و تطبیق پالیسی مدیریت و رهبری… ۳۱

چهارم- خدمات و محصولات علمی و تحقیقی… ۳۱

 1. استخدام استادان.. ۳۲
 2. ارتقای ظرفیت تحصیلی و مسلکی استادان.. ۳۲
 3. ایجاد دیپارتمنت‌ها. ۳۲
 4. انکشاف و بازنگری کریکولم و نصاب درسی… ۳۲
 5. امضای تفاهم‌نامه‌ها و توأمیت‌ها. ۳۲
 6. انکشاف و تقویت کمیته‌ها. ۳۳
 7. انکشاف تحقیقات علمی… ۳۳
 8. استقلالیت اکادمیک…. ۳۳

پنجم–  زیربناها. ۳۳

۱- تجهیز صنوف درسی باتکنالوژی معیاری… ۳۴

۲- تنظیم و تجهیز دفتر جداگانه برای ریاست دانشکده………………………………………………………………………۳۴

۳- تنظیم و تجهیز دفاتر دیپارتمنت‌های نُه‌گانه دانشکده……………………………………………………………………۳۴

۴- ایجاد و تجهیز کتاب‌خانه در سطح دانشکده……………………………………………………………………………………۳۴

ششم– دست‌رسی به‌تحصیلات عالی و نیازمندی‌های بازار (ارایه خدمات تحصیلی). ۳۴

 1. انکشاف و تقویت سیستم OBE و SEL. 34
 2. آموزش الکترونیکی و دست‌رسی محصلان به انترنت کلپ… ۳۵
 3. برگزاری کنفرانس‌های علمی و تطبیق پروگرام تدریس‌آموزی… ۳۵
 4. انکشاف و تقویت اتحادیه محصلان.. ۳۵

هفتم– حکومت‌داری خوب… ۳۵

 1. رهبری و مدیریت مؤثر. ۳۵
 2. اتخاذ سیاست‌های سالم جهت مبارزه با فساد. ۳۶
 3. وضع و تطبیق پالیسی مبارزه علیه تعصب و خشونت‌ها. ۳۶

فصل چهارم:

انتخاب استراتیژی‌های سه‌سالۀ دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه برای سال‌های (۱۴۰۰- ۱۴۰۲) ۳۶

زیربناء و تجهیزات………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

انکشاف منابع بشری………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

انکشاف اداره و تشکیلات……………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

خدمات و محصولات علمی و تحقیقی…………………………………………………………………………………………………..۳۷

دست‌رسی به‌تحصیلات عالی…………………………………………………………………………………………………………………۳۷

حکومت‌داری خوب………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

تعیین اولویت استراتیژیک…. ۴۰

فصل پنجم:

اجرای پلان استراتیژیک… ۴۲

مقدمه.. ۴۲

اهداف کوتاه مدت… ۴۲

برنامۀ عمل دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه.. ۴۲

پلان عملیاتی سال ۱۴۰۰ دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه……………………………………………………………………………………۴۳

پلان عملیاتی سال ۱۴۰۱ دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه……………………………………………………………………………………۴۵

پلان عملیاتی سال ۱۴۰۲ دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه……………………………………………………………………………………۴۷

پلان سه‌سالۀ مالی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه……………………………………………………………………………………………….۵۰

عواید سه‌سالۀ مالی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه………………………………………………………………………………………………۵۱

فصل ششم:

طرح تجدید ساختار تشکیلاتی.. ۵۲

فصل هفتم:

نظارت و ارزیابی پلان استراتژیک… ۵۴

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵

 

 

مقدمه

آموزش و پرورش در جهان بشری، از جدی‌ترین و مبرم‌ترین خدماتی است که در هر مرز و جغرافیایی با توجه به‌نیازها و اولویت‌های مادی و معنوی آن، به‌صورت هدف‌مند و کمال‌محور به انسان‌ها بی‌وقفه و نسل اندر نسل، عرضه می‌گردد.

از آن‌جایی‌که هر انسانی، از همان روزهای نخستین زنده‌گی به این امر مهم (تعلیم‌وتربیه) نیازمند است و این نیاز جز به وسیله‌ی یک مربی خوب و هدف‌مند، به‌پایه اکمال نمی‌رسد، لازم می‌افتد تا این مسوولیت را فردی، گروهی، نهادی و یا مؤسسه‌ی به‌دوش گیرد؛ روی این ملحوظ انسان‌ها در هر برهه‌ی از تاریخ، بر حسب ایجاب زمان و شرایط زنده‌گی، دست به‌کار شده و برای رهایی نسل‌ها از بند نابخردی و جهل و ارتقای‌شان به‌سوی تعالی و کمال، به ایجاد نهادها و مؤسساتی متوسل شدند، که بتوانند این خدمات متوقعه را عرضه نمایند.

کودکستان‌ها، مکاتب، پرورش‌گاه‌ها، مدارس، تربیت‌گاه‌های خصوصی وغیره از جمله نهادها و مراکزی است که محض برای تغییر شخصیت و دانش و آگاهی نسل‌ها و عرضه‌ی خدمات تعلیمی-تربیتی به آنان ایجاد شده‌اند.

این نهادها در سطوحی‌که ایجاب می‌کند، خدمات عرضه می‌کنند؛ اما تربیت و تقدیم مربیان و کار آگاهان و فعالان این عرصه را نیز باید گروهی و یا نهادی به دوش بگیرد و به گونه‌ی مستمر در جهت برآورده ساختن نیازهای آنان بذل مساعی نموده و به‌تقاضای زمان پاسخ مناسب ارائه دهند، که این امر به‌عنوان بخشی از اهداف ارزنده‌ی نهادهای تخصص‌محور؛ چون: دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی، به‌حساب رفته و هریک از این مؤسسات، گام‌هایی را درین راستا برداشته‌اند و خواهند برداشت.

مؤسسه‌ی تحصیلات عالی پیمان، هنگامی‌که این امر مهم را در ک کرد، دانشکده‌ی با همین هدف بزرگ را تحت عنوان (دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه) به‌عنوان اساسی‌ترین هدف خویش در تشکیل مؤسسه افزود.

اینک دانشکده‌ی تعلیم‌وتربیه، به‌عنوان کانون پرورش مربیان مسلکی و متعهد و متخصصان رسالت‌مند، در نُه (۹) دیپارتمنت (بخش)، آغوشش را برای تربیت نسل متعهد و رسالت‌مند گشوده است، تا بدین‌وسیله بتواند متکایی خوبی برای نهادهای تعلیمی رده‌های پایین؛ مانند: مکاتب و پرورش‌گاه‌ها و مؤسسات تربیه معلم باشد.

بدین‌ مناسبت، این دانشکده پلان استراتژیک خویش را در مطابقت با پلان استراتژیک مؤسسه‌ی تحصیلات عالی پیمان و حسب نیازها و ظرفیت‌های موجود در دانشکده‌ی تعلیم‌وتربیه تهیه و ترتیب نموده است که شامل هفت فصل و مواد و مفردات لازم می‌باشد. امیدواریم، این پلان بتواند در امور تشکیلاتی، تدریسی و علمی این دانشکده، ممد واقع شده و انعکاسی از داشته‌ها و نداشته‌های این دانشکده باشد.

فصل اول

کلیات

دپارتمنت کمپیوترساینس

                                                       چارت تشکیلاتی

دپارتمنت کمپیوترساینس
شکل(۱): چارت تشکیلاتی دانشکده تعلیم وتربیه را نشان می دهد.

 

شکل (۱) نشان می‌دهد که دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه دارای ۱۲ بست اداری و کادری بوده که بست های ذکر شده در چارت فوق نظر به نیازمندی‌ها و ضرورت های دانشکده ایجاد گردیده است.

تعداد کارمندان اداری و خدماتی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه:

شماره تعداد کارمندان اداری تعداد کارمندان خدماتی
ذکور اناث ذکور اناث
۱ ۵ ۵ ۱ ۰
مجموع ۱۰ ۱

جدول(۱): تعداد کارمندان اداری و خدماتی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه را نشان می دهد.

نمودار(۱): تعداد کارمندان اداری و خدماتی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه را نشان می‌دهد.

اعضای کادر علمی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه به‌تفکیک رتب علمی:

دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه در پهلوی استادان دایمی خویش، استادان پوهنتون دولتی و مؤسسات عالی تربیه معلم را هم بادرنظرداشت سویه تحصیلی و تجربی‌شان در دیپارتمنت‌های مختلف این دانشکده جذب نموده است که در جدول ذیل به صورت خلاصه ذکر گردیده است:

شماره پوهاند/شوهاند پوهنوال/شوهنوال پوهندوی/شوهندوی پوهنمل/شوهنمل پوهنیار/شونیار نامزدپوهنیار/نامزد شوهنیار
ذکور اناث ذکور اناث ذکور اناث ذکور اناث ذکور اناث ذکور اناث
۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
مجموعه ۰ ۰ ۳ ۴ ۱ ۰

جدول(۲): تعداد اعضای کادر علمی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه را به اساس رتب علمی نشان می‌دهد.

نمودار(۲): اعضای کادر علمی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه را به اساس رتب علمی نشان می‌دهد.

تعداد اعضای کادر علمی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه به‌تفکیک دیپارتمنت‌ها، دایمی، بالمقطع و درجات تحصیلی:

شماره دیپارتمنت دایمی بالمقطع مقطع تحصیلی
دوکتور ماستر فوق لیسانس لیسانس
۱ علوم دینی ۴ ۸ ۰ ۵ ۱ ۶
۲ انگلیسی ۳ ۱ ۰ ۱ ۰ ۳
۳ تاریخ ۳ ۳ ۰ ۲ ۰ ۴
۴ دری ۳ ۵ ۰ ۴ ۰ ۴
۵ کیمیا ۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۴
۶ ریاضی ۴ ۱ ۰ ۰ ۰ ۵
۷ کمپیوترساینس ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲
۸ بیولوژی ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۶

جدول(۳): تعداد اعضای کادر علمی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه را با تفکیک دیپارتمنت، دایمی، بالمقطع و درجه تحصیل نشان می‌دهد.

نمودار(۳): اعضای کادر علمی دانشکده تعلیم وتربیه را به اساس دایمی، باالمقطع و درجۀ تحصیل نشان می‌دهد.

افزایش دانش‌جویان و تعداد فارغان دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه از بابت سال‌های (۱۳۹۳- ۱۳۹۹):

شماره سال مجموع دانشجویان تعداد جذب شده تعداد فارغ شده تناسب میان فارغ  و جذب شده
۱ ۱۳۹۳ ۱۵۲ ۱۵۲ ۰ ۰
۲ ۱۳۹۴ ۲۷۳ ۱۲۱ ۱۱۳ ۸
۳ ۱۳۹۵ ۳۱۷ ۱۵۷ ۱۶۰ ۳
۴ ۱۳۹۶ ۵۶۶ ۴۰۹ ۱۵۸ ۲۵۱
۵ ۱۳۹۷ ۷۵۶ ۳۴۸ ۴۰۰ ۵۲
۶ ۱۳۹۸ ۱۲۸۱ ۹۲۵ ۱۲۵ ۸۰۰
۷ ۱۳۹۹ ۱۷۲۵ ۵۶۹ ۷۵۹ ۱۹۰

جدول (۴): تعداد افزایش دانش‌جویان دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه را از بابت سال‌های ۱۳۹۳- ۱۳۹۹ نشان می‌دهد.

نمودار۴: افزایش دانش‌جویان دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه را نشان می‌دهد.

تجهیزات موجود:

 • موجودیت لابراتوار برای بخش علوم طبیعی (ریاضی، فزیک، کیمیا و بیولوژی)؛
 • موجودیت میزهای خطابه و تلویزیون در صنوف درسی؛
 • موجودیت دفاتر جداگانه اداری برای دانشکده و دیپارتمنت‌ها؛
 • موجودیت میزهای کاری برای کارمندان؛
 • موجودیت کمپیوتر و مواد تکنالوژی برای انجام کارهای اداری؛
 • موجودیت چوکی‌های منظم برای دفاتر و صنوف درسی؛
 • موجودیت الماری جداگانه برای بخش‌های مختلف دانشکده به‌منظور آرشیف‌سازی اسناد مربوطه؛

تعداد دیپارتمنتها و مقطع تحصیلی:

این دانشکده دارای ۹ دیپارتمنت (ادبیات دری، ریاضی، علوم دینی، کیمیا، بیولوژی، ادبیات انگلیسی،کمپیوترساینس، فزیک و تاریخ) بوده که در مقطع لیسانس به‌جامعه، معلمین ورزیده و مسلکی تقدیم می‌نماید.

فعالیت‌های بین‌المللی:

 • دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه در سه‌سال آینده با یکی از نهادهای بین‌المللی بیرونی در زمینۀ اجرای تحقیقات مشترک، فعالیت‌های خویش را آغاز نموده و در زمینۀ تحقیقات علمی گام‌های ارزنده‌ای را برخواهد داشت.
 • دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه در سه‌سال آینده با یکی از نهادهای بین‌المللی (بیرونی ویا داخلی) تفاهم‌نامه‌هایی را به‌غرض جلب کمک‌های بین‌المللی راه‌اندازی خواهد نمود.

فعالیت‌های علمی و تحقیقی:

قسمی‌که به‌همه‌گان معلوم است فعالیت‌های علمی و تحقیقی ستون فقرات مراکز علمی را تشکیل داده و زمینۀ انکشاف و ارتقای  نهادهای علمی را  فراهم می‌نماید؛ از این‌رو، دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان فعالیت‌های تحقیقی را در سطح دانشکده انجام داده است که در ذیل به آن اشاره می‌نمائیم.

 • ایجاد کمیتۀ فرعی تحقیق در سطح دانشکده؛
 • افزایش میزان مؤثریت فعالیت‌های تحقیقی در سطح دانشکده؛
 • رهنمایی مونوگراف محصلان طبق رهنمود وزارت تحصیلات عالی؛
 • تدریس مضامین تحقیقی در صنوف مختلف دانشکده به اساس کریکولم و مفردات درسی؛
 • توجه جدی بر فعالیت‌های تحقیقی در سطح دانشکده؛
 • نظارت و ارزیابی از روند تدریس استادان در سطح دیپارتمنت‌ها؛
 • کنترل و نظارت از چگونگی تطبیق کریکولم و مفردات درسی؛
 • تطبیق پالیسی‌ها، مقرره‌ها، لوایح، طرزالعمل و رهنمودهای ارتقای کیفیت وزارت تحصیلات عالی؛
 • تدویر کنفرانس ها و ورکشاپ‌ها به‌منظور بلند بردن فرهنگ ارتقای کیفیت و اعتباردهی در سطح دانشکده و دیپارتمنت؛
 • تدوین پلان‌های عملیاتی، تطبیقی، بهبود تدریس، پلان‌های انفرادی و کورس پالیسی‌ها توسط استادان و دیپارتمنت‌ها؛

فعالیت‌های خدماتی و تحصیلی:

دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان برای کسب رضایت متقاضیان خویش فعالیت‌های خدماتی و تحصیلی ذیل را انجام نموده است:

 • ایجاد بستر مناسب آموزشی برای دانش‌جویان خویش در دیپارتمنت‌های نُه‌گانه این دانشکده؛
 • انگیزه دادن و تشویق نمودن دانش‌جویان به‌منظور تحقیق و تدوین مقاله‌های علمی و پایان‌نامه‌های تحصیلی؛
 • تسهیل عرضۀ خدمات ترانسکریپت و تصدیق‌نامه‌ها برای دانش‌جویان با طی مراحل قانونی آن؛
 • فراهم ساختن امکانات تدریسی به‌منظور استفادۀ موثر از پروجکتورها و تلویزیون‌ها برای ارایه دروس موثر؛
 • موجودیت لابراتوار جداگانه برای دیپارتمنت‌های علوم طبیعی (ریاضی، فزیک، کیمیا و بیولوژی)؛
 • مجهز بودن صنوف درسی با چوکی و میز خطابه و بخش‌های اداری با تکنالوژی و امکانات معیاری؛
 • ایجاد شورای عالی دانش‌جویان به‌منظور رسیده‌گی به امور دانشجویان در سطح دانشکده؛
 • تدویر کنفرانس‌های علمی و تحقیقی به‌منظور ظرفیت‌سازی دانش‌جویان در سطح دانشکده؛
 • تعیین استادان رهنمای صنوف به‌منظور مشوره و رهنمایی برای دانش‌جویان دانشکده مطابق لایحۀ سیستم کریدیت؛
 • فراهم ساختن کتابخانۀ مجهز در سطح دانشگاه غرض پیش‌برد فعالیت‌های علمی و تحقیقی؛
 • داشتن رویه نیک و پسندیده کادر علمی و اداری با مراجعین و دانش‌جویان؛

نقش دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه در انکشاف جامعه:

 • تقدیم کادرهای مجرب و مسلکی به‌جامعه؛
 • راه‌اندازی نیازسنجی‌های تحقیقی؛
 • فراهم‌آوری زمینۀ آموزش‌های حرفه‌ای به‌غرض بلندبردن ظرفیت دانش‌جویان؛

عوامل موفقیت پلان استراتژیک قبلی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه:

موضوعات و اهدافی‌که در پلان استراتژیک قبلی این دانشکده در نظر گرفته شده بود، از طریق پلان‌های عملیاتی تطبیق گردیده که عمده‌ترین آن‌ها قرار ذیل است:

 • مدیریت و رهبری سالم و مؤثر در سطح دانشکده و دیپارتمنت‌ها؛
 • جداسازی دیپارتمنت‌ها و دانشکده به‌دو شعبۀ جداگانه؛
 • انکشاف لابراتوار علوم طبیعی به‌صورت جداگانه و خرید مواد بیش‌تر برای ارایه دروس عملی و تجربی؛
 • جذب و استخدام استادان مسلکی و مجرب به‌تناسب محصلان در دیپارتمنت‌های نُه‌گانه دانشکده؛
 • تدویر دو دور ورکشاپ‌ها و سیمنیار ارتقای ظرفیت برای استادان و کارمندان؛
 • تولید و ایجاد هماهنگی و فضای اعتماد میان اعضای کادر علمی و اداری دانشکده؛
 • نصب تلویزیون برای ارایه دروس موثر در صنوف درسی؛
 • خریداری میزهای کاری برای دیپارتمنت‌ها و فراهم نمودن دفتر جداگانه برای هرکدام؛
 • تهیه دیدگاه و ماموریت رسماً تائید شده برای دانشکده و دیپارتمنت‌ها؛
 • فعال نمودن کمیته‌های فرعی در سطح دانشکده غرض انجام فعالیت‌های علمی و تحقیقی؛
 • انجام فعالیت‌های موثر در راستای تطبیق برنامه‌های تضمین کیفیت در سطح دانشکده و دیپارتمنت‌ها؛

عوامل عدم موفقیت پلان استراتژیک قبلی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه:

عوامل عدم موفقیت استراتژی‌های قبلی این دانشکده، عبارت از فکتورها یا بخش‌های‌اند که در صورت موجودیت و یا عدم موجودیت آن یک برنامه نمی‌تواند به‌دیدگاه، رسالت و اهداف خویش توفیق یابد. بناءً دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه هم به اساس داشتن محدودیت‌ها و مشکلات، نتوانسته است برخی از اهداف پلان استراتژیک قبلی خویش را بر آورده سازد که عبارت‌انداز:

 • کمبود اعضای کادر علمی با درجات تحصیلی بالاتر (ماستر و دکتور) در سطح دانشکده؛
 • غیر فعال بودن بعضی کمیته‌های فرعی در سطح دانشکده؛
 • عدم موجودیت مجلۀ علمی به‌منظور چاپ نمودن مقاله‌های تحقیقی استادان دانشکده؛
 • عدم موجودیت یک پلان مشخص مالی غرض پیش‌برد امورات مالی و اداری در سطح دانشکده؛
 • سهم‌گیری کمتر استادان در فعالیت‌های علمی و تحقیقی در سطح دانشکده؛
 • کمبود مواد تدریسی غرض ارایه دروس موثر برای تمام صنوف؛

کمیتۀ تحقیق:

کمیتۀ تحقیق، مرکزی است که در آن موضوعات و مسایل تحقیقی نظارت و بررسی گردیده و ماهیت اصلی برنامۀ تحقیق در آن مشخص می‌گردد. از این رو، دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان کمیتۀ فرعی تحقیق را در سطح دانشکده ایجاد نموده است که از تمام برنامه‌های تحقیقی در سطح دانشکده نظارت و ارزیابی می‌نماید و اعضای این کمیته همه‌ساله تجدید می‌گردند.

ارتقای درجۀ تحصیل استادان دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه از سال‌های (۱۳۹۳- ۱۳۹۹):

ارتقای درجۀ تحصیل استادان دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه
سال‌ها دوکتور ماستر فوق لیسانس لیسانس مجموع
۱۳۹۳ ۰ ۱۲ ۰ ۲۸ ۴۰
۱۳۹۴ ۰ ۱۳ ۰ ۳۷ ۵۰
۱۳۹۵ ۰ ۱۰ ۰ ۲۷ ۳۷
۱۳۹۶ ۱ ۱۱ ۰ ۳۰ ۴۲
۱۳۹۷ ۱ ۱۰ ۰ ۲۹ ۴۰
۱۳۹۸ ۰ ۱۲ ۰ ۲۹ ۴۱
۱۳۹۹ ۰ ۱۱ ۱ ۳۵ ۴۷

جدول (۵): ارتقای درجه‌ی تحصیلی استادان دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه را نشان می‌دهد.

نمودار (۴) : ارتقای درجه‌ی تحصیلی استادان دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه را نشان می‌دهد.

چارچوب پلان استراتژیک دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه

مرحلۀ اول: تدوین پلان استراتژیک

 

فصل دوم

دیدگاه:

دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه در چارچوب مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان بر آن است تا با استفاده از روش‌ها و اسالیب به‌روز و جدید در عرصه‌ی آموزش و پرورش کادرها و آموزگاران مسلکی و دل‌سوز، مساعی لازم را به‌خرج داده و موافق به‌تقاضای امروز جامعه، نسل دانش‌یافته و مجهز با میتود و مهارت‌های جدید را به‌جامعه و معارف کشور تقدیم نماید.

ماموریت:

رهبری دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه به‌منظور پاسخ‌گویی بیش‌تر به‌نیازمندی‌های جامعه و به‌ویژه معارف کشور، می‌کوشد تا کادرها و مربیان مسلکی و با ظرفیت را با استفاده از همه امکانات و لوازم آموزشی مدرن و تکنالوژیک ممکن، تربیت نموده و بدین‌وسیله راه‌گشای چالش‌های موجود تعلیمی و تربیتی در کشور و جامعه نیازمند خویش گردد.

ارزش‌ها:

 1. صمیمیت و هماهنگی حاکم در دانشکده؛
 2. موجودیت کادرهای متعهد و همکار؛
 3. برجسته‌سازی و تشویق دانش‌جویان ممتاز؛
 4. موجودیت امکانات و تسهیلات لازم تکنالوژیکی؛
 5. موجودیت اسناد علمی و اکادمیک (کریکولم‌ها، مفردات و لکچرنوت‌های ممد درسی)؛
 6. آن‌تایم و به‌وقت بودن پرسونل اداری دانشکده؛
 7. همکاری صمیمانه‌ی استادان و پرسونل اداری؛
 8. موجودیت ظرفیت‌های علمی در دانشکده برای کارهای بیش‌تر علمی و تحقیقاتی؛

اهداف پلان استراتژیک دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه

 • اهداف علمی و تحقیقی:
 • تقویت کمیته‌های فرعی در سطح دانشکده غرض انجام فعالیت‌های علمی و تحقیقی؛
 • فعال نمودن دو دیپارتمنت در چوکات تشکیلات این دانشکده؛
 • عقد دو تفاهم‌نامه با یکی از مکاتب و یکی از دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه پوهنتون‌های دولتی؛
 • اعزام سه تن استادان و سه تن دانش‌جویان به‌مقطع ماستری؛
 • تهیه و ترتیب یک یک مقالۀ علمی توسط هر استاد در هر سمستر تحصیلی؛
  • اهداف مربوط به محصلان:
 • تسهیل روند تهیه و ترتیب ترانسکریپت، دیپلوم و تصدیق‌نامه‌ها برای محصلان؛
 • ایجاد و تطبیق سیستم HEMIS به منظور پیش‌برد ثبت و راجستر دانش‌جویان؛
 • نظارت و ارزیابی دوام‌دار از تطبیق سیستم کریدت به‌گونۀ کمی و کیفی؛
 • انکشاف کریکولم درسی مطابق ظرفیت و معیارهای بازار کار؛
 • نظارت و بررسی دوام‌دار از چگونگی تطبیق کریکولم و نصاب درسی؛
 • برگزاری کنفرانس‌های علمی- تحقیقی از سوی محصلان در هر سمستر؛
 • تقویه پروسۀ تدریس‌آموزی برای محصلان دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه به‌گونۀ دوام‌دار؛
 • تدویر برنامه‌های خوش‌آمدیدگویی، اطلاع‌رسانی و تشویق محصلان ممتاز به‌شکل سمستروار؛
 • ایجاد دفتر مشاوره و تعیین استادان رهنما مطابق لایحۀ سیستم کریدت؛
  • اهداف مربوط به‌مالی و اداری و تجهیزات:
 • ایجاد کمیتۀ پلان و پالیسی در سطح دانشکده؛
 • تدوین پلان سه‌ساله و سالانۀ مالی غرض تطبیق برنامه‌های علمی؛
 • تدارک دفاتر جداگانه برای هر دیپارتمنت دانشکده؛
 • تدارک یک دفتر برای ریاست دانشکده؛
 • نصب تلویزیون و پروجکتور در صنوف باقی‌مانده درسی؛
 • تجهیز الماری و میز کاری برای دیپارتمنت‌های باقی‌مانده و تدریسی دانشکده؛

فصل سوم

تحلیل عوامل محیطی و اولویت‌های استراتژیک

۱- تحلیل عوامل محیطی:

۱٫۱ تحلیل عوامل محیط داخلی:

۱٫۱٫۱٫ قوت‌ها:

 1. رعایت حقوق زنان در مطابقت با موازین شریعت اسلامی در سطح دانشکده؛
 2. موجودیت کادرهای علمی به‌سویه‌های لیسانس، ماستر و دکتور؛
 3. موجودیت نیروی بشری (اداری) با تجربه در بست‌های مختلف دانشکده؛
 4. موجودیت ساختار و تشکیلات کادری و اداری منظم در سطح دانشکده؛
 5. داشتن پلان‌های کاری و تدریسی در سطح دانشکده‌ و دیپارتمنت‌ها؛
 6. بلند بودن ظرفیت علمی و تدریسی استادان در سطح دانشکده و دیپارتمنت‌ها؛
 7. تطبیق پالیسی‌ها، مقرره‌ها، لوایح و رهنمود‌های وزارت تحصیلات عالی در بخش‌های مختلف؛
 8. موجودیت لابراتوارهای دیپارتمنت‌های علوم طبیعی (ریاضی، فزیک، کیمیا و بیولوژی) به‌منظور استفادۀ تجربی و عملی دانشجویان؛
 9. داشتن امکانات و منابع مورد نیاز به‌منظور تطبیق برنامه‌های ارتقای کیفیت و اعتباردهی در سطح دانشکده و دیپارتمنت‌ها؛
 10. موجودیت محیط سبز به‌خاطر حفظ محیط زیست؛
 11. داشتن ارتباطات مؤثر با پوهنتون‌ها و ادارات دولتی و جامعه؛
 12. موجودیت هماهنگی و ارتباطات سازمانی میان کارمندان و استادان؛
 13. ارزیابی‌های دوامدار غرض بهبود کیفیت علمی و اداری در سطح دانشکده؛
 14. درنظرگرفتن معیار و پالیسی انصاف و عدالت در تمام امور علمی و اداری دانشکده؛
 15. موجودیت فضای صمیمیت و هم‌دیگرپذیری در بین اعضای کادر علمی و اداری در سطح دانشکده؛

۱٫۱٫۲ ضعف‌ها:

 1. کمبود صنوف درسی معیاری در سطح دانشکده؛
 2. غیرفعال بودن برخی کیمته‌های فرعی در سطح دانشکده؛
 3. عدم دفاتر جداگانه برای هر دیپارتمنت دانشکده؛
 4. آگهی کمتر محصلان و استادان از برنامه‌های تضمین کیفیت و اعتباردهی؛
 5. عدم موجودیت کمپیوتر لب مجهز در بخش دیپارتمنت کمپیوترساینس؛
 6. نداشتن صنف‌های مشخص و معیاری در بخش کمپیوترساینس؛
 7. عدم موجودیت کتاب‌خانه‌های مستقل در سطح دیپارتمنت‌ها؛
 8. پائین بودن تعداد استادان دایمی به‌سویه ماستر و دکتور؛
 9. نبود بستر لازم و اساسی به‌منظور سفر علمی دانش‌جویان به‌پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشور؛
 10. کمبود انترنت سریع به‌منظور استفادۀ محصلان در سطح دانشکده؛
 11. عدم تکافوی تعمیر اداری- تدریسی برای استادان و کارمندان؛
 12. به تأخیر پرداختن حق‌الزحمۀ مؤسسۀ تحصیلی از سوی محصلان و متقاضیان در زمان معینه؛

۱٫۲ تحلیل عوامل محیط خارجی

۲٫۲٫۱- فرصت‌ها:

 1. علاقه‌مند بودن بیش‌تر مردم این ولایت به این دانشکده؛
 2. شور و علاقۀ مردم به ادامۀ تحصیل؛
 3. موجودیت امنیت در سطح ولایت؛
 4. همکاری همیشه‌گی پوهنتون دولتی با این نهاد و دانشکده؛
 5. زمینۀ تطبیق درست برنامۀ تدریس‌آموزی در مکاتب محلی؛
 6. حمایت و همکاری‌های دایمی مردم با این نهاد تحصیلی و دانشکده؛
 7. حمایت و همکاری دایمی وزارت تحصیلات عالی در پیش‌برد امورات اداری، علمی و تحقیقی؛
 8. زیاد بودن نیروی متخصص و مسلکی در امر خدمت‌گذاری اداری، علمی و تحقیقی؛
 9. حمایت علماء، مردم و جامعه از این دانشکده؛
 10. حمایت، همکاری و تشویق ادارۀ معارف و معلمین از ادامۀ تحصیلات عالی جوانان؛

۲٫۲٫۲٫ تهدیدها:

 1. رقابت‌های ناسالم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در سطح کشور و ولایات؛
 2. ضعف اقتصاد مردم و تأخیر در امر پرداخت حق‌الزحمه مؤسسۀ تحصیلی در وقت معینه از سوی محصلان؛
 3. ضعف بودجۀ انکشافی در قسمت تجهیز و انکشاف دیپارتمنت‌ها و کمیته‌های فرعی دانشکده؛
 4. نبود برنامه‌ها و پالیسی‌های لازم از سوی حکومت مرکزی در قسمت تشویق و ادامۀ تحصیلات عالی بزرگ‌سالان، زنان و بازماندگان کانکور؛
 5. عدم انگیزدهی جوانان به‌منظور ادامۀ تحصیلات عالی از سوی برخی علماء از طریق منابر؛
 6. پایین بودن میزان جذب محصلان فارغ شده به‌نهاد‌های خصوصی و دولتی؛
 7. نامعلوم بودن سرنوشت دارالمعلمین‌ها در افغانستان برای ادامۀ تحصیل معلمین مکاتب؛

تحلیل عوامل محیطی

۱- تحلیل عوامل محیط داخلی (قوت‌ها و ضعف‌ها) به اساس روش IFEM:

ضریب وزنی امتیاز وزنی ضریب موزون عوامل داخلی (قوت‌ها وضعف‌ها) شماره
۰٫۱۲ ۳ ۰٫۰۴ رعایت حقوق زنان در مطابقت با موازین شریعت اسلامی در سطح دانشکده ۱
۰٫۱۲۸ ۳٫۲ ۰٫۰۴ موجودیت کادرهای ‌علمی به‌سویه‌های لیسانس، ماستر و دکتور ۲
۰٫۱۲۴ ۳٫۱ ۰٫۰۴ موجودیت نیروی بشری (اداری) با تجربه در بست های مختلف دانشکده ۳
۰٫۱۴ ۳٫۵ ۰٫۰۴ موجودیت ساختار و تشکیلات کادری و اداری منظم در سطح دانشکده ۴
۰٫۱۴ ۳٫۵ ۰٫۰۴ داشتن پلان‌های کاری‌ و ‌تدریسی ‌در سطح دانشکده‌ و دیپارتمنت‌ها ۵
۰٫۱۲۸ ۳٫۲ ۰٫۰۴ بلند بودن ظرفیت علمی و تدریسی استادان در سطح دانشکده و دیپارتمنت‌ها ۶
۰٫۱۶۵ ۳٫۳ ۰٫۰۵ تطبیق پالیسی‌ها، مقرره‌ها، لوایح و رهنمود‌های وزارت تحصیلات عالی در بخش‌های مختلف این دانشکده ۷
۰٫۲ ۴ ۰٫۰۵ موجودیت‌لابراتوارها‌ی دپارتمنت‌های علوم طبیعی (ریاضی، فزیک، کیمیا و بیولوژی) به منظور استفادۀ تجربی و عملی دانشجویان ۸
۰٫۱۳۰۲ ۳٫۱ ۰٫۰۴۲ داشتن امکانات و منابع مورد نیاز به‌منظور تطبیق برنامه‌های  ارتقای کیفیت و اعتباردهی در سطح دانشکده و دیپارتمنت‌ها ۹
۰٫۱۳۲ ۳ ۰٫۰۴۴ موجودیت محیط سبز به‌خاطر حفظ محیط زیست ۱۰
۰٫۱۱۱ ۳ ۰٫۰۳۷ داشتن ارتباطات مؤثر با پوهنتون‌ها و ادارات دولتی و جامعه ۱۱
۰٫۱۰۴۴ ۲٫۹ ۰٫۰۳۶ موجودیت‌هماهنگی‌وارتباطات سازمانی میان کارمندان و استادان ۱۲
۰٫۱۱۴ ۳ ۰٫۰۳۸ ارزیابی‌های دوامدار غرض بهبود کیفیت علمی و اداری درسطح دانشکده ۱۳
۰٫۱۲۸ ۳٫۲ ۰٫۰۴ درنظرگرفتن معیار و پالیسی انصاف و عدالت در تمام امور علمی و اداری دانشکده ۱۴
۰٫۱۰۵ ۳ ۰٫۰۳۵ موجودیت فضای‌صمیمیت‌وهمدیگرپذیری در بین اعضای کادرعلمی و اداری درسطح دانشکده ۱۵
۰٫۰۸ ۲ ۰٫۰۴ کمبود صنوف درسی معیاری در سطح دانشکده ۱۶
۰٫۰۷ ۲ ۰٫۰۳۵ غیرفعال بودن برخی کمیته‌های فرعی در سطح دانشکده ۱۷
۰٫۰۳ ۱ ۰٫۰۳ عدم دفاتر جداگانه برای هر دیپارتمنت در سطح دانشکده ۱۸
۰٫۰۳ ۱ ۰٫۰۳ آگهی کمتر محصلان و استادان از برنامه‌های تضمین کیفیت و اعتباردهی ۱۹
۰٫۰۶ ۲ ۰٫۰۳ عدم موجودیت کمپیوتر لب مجهز در بخش دیپارتمنت کمپیوترساینس ۲۰
۰٫۰۳ ۱ ۰٫۰۳ نبود صنف‌های مشخص و معیاری در بخش کمپیوترساینس ۲۱
۰٫۰۶ ۲ ۰٫۰۳ عدم موجودیت کتابخانه‌های مستقل در سطح دیپارتمنت‌ها ۲۲
۰٫۰۶۶ ۲ ۰٫۰۳۳ پائین بودن تعداد استادان دایمی به سویه ماستر و دکتور ۲۳
۰٫۰۴ ۱ ۰٫۰۴ نبود بستر لازم و اساسی به منظور سفر علمی دانشجویان به پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشور ۲۴
۰٫۰۳ ۱ ۰٫۰۳ کمبود انترنت سریع به منظور استفاده محصلان در سطح دانشکده ۲۵
۰٫۰۶ ۲ ۰٫۰۳ عدم تکافوی تعمیر اداری- تدریسی برای استادان و کارمندان ۲۶
۰٫۰۶ ۲ ۰٫۰۳ به تأخیر پرداختن حق‌الزحمه مؤسسۀ تحصیلی از سوی محصلان و متقاضیان در زمان معینه ۲۷
۲٫۵۸۵۶ ۱ میزان

جدول (۶): تحلیل عوامل محیط داخلی را نشان می‌دهد که قوت‌های موجود در دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان تقریباً برضعف‌هایش غلبه داشته و این حالت بیان می‌دارد که این دانشکده در حالت پیش‌رفت قرار دارد.

 

۲- تحلیل عوامل محیط خارجی (فرصت‌ها و تهدید‌ها) به اساس روش EFEM:

ضریب وزنی امتیاز وزنی ضریب موزون عوامل محیط خارجی (فرصتها وتهدیدها) شماره
۰٫۲۳۶ ۴ ۰٫۰۵۹ علاقه‌مند بودن بیش‌تر مردم این ولایت به این دانشکده ۱
۰٫۱۷۷ ۳ ۰٫۰۵۹ شور و علاقۀ مردم به ادامۀ تحصیل ۲
۰٫۲۳۶ ۴ ۰٫۰۵۹ موجودیت امنیت در سطح ولایت ۳
۰٫۲۳۶ ۴ ۰٫۰۵۹ همکاری همیشه‌گی پوهنتون دولتی با این نهاد و دانشکده ۴
۰٫۲۳۲ ۴ ۰٫۰۵۸ زمینۀ تطبیق درست برنامۀ تدریس‌آموزی در مکاتب محلی ۵
۰٫۱۷۴ ۳ ۰٫۰۵۸ حمایت و همکاری‌های دایمی مردم با این دانشکده ۶
۰٫۱۷۷ ۳ ۰٫۰۵۹ حمایت و همکاری دایمی وزارت تحصیلات عالی در پیش‌برد امورات اداری، علمی و تحقیقی ۷
۰٫۱۸۸۸ ۳٫۲ ۰٫۰۵۹ زیاد بودن نیروی متخصص و مسلکی در امر خدمت‌گذاری اداری، علمی و تحقیقی ۸
۰٫۱۹۷۲ ۳٫۴ ۰٫۰۵۸ حمایت علماء، مردم و جامعه از این دانشکده؛ ۹
۰٫۲۳۲ ۴ ۰٫۰۵۸ حمایت، همکاری و تشویق اداره معارف و معلمین از ادامۀ تحصیلات عالی جوانان؛ ۱۰
۰٫۰۵۸ ۱ ۰٫۰۵۸ رقابت‌های ناسالم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در سطح کشور و ولایت؛ ۱۱
۰٫۱۱۸ ۲ ۰٫۰۵۹ ضعف اقتصاد مردم و تأخیر در امر پرداخت حق‌الزحمه مؤسسۀ تحصیلی در وقت معینه از سوی محصلان؛ ۱۲
۰٫۱۰۶۲ ۱٫۸ ۰٫۰۵۹ ضعف بودجه انکشافی در قسمت تجهیز و انکشاف دیپارتمنت‌ها و کمیته های فرعی دانشکده؛ ۱۳
۰٫۰۴۹ ۱ ۰٫۰۴۹ نبود برنامه‌ها و پالیسی‌های لازم از سوی حکومت مرکزی در قسمت تشویق و ادامۀ تحصیلات عالی بزرگ‌سالان، زنان و بازماندگان کانکور ۱۴
۰٫۰۹ ۲ ۰٫۰۴۵ عدم انگیزدهی جوانان به منظور ادامۀ تحصیلات عالی از سوی برخی علماء از طریق منابر ۱۵
۰٫۰۴۴ ۱ ۰٫۰۴۴ پایین بودن میزان جذب محصلان فارغ شده به نهاد‌های خصوصی و دولتی ۱۶
۰٫۰۸۶ ۲ ۰٫۰۴۳ نامعلوم بودن سرنوشت دارالمعلمین ها در افغانستان برای ادامۀ تحصیل معلمین مکاتب ۱۷
۲٫۶۹۴۲ ۱ میزان

جدول(۷): تحلیل عوامل محیط خارجی (فرصت‌ها و تهدید‌ها) دانشکدۀ تعلیم‌وتربی این نهاد را نشان می‌دهد و بیان می‌دارد که فرصت‌های بیرونی این دانشکده تقریباً بر تهدید‌های بیرونی آن غلبه داشته و این حالت بیان می­دارد که دانشکده در وضعیت رقابتی قرار گرفته است.

مقایسۀ عوامل محیطی (داخلی و خارجی):

در این‌جا عوامل اصلی داخلی و خارجی با استفاده از روش‌های مانند ماتریکس سوات و ماتریکس داخلی و خارجی (IE) تطبیق داده شده که در نتیجه استراتژی‌های دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه به اساس آن تعیین گردیده که این استراتژی در راستای ماموریت این دانشکده بوده و متناسب با عوامل داخلی و خارجی می‌باشد.

نمرۀ نهایی ماتریکس ارزیابی عوامل داخلی به اساس روش IE

۴                                          ۲٫۵                                     ۱

 نمرۀ نهایی ماتریکس ارزیابی عوامل خارجی به اساس روش IE

 

۱                           ۲٫۵                                 ۴

 

۲

استراتیژی تهاجمی

 

 

 

 

 

۱

استراتیژی محافظه کارانه

 

۴

استراتیژی رقابتی

 

 

موقعیت دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه

 

۳

استراتیژی تدافعی

جدول (۸): مقایسۀ عوامل محیط بیرونی و درونی و تعیین موقعیت و حالت استراتیژیک دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان را نشان می‌دهد و بیان می‌دارد که این دانشکده در موقعیت استراتیژی رقابتی قرار گرفته است.

 

 

تحلیل عوامل محیطی به اساس روش (SWOT):

تحلیل عوامل محیطی (داخلی و خارجی) به اساس روش سوات سبب می‌شود که این دانشکده از طریق استراتژی‌های اثربخش خویش قوت‌ها و فرصت‌ها را به حداکثر رسانیده و ضعف‌ها و تهدید‌ها را به حداقل برساند که در نتیجه بین عوامل داخلی و خارجی دانشکده موازنه برقرار نماید.

تحلیل سوات (SWOT)
 

 

 

 

 

             داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

    خارجی

 

 

 

 

قوت‌ها (Stengths)

۱٫  رعایت حقوق زنان در  مطابقت با موازین شریعت اسلامی در سطح دانشکده

۲٫  موجودیت کادرهای علمی به سویه‌های لیسانس، ماستر و دکتور

۳٫  موجودیت نیروی بشری (اداری) با تجربه دربست های مختلف دانشکده

۴٫  موجودیت ساختار و تشکیلات کادری و اداری منظم در سطح دانشکده

۵٫  داشتن پلان‌های کاری و تدریسی درسطح دانشکده‌ و دیپارتمنت‌ها

۶٫  بلند بودن ظرفیت علمی و تدریسی استادان در سطح دانشکده و دیپارتمنت‌ها

۷٫  تطبیق پالیسی‌ها، مقرره‌ها، لوایح و رهنمود‌های وزارت تحصیلات عالی در بخش‌های مختلف

۸٫  موجودیت لابراتوارهای دیپارتمنت‌های علوم طبعی (ریاضی، فزیک، کیمیا و بیولوژی) به منظور استفاده تجربی وعملی دانشجویان

۹٫  داشتن امکانات و منابع مورد نیاز به منظورتطبیق برنامه‌های  ارتقای کیفیت و اعتباردهی درسطح دانشکده و دیپارتمنت‌ها

۱۰٫  موجودیت محیط سبز بخاطر حفظ محیط زیست.

۱۱٫  داشتن ارتباطات مؤثر با پوهنتون‌ها و ادارات دولتی و جامعه

۱۲٫  موجودیت هماهنگی و ارتباطات سازمانی میان کارمندان و استادان.

۱۳٫  ارزیابی های دوامدار غرض بهبمود کیفیت علمی و اداری درسطح دانشکده.

۱۴٫  درنظرگرفتن معیار و پالیسی انصاف و عدالت در تمام امور علمی و اداری دانشکده.

۱۵٫ موجودیت فضای صمیمیت و همدیگرپذیری در بین اعضای کادرعلمی و اداری درسطح دانشکده.

ضعف‌ها (ًWeaknesses)

۱٫        کمبود صنوف درسی معیاری در سطح دانشکده.

۲٫        غیرفعال بودن برخی کمیته‌های فرعی درسطح دانشکده

۳٫        عدم دفاتر جداگانه برای هر دپارتمنت‌ دانشکده.

۴٫        آگهی کمترمحصلان و استادان از برنامه‌های تضمین کیفیت و اعتباردهی.

۵٫        عدم موجودیت کمپیوتر لب مجهز در بخش دیپارتمنت کمپیوترساینس

۶٫        نداشتن صنف های مشخص و معیاری در بخش کمپیوترساینس

۷٫        عدم موجودیت کتابخانه‌های مستقل درسطح دیپارتمنت‌ها.

۸٫        پائین بودن تعداد استادان دایمی به سویه ماستر و دکتور.

۹٫        نبود بستر لازم و اساسی به منظور سفر علمی دانشجویان به پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشور.

۱۰٫     کمبود انترنیت سریع به منظور استفاده محصلان در سطح دانشکده.

۱۱٫     عدم تکافوی تعمیر اداری- تدریسی برای استادان و کارمندان.

۱۲٫     به تأخیر پرداختن حق الزحمه مؤسسۀ تحصیلی از سوی محصلان و متقاضیان در زمان معینه.

فرصت‌ها (Opportunities)

۱٫  علاقه‌مند بودن بیشتر مردم این ولایت به این دانشکده.

۲٫  شور و علاقۀ مردم به ادامه تحصیل.

۳٫  موجودیت امنیت در سطح ولایت.

۴٫  همکاری همیشه‌گی دانشگاه دولتی با این نهاد و دانشکده.

۵٫  زمینه تطبیق درست برنامه تدریس آموزی در مکاتب محلی.

۶٫  حمایت و همکاری‌های دایمی مردم با این دانشکده.

۷٫  حمایت و همکاری دایمی وزارت تحصیلات عالی درپیشبرد امورات اداری، علمی و تحقیقی.

۸٫  زیاد بودن نیروی متخصص و مسلکی در امر خدمت گذاری اداری، علمی و تحقیقی.

۹٫  حمایت علماء، مردم و جامعه از این دانشکده.

۱۰٫ حمایت، همکاری و تشویق اداره معارف و معلمین از ادامه تحصیلات عالی جوانان.

(SO) وضعیت تهاجمی

دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه با استفاده از قوت های داخلی خویش می خواهد فرصت های بیرونی را چنین کسب نماید.

ازطریق (S9,S10,S11) برای کسب O1

از طریق (S4,S3,S2) برای کسبO2

ازطریق (S11) برای کسب O4

ازطریق (S12,S7,S5 برای کسب O5

ازطریق (S15,S14,S11) برای کسب O6

ازطریق (S9,S7,S8) برای کسب O7

ازطریق (S4,S3,S2) برای کسبO8

(WO) وضعیت محافظه کارانه

دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه در نظر دارد، تا با استفاده از فرصت‌های خارجی که دارد ضعف‌های داخلی خویش را مرفوع سازد.

ازطریق (O3) برای رفع W4,W2,W1

از طریق O4 برای رفع W4,W2

ازطریق O8 برای رفع W2

 

تهدیدها (Threats)

۱٫  رقابت‌های ناسالم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در سطح کشور و ولایات.

۲٫  ضعف اقتصاد مردم و تأخیر در امر پرداخت حق الزحمه مؤسسۀ تحصیلی در وقت معینه از سوی محصلان.

۳٫  ضعف بودجه انکشافی در قسمت تجهیز و انکشاف دیپارتمنت‌ها و کمیته های فرعی دانشکده.

۴٫  نبود برنامه‌ها و پالیسی‌های لازم از سوی حکومت مرکزی در قسمت تشویق و ادامه تحصیلات عالی بزرگ‌سالان، زنان و بازماندگان کانکور.

۵٫  عدم انگیزدهی جوانان به منظور ادامه تحصیلات عالی از سوی برخی علماء از طریق منابر.

۶٫  پایین بودن میزان جذب محصلان فارغ شده به نهاد‌های خصوصی و دولتی.

۷٫  نامعلوم بودن سرنوشت دارالمعلمین ها در افغانستان برای ادامه تحصیل معلمین مکاتب.

 

(ST) وضعیت رقابتی

دانشکده تعلیم وتربیه می خواهد از طریق قوت های داخلی خویش تهدید های بیرونی را چنین کاهش دهد.

ازطریق (S15,S14,S12,S11,S1) برای کاهش T1

ازطریق (S7,S6,S3) برای کاهش T2

ازطریق (S10,S8,S7) برای کاهش T4

ازطریق (S12) برای کاهش T5

از طریق (S12,S11) برای کاهش T6,T7

(WT) وضعیت تدافعی

این دانشکده در وضعیت تدافعی قرار ندارد.

جدول (۹): تحلیل عوامل محیطی (داخلی و خارجی) توسط تحلیل سوات (Swot) نشان می‌دهد و بیان می‌دارد که دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه در سه‌سال آینده با استفاده از این تحلیل می‌خواهد از طریق نقاط قوت داخلی خویش از فرصت‌های بیرونی بهره گرفته و با استفاده از فرصت‌های بیرونی نقاط ضعف داخلی خود را تقویت بخشد و با تکیه بر نقاط قوت داخلی اثرات ناشی از تهدیدهای موجود در محیط خارجی نهاد تحصیلی را کاهش دهد یا آن‌ها را از بین ببرد. بناءً دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه فعلاً در حالت رقابتی قرار دارد.

قسمت دوم- اولویت‌ استراتیژی­ها

اولویت‌های استراتیژیک دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه براساس استراتژی این نهاد تحصیلی، تعیین گردیده و قرار ذیل به آن‌ها پرداخته می‌شود:

اول- مالی:

۱٫ انکشاف و تطبیق پلان مالی سه‌ساله:

موجودیت سیستم مالی منظم از جمله اولویت‌های استراتژیک این نهاد تحصیلی بوده و با رعایت و تطبیق این سیستم می‌توان درآمد‌ها و مصارف مالی نهاد تحصیلی را به صورت مؤثر سنجش و ارزیابی کرد. بناءً دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه با توجه به آن برای رسیدن به اهداف استراتژیک نهاد در نظر دارد، تا پلان سه‌سالۀ مالی را در سطح دانشکده با توجه به پلان پنج ساله مالی در سطح نهاد تهیه نماید تا باشد که امورات مربوط به بخش مالی به صورت مؤثر مدیریت گردد.

۲٫ وضع و تطبیق پالیسی مالی:

وضع و تطبیق پالیسی در حقیت مسیری برای تطبیق برنامه‌های مالی و راه رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده در پلان استراتژیک مالی می‌باشد. بنابراین، دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه درجریان سه‌سال آینده تصمیم دارد تا پالیسی مالی را به منظور حل مشکلات مالی و جلوگیری از سوء استفاده مالی وضع و تطبیق کند.

 1. وضع و تطبیق پلان عوایدی سه‌ساله:

وضع و تطبیق سیستم عواید منظم از جمله اولویت‌های استراتژیک هر نهاد تحصیلی بوده و با رعایت و تطبیق این سیستم می‌توان درآمد‌های مالی خویش را به صورت مؤثر سنجش و ارزیابی نمود. بناءً دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه با توجه به آن، برای رسیدن به اهداف استراتژیک این نهاد در نظر دارد، تا پلان سه‌ساله عواید خویش را در سطح دانشکده با توجه به پلان پنج ساله عوایدی در سطح نهاد تهیه نماید تا باشد که امورات مربوط به بخش مالی به صورت مؤثر مدیریت گردد.

دوم-  انکشاف منابع بشری

۱٫  وضع و تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت استادان:

انکشاف و ارتقای ظرفیت استادان چه از لحاظ ترفیع علمی طبق مقررۀ جدید وزارت تحصیلات عالی و چه از لحاظ ارتقای مقاطع تحصیلی از جمله موضوعات و مسایلی است که توجه و تعمیل آن بر میزان کیفیت تدریس، تحقیق و پژوهش اثرگذار می‌باشد؛ روی همین منظور، این دانشکده در نظردارد تا پالیسی انکشاف و ارتقای ظرفیت استادان را وضع نموده و مقررۀ جدید وزارت تحصیلات عالی را در مورد ترفیع علمی استادان نهاد‌های تحصیلی عالی خصوصی تطبیق و تعداد استادان واجدالشرایط را به منظور ادامۀ تحصیلات عالی به مقاطع تحصیلی (ماستری و دکتورا) به بورسیه‌های داخلی و خارجی اعزام بدارد.

۲٫ وضع و تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت کارمندان:

انکشاف و ارتقای ظرفیت کارمندان از حیث انتقال تجارب کاری و برگزاری کنفرانس‌ها و ورکشاب‌ها به منظور بلند رفتن مهارت‌های فنی آن‌ها از جمله اهدافی است که همواره نها‌د های تحصیلی در پی تحقق آن می‌باشند. بنابراین، دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه بعد از منظوری پلان استراتیژیک خویش، مکلف است تا پالیسی استخدام کارمندان و ارتقای ظرفیت آنان را وضع و تطبیق نماید.

۳٫  وضع و تطبیق پالیسی مشارکت زنان در پروسۀ استخدام:

مشارکت زنان در پروسۀ استخدام باعث تقویت بیشتری نهاد‌های تحصیلی گردیده و تحقق این امر در مورد رعایت حقوق زنان و موضوعات مربوط به آن در پرتو شریعت اسلامی، نهایت مهم و اساسی می‌باشد. بنابراین، دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه موضوع فوق را یکی از اولویت‌های استراتیژیک خویش می‌داند و به منظور دستیابی به آن در نظر دارد تا پالیسی مشارکت زنان در پروسۀ استخدام را وضع و زمینه تطبیق آن را فراهم کند.

۴٫  استخدام نیروی بشری:

منابع انسانی یا نیروی بشری به‌عنوان هسته و ستون اصلی سازمان‌های عامه و خصوصی است و باید‌ها و نباید‌های سازمان‌های خصوصی و عامه به همین نیروی بشری تعلق دارد. بنابراین، این دانشکده در سه سال آینده در نظر دارد که مطابق افزایش دیپارتمنت‌ها و دانش‌جویان و مطابق پالیسی نهاد تحصیلی، افراد شایسته و مسلکی  را استخدام کند.

سوم- انکشاف اداره و تشکیلات

۱٫ انکشاف دیتابیس دیجیتلی واحد:

دیتابیس دیجیتلی، مرکزی است که تمام واحد‌ها و معلومات علمی، اداری و محصلان دانشکده و دیپارتمنت‌ها در آن مسجل و در صورت نیاز به شکل آسان از آن استفاده می‌شود. نهاد‌های تحصیلات عالی خصوصی همواره نیازمند ایجاد مرکز دیجیتلی (دیتابیس) واحد اند تا تمام معلومات خویش را در آن ثبت نمایند. بنابراین، دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه بعد از منظوری این پلان استراتیژیک تصمیم دارد تا دیتابیس دیجیتلی خود را که توسط این نهاد تحصیلی تهیه گردیده در سطح دانشکده و دیپارتمنت خویش انکشاف داده و تمام واحد‌های اداری، علمی، مالی و نیروی بشری خویش را در آن ثبت کند.

۲٫  وضع و تطبیق پالیسی مدیریت و رهبری:

مدیریت و رهبری مؤثر و سالم از جمله اولویت‌های اساسی و بنیادی نهاد‌های تحصیلات عالی خصوصی است؛ بنابراین، دانشکده تعلیم‌وتربیه این مسئله را از جدی‌ترین مسائل بنیادی خویش دانسته و بر بنیاد این پلان استراتیژیک در نظر دارد که از طریق وضع و تطبیق پالیسی رهبری و مدیریت، تغییرات بنیادی و اساسی را در سطوح مدیریت و رهبری در این دانشکده به وجود آورد.

چهارم- خدمات و محصولات علمی و تحقیقی

۱٫ استخدام استادان:

استخدام استادان، پروسه‌ای است که بر بنیاد نیازمندی‌هایی دیپارتمنت‌های دانشکده‌ و موجودیت بست انجام می‌یابد. نخست بست مورد نیاز از طریق ویب‌سایت رسمی مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان اعلان و بعد از تکمیل شدن پروسیجر قانونی و اخذ امتحان رقابتی، کسانی‌که نمرۀ معیاری را اخذ و سیمینار علمی را موفقانه سپری نمایند، از طریق معاونیت علمی و آمریت استادان این نهاد تحصیلی در همکاری با دیپارتمنت مربوطه و دانشکده به صفت کادر علمی استخدام و اسنادشان برای طی مراحل بعدی به وزارت تحصیلات عالی ارسال می‌گردد. این دانشکده در سه سال آینده مصمم است تادر قسمت استخدام استادان ماستر توجه جدی خویش را مبذول داشته باشد.

۲٫ ارتقای ظرفیت تحصیلی و مسلکی استادان:

درحال حاضر تعداد استادان لیسانس، به ۷۵% فیصد، ماستر به ۲۳٫۵% فیصد و دکتور، به۰% می‌رسد. دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه در نظر دارد تا سه سال آینده از طریق تطبیق برنامه‌های علمی خود و همکاری نهاد تحصیلی  تعداد استادان ماستر را به ۵۰% فیصد و استادان دکتور را به ۵% فیصد افزایش دهد. هم‌چنان ریاست این دانشکده در نظر دارد تا سه سال آینده ظرفیت اداری و علمی استادان را از طریق راه اندازی برنامه‌های اداری و علمی ارتقاء داده و مؤثریت اجراآت و عملکرد ایشان را بهتر سازد.

۳٫  ایجاد دیپارتمنت‌ها:

این دانشکده، در نظر دارد تا سه‌سال آینده با توجه به‌نیاز‌ها و ضرورت‌های مارکیت و بازار کار دیپارتمنت‌های مورد نیاز خویش را؛ از قبیل: پشتو، جغرافیه و اوزبیکی، با اخذ جواز رسمی از وزارت تحصیلات عالی ایجاد نماید.

۴٫ انکشاف و بازنگری کریکولم و نصاب درسی:

نصاب تحصیلی یک برنامۀ مبین نوعیت دانش، مهارت و تغییرات ذهنی و مسلکی است که در یک مقطع تحصیلی فراگرفته می‌شود. بنابراین، دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه در سه‌سال آینده در نظر دارد تا نصاب درسی خویش را در دیپارتمنت‌های نُه‌گانه مطابق نیازمندی‌ها و ضروریات مارکیت و تقاضای مشتریان انکشاف داده و بازنگری نماید.

۵٫ امضای تفاهم‌نامه‌ها و توأمیت‌ها:

 تفاهم‌نامه‌ها و توامیت‌ها با پوهنتون‌های داخلی و خارجی و هم‌چنان شرکای کاری هر برنامه، باعث رشد و اعتبار بیش‌تر اکادمیک برنامۀ تحصیلی می‌گردد. بناءً، دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه در سه‌سال آینده در نظر دارد که تفاهم‌نامه‌ها و توامیت‌ها را با دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه دانشگاه تخار، ریاست معارف، مؤسسۀ تربیه معلم، مکتب خصوصی پیام پیمان و مکاتب تجربوی دولتی امضاء نموده و از دست‌آوردهای علمی آن‌ها، در جهت شگوفایی علمی این دانشکده استفاده کند. این دانشکده مکلف است تا در روشنی تفاهم‌نامه‌ها برنامه‌های مشترک خویش را؛ از قبیل: سیمینار‌ها، ورکشاپ‌ها و کنفرانس‌های علمی تدویر نموده و هم‌چنان محصلان خویش را غرض تطبیق برنامۀ تدریس‌آموزی به‌مکاتب فوق‌الذکر ارسال نماید.

۶٫ انکشاف و تقویت کمیته‌ها:

اهمیت فعالیت‌های کمیته‌های فرعی مختلف در سطح دانشکده به اساس معیار‌های اکادمیک امر مهم و لازمی بوده که با موجودیت و تداوم فعالیت‌های آن‌ها دانشکده از مراحل مختلف تضمین کیفیت و اعتباردهی عبور نموده و ارزش اکادمیکی حاصل می‌نماید. ازاین‌رو، این دانشکده تا سه‌سال آینده در نظر دارد که با توجه به فعالیت‌های قبلی و با تقویت کمیته‌های فرعی در سطح دانشکده، زمینۀ رشد و فراگیری آموزش بهتر را برای دانشجویان فراهم نموده و این دانشکده را شامل مرحلۀ اعتباردهی تضمین کیفیت نماید.

۸٫ انکشاف تحقیقات علمی:

تمام پیش‌رفت‌ها و تمدن بشری محصول و مدیون تحقیقات علمی پوهنتون‌ها است و دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه در جریان تطبیق این پلان استراتیژیک خویش تصمیم دارد که کمیتۀ فرعی تحقیقات علمی را انکشاف داده و از جریان فعالیت‌های آنان نظارت و ارزیابی نماید.

۹٫ استقلالیت اکادمیک:

استقلالیت اکادمیک باعث خود‌باوری و انگیزش کاری استادان و کارمندان می‌گردد. این دانشکده از لحاظ تطبیق برنامه‌های علمی مستقل بوده و تا سه‌سال آینده در نظر دارد با عبور از مراحل سه‌گانۀ تضمیین کیفیت و اعتباردهی، از لحاظ اکادمیک نیز مستقل شود.

پنجم-  زیربناها:

موجودیت زیربناها و دفاتر جداگانه و امکانات لازم برای هر برنامه، تکمیل معیارهای یازده گانه ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی می‌باشد. دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان در سه‌سال آینده در نظر دارد تا در قسمت زیربناها اقدامات ذیل را در نظر گیرد:

۱- تجهیز صنوف درسی باتکنالوژی معیاری:

افزایش میزان یادگیری دانشجویان به شکل بنیادی، آموزش مبتنی بر نتیجه است، تداوم مثبت و بازدهی این پروسه نیازمند موجودیت صنوف مجهز با تکنالوژی معیاری (پروجکتور و ال سی دی) می‌باشد. با توجه به آن، این دانشکده در جریان تطبیق پلان استراتیژیک خویش، تصمیم دارد تا همۀ صنوف تدریسی خود را با پیش‌رفته‌ترین وسایل تکنالوژیکی تجهیز نماید.

۲- تنظیم و تجهیز دفتر جداگانه برای ریاست دانشکده:

این دانشکده در جریان سه‌سال آینده، در نظر دارد تا غرض رسیده گی بیش‌تر به امورات دانشکده و مستندسازی فعالیت‌های مربوط به دانشکده، دفتر ریاست این دانشکده را از سایر دفاتر دیگر جدا نموده و آن را با وسایل مدرن اداری تجهیز نماید.

۳- تنظیم و تجهیز دفاتر دیپارتمنت‌های نُه‌گانۀ دانشکده:

به اساس معیار‎‌‌های ارتقای کیفیت و اعتباردهی، هر دیپارتمنت باید دارای دفاتر جداگانه و تجهیزات لازم اداری را داشته باشد، از این لحاظ دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه با توجه به این اصل در جریان تطبیق این پلان استراتژیک خویش در نظر دارد تا برای هر دیپارتمنت خویش، دفاتر جداگانه تنظیم نموده و آن را به همرای وسایل مدرن اداری تجهیز نماید.

۴- ایجاد و تجهیز کتاب‌خانه در سطح دانشکده:

از این‌که موجودیت کتاب‌خانه در یک نهاد تحصیلی؛ به ویژه دانشکده‌ها، زمینۀ لازم غرض انکشاف اندوخته‌ها و معلومات محصلان و هم‌چنان تطبیق درست فعالیت‌های علمی و تحقیقی در سطح دانشکده می‌باشد، از این‌رو دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه در نظر دارد تا در سه‌سال آینده یک کتاب‌خانۀ مجهز را در سطح دانشکده فعال نماید.

ششم- دست‌رسی به تحصیلات عالی و نیازمندی­های بازار (ارایه خدمات تحصیلی)

دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان بستر مناسب برای ارایه خدمات تحصیلی بوده و همه ساله مطابق ظرفیت‌های اکادمیک خود از طریق امتحان کانکور تخصصی، داوطلبان را طبق تقاضاهای‌شان جذب و شامل دیپارتمنت‌های مختلف این دانشکده می‌سازد و در سه‌سال آینده در نظر دارد که در بخش‌های ذیل خدمات تحصیلی را برای محصلان ارایه نماید:

۱٫  انکشاف و تقویت سیستم OBE وSEL :

اهتمام و توجه به آموزش مبتنی بر نتیجه (OBE) و آموزش مبتنی بر محصل محوری (SEL) باعث انتقال سریع و مؤثر علم برای محصلان گردیده و استفاده از دو سیستم آموزشی متذکره، ظرفیت علمی- تحقیقی دانش‌جویان را در سطح نهاد اکادمیک متعالی می‌سازد. دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیمان در نظر دارد تا با تطبیق لوایح و مقررات ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هردو سیستم فوق را در این دانشکده نهادینه سازد.

۲٫  آموزش الکترونیکی و دست‌رسی محصلان به انترنت کلپ:

آموزش الکترونیکی و دست‌رسی محصلان به انترنت کلپ سبب می‌شود تا محصلان به‌صورت یکسان از منابع مدرن نهاد تحصیلی به منظور انجام پژوهش و تحقیقات علمی استفاده کنند. چون میزان سواد الکترونیکی و استفاده موثر از سایت‌های معتبر علمی در میان محصلان پائین بوده و ایشان نمی‌توانند کارها و پروژه‌های تحقیقی خود را از منابع متذکره تهیه نمایند. بنابراین، دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه در سه سال آینده در نظر دارد تا در سطح دانشکده چندین صنوف آموزش سیستم الکترونیکی و شیوه استفاده از سایت‌های معتبر علمی را برای محصلان آموزش دهد تا دانش‌جویان از آن‌ها استفاده بهینه داشته باشند.

۳٫ برگزاری کنفرانس‌های علمی و تطبیق پروگرام تدریس‌آموزی:

برگزاری کنفرانس‌های علمی از سوی دانش‌جویان باعث انکشاف و تقویت میزان علم و دانش و تجربۀ مسلکی ایشان می‌شود. دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه در نظر دارد تا در جریان سه‌سال آینده از طریق وضع و تطبیق میکانیزم‌ها و طرزالعمل‌ها، در هر سمستر کنفرانس‌های علمی و پروگرام تدریس‌آموزی را دایر نموده و زمینۀ رشد و شگوفایی علمی- تحقیقی و تجربی دانش‌جویان را فراهم سازد.

۴٫  انکشاف و تقویت اتحادیه محصلان:

موجودیت اتحادیه محصلان در سطح نهاد‌های اکادمیک و دانشکده‌ها مبین هویت علمی آن‌ها بوده و با استفاده از منابع مغزی و استعداد‌های بکر و شگرف آن‌ها می‌توانیم به تدوین بزرگترین منابع علمی بپردازیم. همواره سیاست، مدیریت و رهبری کشور نیازمند نیروی جوان بوده و با همبستگی و هم‌سویی علمی و فکری آن‌ها می‌توان تغییرات بنیادی و اصولی را در تمام محیط جامعه و دولت ایجاد کرد. فلهذا، دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه در نظر دارد با توجه به ماهیت پلان استراتیژیک خود، اتحادیه محصلان را تقویت و برنامه‌های مرتبط به آن‌ها را انکشاف دهد.

هفتم- حکومت‌داری خوب

حکومت داری خوب یکی از اهداف اساسی جهان معاصر در زمینۀ عرضۀ خدمات مؤثر و باکیفیت برای شهروندان می‌باشد و از طریق این روند تغییرات چشم‌گیری را در بخش‌های مختلف زندگی مردم و اتباع یک کشور ایجاد می‌نماید و شاخص‌های حکومت‌داری خوب قرار ذیل‌اند:

۱٫ رهبری و مدیریت مؤثر:

جامعۀ انسانی و علمی با رهبری و مدیریت مؤثر و مفید می‌تواند به قله‌های از موفقیت‌ها نائل آمده  و به طبعیت خویش زمینه‌ی عرضۀ خدمات علمی و اداری را برای متقاضیان مساعد کند. این دانشکده بر اساس این پلان استراتیژیک مکلفیت دارد تا پالیسی‌ای را تحت عنوان پالیسی رهبری و مدیریت مؤثر وضع و از چگونگی تطبیق آن اطمینان حاصل نماید.

۲٫  اتخاذ سیاست‌های سالم جهت مبارزه با فساد:

مبارزه با فساد یکی از اهداف دایمی یک حکومت و یا یک سازمان به حساب رفته؛ بناءً از لحاظ موازین و ارزش‌های ایمانی، اسلامی و وجدانی باید این مبارزه به صورت دوامدار ادامه داشته باشد. از این جهت، دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه با انجام مسوولیت دینی، ایمانی و اداری خویش همیشه در تلاش بوده و در جریان تطبیق این پلان استراتژیک می کوشد تا در مقابل مبارزه با فساد در سطح دانشکده توجۀ لازم را به خرچ دهد.

۳٫ وضع و تطبیق پالیسی مبارزه علیه تعصب و خشونت‌ها:

مبارزه با انواع تعصب و خشونت‌ها از جمله اولویت‌های راهبردی وزارت تحصیلات عالی است و بر اساس آن نهاد‌های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی برنامه‌ها و گام‌های مؤثری را در جهت تحقق موضوع فوق برداشته‌اند. بنابراین، دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه به‌منظور مبارزه علیه تعصب و خشونت‌ها در سطح دانشکده و دیپارتمنت‌ها در جریان تطبیق این پلان استراتژیک پالیسی را وضع نموده و آن را تطبیق می‌نماید.

فصل چهارم

انتخاب استراتیژی‌های سه‌سالۀ دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه برای سال‌های (۱۴۰۰- ۱۴۰۲)

زیربناء و تجهیزات:

 • تجهیز صنوف درسی باقی‌مانده با تکنالوژی معیاری؛
 • تنظیم و تجهیز دفتر جداگانه برای ریاست دانشکده؛
 • تنظیم و تجهیز دفاتر برای دیپارتمنت‌های نُه‌گانه؛
 • ایجاد و تجهیز کتاب‌خانه در سطح دانشکده؛

مالی:

 • انکشاف و تطبیق پلان مالی سه‌ساله در سطح دانشکده؛
 • انکشاف و تطبیق پلان سالانۀ مالی در سطح دانشکده؛
 • وضع و تطبیق پالیسی مالی در سطح دانشکده؛

انکشاف منابع بشری:

 • وضع و تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت استادان؛
 • وضع و تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت کارمندان؛
 • وضع و تطبیق پالیسی مشارکت زنان در پروسۀ استخدام؛
 • استخدام نیروی بشری؛

انکشاف اداره و تشکیلات:

 • انکشاف دیتابیس دیجیتلی واحد؛
 • وضع و تطبیق پالیسی مدیریت و رهبری؛

خدمات و محصولات علمی و تحقیقی:

 • استخدام استادان؛
 • ارتقای ظرفیت تحصیلی و مسلکی استادان؛
 • ایجاد دیپارتمنت‌های مورد نیاز بازار کار؛
 • انکشاف و بازنگری کریکولم و نصاب درسی؛
 • امضای تفاهم‌نامه‌ها و توأمیت‌ها؛
 • انکشاف و تقویت کمیته‌ها؛
 • انکشاف تحقیقات علمی؛
 • استقلالیت اکادمیک؛

دست‌رسی به‌تحصیلات عالی:

 • انکشاف و تقویت سیستم OBE و  SEL؛
 • آموزش الکترونیکی و دست‌رسی محصلان به انترنت کلپ؛
 • برگزاری کنفرانس‌های علمی و تطبیق پروگرام تدریس‌آموزی؛
 • انکشاف و تقویت اتحادیه محصلان؛

حکومت‌داری خوب:

 • رهبری و مدیریت مؤثر؛
 • اتخاذ سیاست‌های سالم جهت مبارزه با فساد؛
 • وضع و تطبیق پالیسی مبارزه علیه تعصب و خشونت؛

 

مرحلۀ دوم: اجرای پلان استراتژیک

 

تعیین اولویت‌های استراتیژیک:

اولویت‌های استراتژیک این دانشکده به رویت استراتژی‌ها، تحلیل عوامل، اهداف استراتژیک و دیدگاه و ماموریت این نهاد تحصیلی و دانشکده در جدول ذیل چنین ترتیب گردیده است:

شماره اولولیت‌های استراتژیک استراتیژی برنامه
۱ زیربنا و تجهیزات

 

·         تجهیز صنوف درسی با تکنالوژی معیاری

·         تنظیم و تجهیز دفتر جداگانه برای ریاست دانشکده

·         تنظیم و تجهیز دفاتر دیپارتمنت‌های نُه گانه

·         ایجاد و تجهیز کتابخانه در سطح دانشکده

·         برنامه عمل برای تجهیز صنوف درسی

·         برنامه عمل برای تجهیز دفتر ریاست

·         برنامه عمل برای تجهیز دیپارتمنت‌ها

·         برنامه عمل برای ایجاد و تجهیز کتابخانه

۲ مالی

 

·         انکشاف و تطبیق پلان مالی سه ساله

·         انکشاف و تطبیق پلان سالانه مالی

·         وضع و تطبیق پالیسی مالی

§         برنامه عمل برای انکشاف و تطبیق پلان مالی سه ساله

§         برنامه عمل برای انکشاف و تطبیق پلان ساله مالی

§         برنامه عمل برای وضع و تطبیق پالیسی مالی

۳ انکشاف منابع بشری

 

·         وضع و تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت استادان

·         وضع و تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت کارمندان

·         وضع و تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان در پروسه استخدام

·         استخدام نیروی بشری

 

·         برنامه عمل برای تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت

·         برنامه عمل برای تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت کارمندان

·         برنامه عمل برای تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان

·         برنامه عمل برای استخدام نیروی بشری

۴ انکشاف اداره و تشکیلات

 

·         انکشاف دیتابیس دیجیتلی واحد

·         وضع و تطبیق پالیسی مدیریت و رهبری.

·         برنامه عمل برای انکشاف دیتابیس دجیتلی واحد

·         برنامه عمل برای تطبیق پالیسی مدیریت و رهبری

۵ خدمات و محصولات خدمات علمی و تحقیقی

 

·         استخدام استادان

·         ارتقای ظرفیت تحصیلی و مسلکی استادان

·         ایجاد دپارتمنت‌ها

·         انکشاف و بازنگری کریکولم و نصاب درسی

·         امضا تفاهم نامه‌ها و توأمیت‌ها

·         انکشاف و تقویت کمیته‌ها

·         انکشاف تحقیقات علمی

·         استقلالیت اکادمیک

·         برنامه عمل برای استخدام استادان

·         برنامه عمل برای ظرفیت سازی استادان و کارمندان

·         برنامه عمل برای ایجاد دپارتمنت

·         برنامه عمل برای امضای تفاهم نامه ها و تطبیق آن

·         برنامه عمل برای انکشاف کمیته ها

·         برنامه عمل برای انکشاف تحقیقات عالی

·         برنامه عمل برای افزایش استقلالیت مالی

۶ دسترسی به تحصیلات عالی

 

·         انکشاف و تقویت سیستم  OBE و  SEL

·         آموزش الکترونیکی و دسترسی محصلان به انترنیت کلپ

·         برگزاری کنفرانس‌های علمی و تطبیق پروگرام تدریس آموزی

·         انکشاف و تقویت اتحادیه محصلان

 

·         برنامه عمل برای انکشفا و تقویت سیستم های OBE و  SEL

·         برنامه عمل برای انکشاف آموزش الکترونیکی

·         برنامه عمل برای تدویر کنفرانس های علمی

·         برنامه عمل برای انکشاف و تقویت اتحادیه محصلان

۷ حکومت داری خوب

 

·         رهبری و مدیریت مؤثر

·         اتخاذ سیاست های سالم جهت مبارزه با فساد

·         وضع و تطبیق پالیسی مبارزه علیه تعصب و خشونت

 

§         برنامه عمل برای تطبیق رهبری و مدیریت موثر

§         برنامه عمل برای اتخاذ سیاست های سالم جهت مبارزه با فساد

§         برنامه عمل برای تطبیق پالیسی مبارزه علیه فساد اداری

جدول (۱۰): تعین اولویت استراتژیک و برنامه‌های عملی به منظور دستیابی و تحقق اولویت‌های استراتژیک دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه تحصیلات عالی خصوصی پیمان را در یک دورۀ سه ساله نشان داده و بیان می‌دارد که این دانشکده در اولویت اول (زیربنا و تجهیزات) دارای (۴) شاخص و (۴) برنامه عمل، در اولویت دوم (مالی)، (۳) شاخص و (۳) برنامه عمل، در اولویت سوم (انکشاف منابع بشری)، (۴) شاخص و (۴) برنامه عمل، در اولویت چهارم (انکشاف اداره و تشکیلات)، (۲) شاخص و (۲) برنامۀ عمل، در اولویت پنجم (خدمات و محصولات خدمات علمی و تحقیقی)، (۸) شاخص و (۷) برنامه عمل، در اولویت ششم (دسترسی به تحصیلات عالی)، (۴) شاخص و (۴) برنامه عمل و در اولویت هفتم (حکومت داری خوب)، (۳) شاخص و (۳) برنامه عمل بوده و از طریق این برنامه‌ها می­خواهد تا به اهداف متوقعۀ پلان استراتیژیک خویش نایل آید.

فصل پنجم

اجرای پلان استراتژیک

مقدمه:

اجرای پلان استراتـژیک بیان‌گر تطبیق درست این پلان استراتژیک بر اساس اولویت­های استراتـژی‌اش می­باشد و این فصل به موضوعات؛ چون: تعیین اهداف، برنامۀ عمل سالانه، تدوین بودجه و برنامۀ مالی، مدیریت مخاطره، تجدید ساختار نهاد تحصیلی… می­شود که در ذیل به آن­ها پرداخته می­شود:

 

اهداف کوتاه مدت:

طبق رهنمود وزارت محترم تحصیلات عالی، اهداف کوتاه مدت (سالانه) بر بنیاد دیدگاه، ماموریت، اهداف استراتیژیک، تحلیل عوامل محیطی (درونی و بیرونی) مشخص می‌شوند. تطبیق پلان‌ها و اهداف طویل‌المدت این پلان استراتیژیک نیازمند پلان عملیاتی سالانه‌اند که اینک پلان‌های عملیاتی سالانۀ دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه برای سال‌های (۱۴۰۰-۱۴۰۲) تدوین و مورد تطبیق قرار می‌گیرند.

 

برنامۀ عمل دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه:

با توجه به ماهیت رهنمود پلان استراتیژیک و تعیین اولویت و تعیین اهداف کوتاه مدت برنامۀ عمل (ِaction plan) برای سال­ (۱۴۰۰- ۱۴۰۲)  به منظور رسیدن به اهداف بلندمدت تدوین شده که در ذیل مشخصاً بیان گردیده است:

 

 

پلان عملیاتی سال ۱۴۰۰ دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه به‌رویت پلان استراتژیک سال‌های ۱۴۰۰- ۱۴۰۲ هجری شمسی

شماره اولویت استراتژیک فعالیت هدف مسول شخص ناظر مکان اجرا منابع مورد نیاز زمان اجرای کار زمان اجرا زمان ختم تاثیربرنامه ملاحظات
حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت کل زمان
۱ زیربنا و تجهیزات تجهیز صنوف درسی با تکنالوژی معیاری آموزش به صورت موثر ریاست دانشکده و تدریسی معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع مالی ۴ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ تسهیل در روند یادگیری
۲ مالی تهیه و تطبیق پلان مالی سه ساله تشخیص منابع مالی برای تطبیق پلان ریاست دانشکده معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری ۳ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ منابع مالی مورد نیاز برای تطبیق پلان مشخص میگردد
۳ انکشاف منابع بشری وضع و تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت استادان بلند بردن ظرفیت استادان ریاست دانشکده و کمیته ارتقای ظرفیت معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ بلندبردن ظرفیت دانشجویان
۴ انکشاف اداره و تشکیلات انکشاف دیتابیس دیجیتلی واحد آسان و در دسترس ساختن امور ریاست دانشکده معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ سرعت‌یابی کارها
۵ خدمات و محصولات خدمات علمی و تحقیقی استخدام استادان، امضای تفاهمنامه‌ها و توأمیت‌ها، انکشاف و تقویت کمیته‌ها استفاده از ظرفیت و توانایی‌های دوطرف ریاست دانشکده و کمیته تحقیق معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ داشتن استادان ورزیده و کمیته‌های فعال
۶ دسترسی به تحصیلات عالی برگزاری کنفرانس‌های علمی و تطبیق پروگرام تدریس آموزی و انکشاف و تقویت اتحادیه محصلان داشتن کادرهای ورزیده و تقدیم دانشجویان نخبه ریاست دانشکده معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ تغییرات در نحوه تدریس استادان و مشاهده تغییرات در دانشجویان
۷ حکومت‌داری خوب رهبری و مدیریت موثر تقدیم مدیران و رهبران سالم در جامعه ریاست دانشکده معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری ۱۲ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ افزایش رهبران و مدیران کارکشته در جامعه

 

 

پلان عملیاتی سال ۱۴۰۱ دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه به‌رویت پلان استراتژیک سال‌های ۱۴۰۰- ۱۴۰۲ هجری شمسی

شماره اولویت استراتژیک فعالیت هدف مسول شخص ناظر مکان اجرا منابع مورد نیاز زمان اجرای کار زمان اجرا زمان ختم تاثیربرنامه ملاحظات
حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت کل زمان
۱ زیربنا و تجهیزات تنظیم و تجهیز دفتر جداگانه برای ریاست دانشکده انجام کارها و عرضه خدمات به‌صورت بهتر ریاست دانشکده معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری و مالی ۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ کارها سیستماتیک و منظم می‌شوند.
۲ مالی انکشاف و تطبیق پلان سالانه مالی تشخیص منابع مالی برای تطبیق پلان ریاست دانشکده معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ منابع مالی مورد نیاز برای تطبیق پلان مشخص‌تر میگردد.
۳ انکشاف منابع بشری وضع و تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت کارمندان و استخدام نیروی بشری بلندبردن ظرفیت کارمندان و استخدام نیروی مورد نیاز ریاست دانشکده و کمیته ارتقای کیفیت معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ کارها به وجه احسن به پیش میروند.
۴ انکشاف اداره و تشکیلات وضع و تطبیق پالیسی مدیریت و رهبری تقدیم مدیران و رهبران سالم در جامعه ریاست دانشکده معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ کارها مدیریت و رهبری درست میشوند.
۵ خدمات و محصولات خدمات علمی و تحقیقی ارتقای ظرفیت تحصیلی و مسلکی استادان، انکشاف تحقیقات علمی و ایجاد دیپارتمنت‌ها بلندبردن ظرفیت استادان، رشد تحقیق و سهولت در کارهای دیپارتمنت‌ها ریاست دانشکده، کمیته فرعی تحقیق و دیپارتمنت‌ها معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ داشتن کادرهای مجرب، محقق و سهولت در ارایه خدمات
۶ دسترسی به تحصیلات عالی انکشاف و تقویت سیستم OBE و SEL تسهیل در روند آموزش دانشجویان ریاست دانشکده معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری و مالی ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ تقدیم دانشجویان نخبه در جامعه
۷ حکومتداری خوب اتخاذ سیاست های سالم جهت مبارزه با فساد کاهش فساد ریاست دانشکده و کمیته نظم و دسپلین معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری ۱۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ تقدیم کادرهای صادق در جامعه

 

 

پلان عملیاتی سال ۱۴۰۲ دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه به‌رویت پلان استراتژیک سال‌های ۱۴۰۰- ۱۴۰۲ هجری شمسی

شماره اولویت استراتژیک فعالیت هدف مسول شخص ناظر مکان اجرا منابع مورد نیاز زمان اجرای کار زمان اجرا زمان ختم تاثیربرنامه ملاحظات
حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت کل زمان
۱ زیربنا و تجهیزات ایجاد و تجهیز کتابخانه در سطح دانشکده فراهم سازی نیازهای دانشجویان و استادان ریاست دانشکده معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری و مالی ۳ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ رفع نیازهای استادان و دانشجویان و دسترسی به منابع درسی کافی
۲ مالی وضع و تطبیق پالیسی مالی تشخیص منابع مالی برای پلان ریاست دانشکده معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ منابع مالی مورد نیاز مشخص میگردد
۳ انکشاف منابع بشری وضع و تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان در پروسۀ استخدام سهم دهی زنان در ادارات ریاست دانشکده و کمیته پلان و پالیسی معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ حضور یافتن زنان در ادارات
۴ خدمات و محصولات خدمات علمی و تحقیقی انکشاف و بازنگری کریکولم و نصاب درسی و استقلالیت اکادمیک تشخیص نصاب مبتنی بر ضرورت و عدم نیاز به نهادهای دیگر ریاست دانشکده معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ مشخص شدن نصاب مبتنی بر ضرورت و حضور مستقل موسسه در کنار دیگر نهادها
۵ دسترسی به تحصیلات عالی آموزش الکترونیکی و دسترسی محصلان به انترنت کلپ تسهیل در روند آموزش ریاست دانشکده معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ دانشجویان نخبه تقدیم جامعه میشود
۶ حکومتداری خوب وضع و تطبیق پالیسی مبارزه علیه تعصب و خشونت کاهش تعصب و خشونت ریاست دانشکده معاون علمی موسسه تحصیلات عالی پیمان منابع بشری ۱۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ افراد متعصب و خشونتگرا تقلیل می یابند

 

پلان سه‌سالۀ مالی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه از بابت سال‌های  (۱۴۰۰- ۱۴۰۲)

شماره کود باب سال‌ها مجموع بودجه سه‌سال ملاحظات
۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲
۱ ed.001 بخش معاشات (استادان، کارمندان، کارکنان خدماتی، کارگران و گارد) ۹۵۱۶۰۰۰ ۹۵۲۰۰۰۰ ۹۵۳۰۰۰۰ ۲۸۵۶۶۰۰۰
۲ ed.002 قرطاسیه‌باب ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰
۳ ed.003 محروقات (گاز، چوب سوخت و زغال سنگ وغیره) ۲۵۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۲۷۰۰۰ ۷۸۰۰۰
۴ ed.004 سفریه و تحایف و تشویق‌ها ۹۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰
۵ ed.005 انترنت و کریدت ۳۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۹۸۰۰۰
۶ ed.006 تحقیقات علمی، نشرات، سیمینارهای علمی، کارهای عملی و سیر علمی ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰
۷ ed.007 تجهیز  دفاتر، ادارات، صنوف درسی، لابراتوارها و ترمیمات ۲۵۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۲۶۲۰۰۰ ۷۷۲۰۰۰
۸ ed.008 سیستم مراسلات الکترونیکی، تکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر لب و دیتابیس دیجیتلی واحد ۱۳۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۴۰۵۰۰۰
۹ ed.009 بورسیه ماستری برای استادان و دانشجویان ممتاز ۱۳۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
مجموع هر سال ۱۰۵۰۱۰۰۰ ۱۰۵۲۳۰۰۰ ۱۰۵۵۵۰۰۰ ۳۱۵۷۹۰۰۰

 

عواید سه‌سالۀ مالی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه از بابت سال‌های  (۱۴۰۰- ۱۴۰۲)

شماره نوع عواید سال‌ها مجموع عواید سه‌سال ملاحظات
۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲
۱ فیس دانش‌جویان ۱۱۳۸۵۰۰۰ ۸۸۶۵۰۰۰ ۸۹۷۰۰۰۰ ۲۹۲۲۰۰۰۰
۲ دیپلوم و ترانسکریپت ۱۹۱۸۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۲۸۱۸۰۰۰
۳ داخله ۴۵۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰ ۲۵۵۰۰۰۰
مجموعۀ هرسال ۱۳۷۵۳۰۰۰ ۱۰۵۶۵۰۰۰ ۱۰۲۷۰۰۰۰ ۳۴۵۸۸۰۰۰
مجموع  

این پلان استراتژیک مالی در جلسۀ ۶/۲/۱۴۰۰ کمیتۀ پلان و پالیسی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه تایید و نهایی گردیده، ثبت پروتوکول نمبر (۳) کتاب مصوبات کمیته گردید که بعد از تاییدی شورای علمی دانشکده و نهاد قابل تطبیق می‌باشد.

 

فصل ششم

طرح تجدید ساختار تشکیلاتی:

طرح تجدید ساختار تشیکلاتی بیان می‌کند که این دانشکده در جریان سه‌سال آینده در قسمت موضوعات نیاز به انکشاف (تشکیل اداره و ارتقای ظرفیت) از قبیل افزایش تعداد اعضای کادر علمی و تعداد کارمندان در چه سطحی قرار می‌گیرد.

طرح تجدید ساختار تشکیلاتی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه از بابت سال‌های (۱۴۰۰-۱۴۰۲)
شماره موضوعات نیازبه انکشاف تاریخ دستیابی تعداد اعضای کادر علمی تعداد کارمندان دانشجویان
۱ تشکیل و انکشاف اداره ۱۴۰۰ ۴۷ ۱۰ ۱۵۶۴
۱۴۰۱ ۵۰ ۱۱ ۱۶۰۰
۱۴۰۲ ۵۳ ۱۲ ۱۶۵۰
۲ ارتقای ظرفیت ۱۴۰۰ ۲۸ ۸ ۱۰۰
۱۴۰۱ ۳۰ ۱۰ ۱۲۰
۱۴۰۲ ۳۳ ۱۲ ۱۵۰

جدول (۱۱): طرح تجدید ساختار تشکیلاتی دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه را در یک دورۀ سه ساله نشان می‌دهد و بیان می‌دارد که این دانشکده در سه سال آینده در بخش انکشاف اداره و تشیکلات (۶) تن استاد و (۳) تن کارمند را به‌صورت جدیدالشمول استخدام می‌نماید. هم‌چنان این جدول در قسمت ارتقای ظرفیت نشان می‌دهد که این دانشکده در سه سال آینده (۹۱) تن استاد، (۳۰) تن کارمند و (۳۷۰) تن دانشجو را به برنامه‌های ارتقای ظرفیت جهت رشد علمی و اداری آن‌ها معرفی می‌نماید.

مرحلۀ سوم: نظارت و ارزیابی پلان استراتژیک

 

فصل هفتم

نظارت و ارزیابی پلان استراتژیک:

میکانیزم ارزیابی پلان استراتـژیک دانشکده به‌خاطر اصلاح، انکشاف و بهبود امور علمی، اداری و تحصیلی و با توجه به‌ماهیت و واقعیت‌های موجود این پلان استراتـژیک تدوین گردیده است. این میکانیزم مشتمل بر شاخص‌های ارزیابی، سنجش عملکرد منابع انسانی و اقدامات اصلاحی می‌باشد. اجراآت و عملکرد منابع انسانی و فیزیکی این دانشکده به‌صورت متحدالمال سال یکبار انجام می‌یابد که احکام آن طی سند جداگانه تدوین ومرعی‌الاجراء قرار می‌گیرد. هرگاه نتایج ارزیابی طوری نشان دهد که برخی از اهداف پلان استراتـژیک در سال مورد نظر تحقق نیافته، شامل برنامۀ عملی سال آینده می‌گردد.

میکانیزم تطبیق پلان استراتژیک دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه از بابت سال (             )

تکمیل                                               جریان کار                                                       ناتکمیل

شماره اولویت های استراتیژیک استراتیژی ها فعالیت ضروری وقابل اجرا میعاد فیصدی پیشرفت کار در ربع  اول فیصدی پیشرفت کار در ربع دوم فیصدی پیشرفت  کار در ربع سوم فیصدی پیشرفت کار دررفع چهارم وضعیت دلایل عدم اجرا اقدامات بعدی ملاحظات
۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲  

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه‌گیری

پلانِ استراتژیک دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه، براساس رهنمود جدید وزارت تحصیلات عالی کشور و الگوبرداری از پلان استراتژیک مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان در هفت فصل، قرار شرح زیر تدوین شده است:

 • فصل اول (شامل: کلیات، چارت تشکیلاتی، تعداد کارمندان اداری و خدماتی دانشکده، اعضای کادر علمی به‌تفکیک رتب علمی، تعداد اعضای کادر علمی به‌تفکیک دیپارتمنت‌ها، دایمی، بالمقطع و درجات تحصیلی، افزایش دانش‌جویان و تعداد فارغان، تجهیزات موجود، تعداد دیپارتمنت‌ها و مقطع تحصیلی، فعالیت‌های بین‌المللی، فعالیت‌های علمی و تحقیقی، فعالیت‌های خدماتی و تحصیلی، نقش دانشکده در جامعه، عوامل موفقیت پلان استراتژیک قبلی، عوامل عدم موفقیت پلان استراتژیک قبلی، کمیتۀ تحقیق، ارتقای درجۀ تحصیل استادان و چارچوب پلان استراتژیک دانشکده می‌باشند)؛
 • فصل دوم (شامل: دیدگاه، ماموریت، ارزش‌ها، اهداف پلان استراتژیک دانشکده، اهداف علمی و تحقیقی، اهداف مربوط به‌محصلان و اهداف مربوط به‌مالی و اداری و تجهیزات)؛
 • فصل سوم (شامل: تحلیل عوامل محیطی و اولویت‌های استراتژیک، تحلیل عوامل محیطی داخلی، قوت‌ها، ضعف‌ها، تحلیل عوامل محیط خارجی، فرصت‌ها، تهدیدها، مقایسۀ عوامل محیطی داخلی و خارجی، اولویت استراتژی‌ها، مالی، عواید، انکشاف منابع بشری، وضع و تطبیق پالیسی ارتقای ظرفیت استادان و کارمندان، وضع و تطبیق پالیسی مشارکت زنان در پروسۀ استخدام، استخدام نیروی بشری، انکشاف اداره و تشکیلات، خدمات و محصولات خدمات علمی و تحقیقی، استخدام استادان، ایجاد دیپارتمنت‌ها، انکشاف و بازنگری کریکولم و نصاب درسی، امضای تفاهم‌نامه‌ها و توأمیت‌ها، انکشاف و تقویت کمیته‌ها، انکشاف تحقیقات علمی، استقلالیت اکادمیک، زیربناها، دست‌رسی به‌تحصیلات عالی و نیازمندی‌های بازار و حکومت‌داری خوب)؛
 • فصل چهارم (شامل: انتخاب استراتژی‌های سه‌ساله، زیربنا و تجهیزات، مالی، انکشاف منابع بشری و تعیین اولویت استراتژیک)؛
 • فصل پنجم (شامل: اجرای پلان استراتژیک، اهداف کوتاه مدت و برنامۀ عمل دانشکده)؛
 • فصل ششم (شامل: طرح تجدید ساختار تشکیلاتی)؛
 • فصل هفتم (نظارت و ارزیابی پلان استراتژیک و نتیجه‌گیری)؛

و این پلان برای سه‌سال آینده دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پیمان تهیه گردیده و حتی‌الامکان قابل تطبیق است.